nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 7/2017 (VII.19..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-20 -tól
Orosztony község képviselő testületének 7/2017 (VII.19..) önkormányzati rendelete
Orosztony község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete

Orosztony község településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


Orosztony Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  29/A. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:


1. §


 1. Orosztony község
  1. településfejlesztési koncepciójának,
  2. integrált településfejlesztési stratégiájának,
  3. településrendezési eszközeiknek,
  4. településképi arculati kézikönyvének és
  5. településképi rendeletének

(a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési dokumentum) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a jelen rendelet partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

 1. E rendelet alkalmazásában partnerek:
 1. Orosztony lakossága,
 2. a községben működő egyházak, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek.
 1. Azon partnerek, akik az egyeztetési eljárásról szóló tájékoztatásban megadott határidőn belül észrevételt, véleményt küldenek, automatikusan bekerülnek az adott eljárás partnerlistájába és később értesítést kapnak az eljárás további menetéről. A megküldött észrevételben, véleményben meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a személy, vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.


2. §


 1. A településfejlesztési, településrendezési dokumentum fajtájától és az egyeztetési eljárás módjától függően a Korm. rendelet meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel Orosztony község honlapjára (a továbbiakban: honlap), mely minden esetben tartalmazza a véleményezési határidőket.
 2. A tájékoztatás megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán, valamint Orosztony község hivatalának bejáratánál található hirdető táblán. A polgármester a minél szélesebb körű társadalmi részvétel érdekében egyéb fórumokat, eszközöket is használhat.3. §


 1. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a polgármester a településfejlesztési, településrendezési dokumentum ügyiratához csatolja.
 2. A beérkező javaslatokat, véleményeket a polgármester megküldi a településfejlesztési, településrendezési dokumentum készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező szakmai indokolásával javaslatot készít a polgármester részére.
 3. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint történik.


4. §


 1. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a polgármester összesíti és a településfejlesztési, településrendezési dokumentum ügyiratához csatolja.
 2. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását a polgármester a véleményezőnek megküldi.


5. §


Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési dokumentumot a polgármester a honlapon közzéteszi.


6. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
  Baloghné dr. Andel Zsuzsanna                                                      Szőllősi Tiborné         

                     jegyző                                                                            polgármester                          
A kihirdetés napja: 2017. július  19.
                                                                                         Baloghné dr. Andel Zsuzsanna  

                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!