nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatályos:2014-05-14 -tól
Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. évi költségvetési gazdálkodásról /zárszámadás/ és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról / zárszámadás /

és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCV törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtásáról szóló rendelkezések, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása alapján az alábbi rendelet alkotja:A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  87 315.000,- Ft bevétellel

  79 020.000,- Ft kiadással

jóváhagyja.

3.§.


Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások összesen:                                       67 296  e Ft

Ebből: 

                        személyi juttatások                                                    15 222    e Ft

                        munkaadókat terhelő járulékok                                      2 717    e Ft

                        dologi jellegű kiadások                                                12 347    e Ft

                        szociális  támogatások                                               15 322     e Ft

                       speciális támogatások ( pénzeszközátadások)               21 583    e Ft

A működési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazzák.


5.§.


(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                             11 674   e Ft

                                   felhalmozási pénzeszközátadása                           50   e Ft


  A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a Képviselő-testület a 3. melléklet 2. oldalán találhatók szerint fogadja el.


6.§.


Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezését az 4. melléklet szerint jóváhagyja.


7.§.


(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 8 330 e Ft, - a költségvetési támogatás kiutalása, befizetése  miatt,  -14 e Ft-tal módosul,- a költségvetés tárgyévi módosított pénzmaradványa 8 316 e Ft.(2) A pénzkészletváltozást és pénzmaradványt a 5. és . 6. mellékletek tartalma szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

8.§.(2) A költségvetési előirányzatok egyeztető adatait a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.


9.§.


Orosztony község Önkormányzata 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatai alapján 253 103  e Ft-ban állapítja meg a 8. mellékletben foglaltak szerint.


10.§.


A 2013. évi szöveges beszámolót a 9.  melléklet szerint elfogadja.


11.§.


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                Szőllősi Tiborné                                      Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                        polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. május 13.


Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadás melléklet
789.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!