nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 - 2016-05-28
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

                                    8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásárólSzabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a  Pénzügyi, Gazdasági  Bizottság véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el:


 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadásának

                        1. bevételi főösszegét                                        713641 ezer forintban

                        2. kiadási főösszegét                                        482459 ezer forintban

                 hagyja jóvá.


 1. §  A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget     426009    ezer forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               207651 ezer forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                          54710 ezer forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                    102212 ezer forintban

d) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                 9151 ezer forintban

            e) a speciális célú támogatásokat                                                45133 ezer forintban

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetést                               7152 ezer forintban      hagyja jóvá.


 1. §  Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét  56450   ezer forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                      42966 ezer forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                            9506 ezer forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                   3978 ezer forintban

      hagyja jóvá. 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét
 1. összesítetten az 1.1 melléklet,
 2. kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,
 3. önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,
 4. államigazgatási feladatok szerinti bontásban - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá. 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi
 1. működési mérlegét a 2.1 melléklet
 2. felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat a Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait  az  5.1, 5.2 és az 5.3 melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá a Képviselő-testület.


 1. §   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait
 1. összesítetten az 6.1 melléklet,
 2. kötelező feladatonként az 6.2 melléklet,
 3. önként vállalt feladatonként az 6.3 melléklet,
 4. államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.4 melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait  a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ 2015. évi bevételeit és kiadásait  
 1. ÁMK összesen a 8.1 melléklet
 2. Cifrakert Óvodára vonatkozóan a 8.2 melléklet
 3. Móricz Zsigmond Művelődési Házra a  8.3 melléklet
 4. Iskolai étkeztetésre és működtetésre vonatkozóan a 8.4. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet elszámolását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 9. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A költségvetési maradványok teljes összegét tartalékba helyezi, azok felhasználásáról később dönt.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített összevont mérlegét a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.


 1. § A szakfeladatonként költségekről és megtérült költségekről a 12. melléklet szolgáltat adatot.


 1. § Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét előző évi összehasonlítással az 1. tájékoztató tábla szemlélteti.


 1. Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 3. tájékoztató tábla rögzíti.


 1. § Az önkormányzat adósságállományának alakulását a 4. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által 2015. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának adatait a 6. tájékoztató tábla rögzíti.


 1. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a


a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 7.1 tájékoztató tábla,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 7.2 tájékoztató tábla,

c) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 7.3 tájékoztató tábla tartalmazza,

d) függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 7.4 tájékoztató tábla tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. tájékoztató tábla szemlélteti.


 1. § A környezetvédelmi alap számlára befolyt összeget és annak felhasználását a 10. tájékoztató tábla ismerteti. 1. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetéséről szóló

     2/2015. (II.10. ) önkormányzati rendelet.

          Polyák István Vilmos                                                                       Némethné  dr. Jenei Éva

               polgármester                                                                                           jegyző
Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. május 25. napján kifüggesztéssel kihirdettem.
/:Némethné dr. Jenei Éva:/

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
8/2016./V.25.) önk.rend.
166.49 KB
táblák
4.08 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!