nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-26 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. Fejezet


Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Nikla községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.2. Az alapellátás körzetei


2. § (1) Nikla Községi Önkormányzat közigazgatási területe Csömend Községi Önkormányzat és Táska Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 50.


(3) A körzet telephelyei:

a) 8700. Csömend, Árpád u. 2.

b) 8696. Táska, Tanács tér 1.3. § (1) Nikla Községi Önkormányzat közigazgatási területe Csömend Községi Önkormányzat és Táska Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 51.


(3) A körzet telephelyei:

a) 8700. Csömend, Árpád u. 2.

b) 8696. Táska, Tanács tér 1.4. § (1) A fogorvosi körzet Somogyjád, Alsóbogát, Várda, Edde, Osztopán, Csömend, Libickozma, Pusztakovácsi, Somogyfajsz, Nikla és Táska községek közigazgatási területére terjed ki.


(2) A körzet székhelye: 7443. Somogyjád, Fő utca 8.5. § Nikla Községi Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által vállalt feladatellátás keretében megkötött megállapodás alapján biztosítja Marcali székhellyel.II. Fejezet


Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 5/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nikla, 2017. január 24.
         Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                      Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                     jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. január 25. napján kihirdetésre került.Nikla, 2017. január 25.                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!