nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-25 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
az avar- és kerti hulladékról

Meződ Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt környezet-egészségügyi (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása) feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Meződ község közigazgatási területére, az ott tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és társadalmi szervre, szerveződésre.2. § 


(1) Az ingatlan tisztántartása céljából az ingatlanon összegyűjtött, ott keletkező avart és kerti hulladékot (kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradványok) - (a továbbiakban: avar) - elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, így különösen a fertőzött növényi részek a tűzvédelmi előírások és az e rendeletben foglalt szabályok betartása mellett elégethetők.

(2) Avarégetéshez tüzet rakni csak biztonságos módon, lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet.

(3)  Avart égetni csak világos, tiszta, szélcsendes időben szabad.

(4)   Tilos avart égetni ködös, esős időben, valamint a miniszter által rendeletileg meghatározott tűzgyújtási tilalom idején.

(5)  Avarégetés során a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni mindennemű katasztrófa megelőzése érdekében, ezért a tűzrakás helyét kis árokkal, vagy éghetetlen anyaggal (például kövekkel) körül kell határolni és megfelelő védőeszközöket, szerszámokat (víz, lapát, gereblye) készenlétben kell tartani.

(6) Avar csak száraz állapotban égethető, egyszerre csak kis mennyiségben, folyamatosan adagolva. Egyéb kommunális hulladék még kerti hulladékkal együtt sem égethető el.3. §


(1) A lakosság védelme és a levegő tisztaságának érdekében avar égetése minden évben kizárólag október 1-je és május 15-e közötti időszakban történhet. Hétköznapokon reggel 8-tól délután 17 óráig lehet avart égetni, szombaton a tüzet legkésőbb 13 óráig el kell oltani.

(2) Vasárnap és ünnepnap avart égetni nem szabad.

(3) Közterületen avar égetése csak a polgármester külön engedélyével folytatható.


4. §


E rendelet a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!