nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-16 - 2020-07-09
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


40 329 230,- Ft bevétellel, és 40 329 230,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

    - működési bevételek                                                                670 000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           1 140 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       14 308 392,- Ft

- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek               3 837 960,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                         50 000,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                    2 375 377,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                         10 586 122,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                     1 902 905,- Ft

- dologi kiadás                                                                       8 485 400,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   310 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              474 967,- Ft

- általános tartalék                                                                      50 000,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                          572 335,- Ft


    - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele            17 947 501,- Ft


      - felújítási kiadások                                                              17 947 501,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50 000 Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2019. február 14.

                                                             Máté-Botos Ivett                                                                       Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. február 15.  napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2019. február 15.


                                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.6 KB
2. melléklet
16.11 KB
3. melléklet
13.54 KB
4. melléklet
13.7 KB
5. melléklet
10.93 KB
6. melléklet
14.08 KB
7. melléklet
11.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!