nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 3/2015 (IV.15..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-16 -tól
Orosztony község képviselő testületének 3/2015 (IV.15..) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól

Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete


az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény XXXII. Cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


  1. §


(1)A rendelet hatálya a település belterületén bárki által végzett avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.

(2)E rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkák végzése során keletkezett fű, lehullott lomb, ág, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány.
     Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai  1. §


(1)Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2)Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

(3)Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(4)Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni.

(5)Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.

(6)A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

(7)Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

(8)Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.

  1. §


(1)Az avar és kerti hulladék égetését szerdán, 9 és 20 óra között lehet végezni.

(2)Az (1) bekezdésben foglalt napon kívül, valamint ha az (1) bekezdésben foglalt nap ünnepnapra esik, avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3)Tilos az avar és kerti hulladék égetése az egészségügyi, szabadidő és sportlétesítmények 100 méteres körzetében azok működésének ideje alatt, valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti ingatlanokon. Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéshez a polgármester engedélye szükséges.

(4)Az (1) bekezdésben megjelölt napon sem végezhető égetés, amennyiben azt a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.


                 

              Záró rendelkezések  1. §E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Baloghné dr. Andel Zsuzsanna                         Szőllősi Tiborné

                                      jegyző                                                            polgármester

       Kihirdetve: 2015. április 15.                                                               Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!