nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-31 - 2016-04-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

   6/2016. (III.30.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) rendelet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  tv. 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével  - a következőket rendeli el:
  1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének


Bevételi főösszegét                                                                            729777 e Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                           514543 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                      215234 e Ft-ban


            Kiadási főösszegét                                                                           729777 e Ft-ban

            Ebből:

c) Működési költségvetési kiadását                                            655837 e Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                        73940 e Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                                                       0 e Ft-ban                                                                            

állapítja meg.”  1. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről

277337 e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel

123000 e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel

58524 e Ft

ad)       Működési célú átvett pénzeszköz

1077 e Ft

ae)       Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány

                47453e Ft

af)       Államháztartáson belüli megelőlegezések

7152 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei                                                 215234 e Ft


ba)       Felhalmozási bevételek                                                                       6120 e Ft

bb)      Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                  128741 e Ft

bc)       Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                   200 e Ft

bd)      Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány                         80173 e Ft(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                                   655837 e Ft


aa) Személyi juttatások                                                                                 210224 e Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                                    57602 e Ft

            ac) Dologi kiadások                                                                                     135601 e Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                                     23431 e Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások                                                               221827 e Ft

af) Működési finanszírozási kiadások                                                               7152 e Ft


      b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                              73940 e Ft


ba) Beruházások                                                                                               47560 e Ft

bb) Felújítások                                                                                                 22372 e Ft   bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                                           4008 e Ft(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiányt nem mutat, a 2014. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.

  

  1. §    (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

      (2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

  1. Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  2. Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  3. Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
  4. Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.Záró rendelkezések


  1. § (1) Ez a rendelet 2016. március 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január   1. napjától kell alkalmazni.

                  (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.


/:Polyák István Vilmos:/                                                       /:Némethné dr. Jenei Éva:/

        polgármester                                                                                   jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. március 30-án kifüggesztéssel kihirdettem.


Szabadbattyán, 2016. március 30.


/:Némethné dr. Jenei Éva:/

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
ÖR_6-2016.(III.30.)
1 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!