nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat által biztosított, a szociálisan rászorult felnőtt korú személyek által igénybe vehető települési támogatás feltételeit, szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) foglaltakkal összhangban.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


(1) A rendelet végrehajtása során a szociális törvényben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(2) A jövedelemszámításra, a vagyonra vonatkozóan a szociális törvény rendelkezései az irányadóak.

(3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást,

b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,

c) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát, ennek hiányában nyilatkozatot, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,

d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt

kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.


3. A rendelet hatálya


3. §


E rendelet hatálya a szociális törvényben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.


II. Fejezet

A szociális rászorultságtól függő települési támogatás


4. §


(1) A szociálisan rászorult személyek részére az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, pénzbeli és természetbeni ellátás formájában települési támogatás nyújtható.

(2) Pénzbeli ellátás:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás,

c) gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás,

d) tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás,

e) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

(3) Természetben nyújtott ellátás: köztemetés.


5. §


Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket a Jászberény Városi Önkormányzat tárgyévi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.


III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtott települési támogatás


4. Rendkívüli települési támogatás

                                                                                                                                

6. §


(1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult

a) az az egyedül élő, létfenntartási gonddal küzdő kérelmező, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át,

b) az a létfenntartási gonddal küzdő kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

c) kivételesen indokolt esetben az alkalmanként jelentkező – igazolással, számlával – igazolt többletkiadások (közüzemi díjhátralék, gyógyászati segédeszköz, gyógyszer vásárlás, egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díja, stb.) miatt anyagi segítségre szoruló igénylő, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

d) rendkívüli esemény (elemi kár, váratlan haláleset, súlyos, krónikus betegség, baleset, stb.) bekövetkezésekor, annak enyhítésére az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

e) az a krízishelyzetben (munkahely elvesztése, nagy összegű közüzemi díjhátralék, közüzemi szolgáltatások kikapcsolása, stb.) lévő kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,

f)[1] a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermeket gondozó család a gyermek iskoláztatásához, a gyermek óvodáztatásának költségeihez, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a gyermek egészséges fejlődése biztosításának költségeihez,  a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szoruló család, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(2) A rendkívüli települési támogatás összege – ha e rendelet másként nem rendelkezik – alkalmanként minimum 2.000.- Ft, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a.

(3) Rendkívüli eseményre, krízishelyzetre tekintettel évente egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás, melynek mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa.


5. Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás


7. §


(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetén annak 250%-át.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége: 200.000.- Ft.

(3) A támogatás mértéke

a) a (2) bekezdésben meghatározott költség 25%-a, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) a (2) bekezdésben meghatározott költség 15%-a, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át,

c) a (2) bekezdésben meghatározott költség 10%-a, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát.

(5) A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.


6. Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás


8. §


(1) Az a közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, egyedül élő esetében 210%-át nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz támogatást igényelhet, feltéve, hogy az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. Az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség: a kérelmező betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeknek a költsége.

(2) A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. Az igazolás tartalmazza: a gyógyszer megnevezését, a hatóanyag megnevezését, a hatóanyag napi mennyiségét, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást.

(3) A háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja ugyanazon hatóanyagtartalmú legolcsóbb készítmények havi költségét.

(4) A támogatás összege: az elismert gyógyszerköltség éves összegének 30%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, mely hat havi részletben kerül folyósításra.

(5) [2]

(6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a háziorvos igazolását a havi gyógyszerszükségletről, gyógyszertár igazolását az elismert havi gyógyszerköltségről.

(7) Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás.


7. Tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás


9. §


(1) Települési támogatás nyújtható azon ápolási díjra nem jogosult, keresőtevékenységet nem folytató, rendszeres pénzellátásban nem részesülő hozzátartozó részére, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, nappali szociális intézményi ellátásban nem részesülő személy ápolását, gondozását végzi abban az esetben, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át.

(2) Hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

(3) Támogatás akkor állapítható meg, ha a tartósan beteg személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul és a gondozás várható időtartama a 3 hónapot meghaladja.

(4) A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(5) A támogatás addig folyósítható, amíg az ápolást végző személy ápolási, gondozási kötelezettségének eleget tesz. Az ápolt személy elhalálozása napjával a támogatásra való jogosultság megszüntetésre kerül.

(6) Az ápolási, gondozási kötelezettség teljesítését a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda szükség szerint a helyszínen, környezettanulmány készítésével ellenőrzi a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubjának házi segítségnyújtást végző szakképzett szociális gondozójának bevonásával.

(7) Az ápolási kötelezettség teljesítése vonatkozásában a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda szükség esetén beszerzi az ápolt személy háziorvosának írásbeli véleményét.


10. §


(1) Ha az ápolást végző személy ápolási, gondozási kötelezettségét nem teljesíti, vagy ápolási díjra válik jogosulttá, a támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni.

(2) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ápolt és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.

(3) Kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 2. melléklet szerinti, háziorvos által kiadott igazolást, valamint az igazolásban megjelölt, annak kiadását megalapozó dokumentum másolati példányát.             

(4) Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti eljárás.

(5) Nem állapítható meg támogatás nappali tagozaton tanuló, hallgatói jogviszonyban álló személy részére.

(6) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátás megszüntetésre kerül.


8. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


11. §


(1) Települési támogatás nyújtható elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

(2) A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás: villanyáram-, a víz – és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, bérleti díj, tüzelőanyag költsége.

(3) A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült, kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan hasznosításából nincs jövedelem.

(4) A kérelmező a (2) bekezdés szerinti kiadások közül a kérelemben általa megjelölt kiadáshoz kérhet támogatást.

(5) A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.


12. §


(1)[3] Támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 10%-át meghaladja.

(2) A támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3)[4] A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 Ft.

(4) A támogatás havi összegét a háztartásban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem alapján a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(6) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda felülvizsgálhatja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátás megszüntetésre kerül.

(7) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda ügyintézőjét.


13. §


(1) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

(2) A támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjaira vonatkozóan, a háztartás tagjai jövedelmére vonatkozó igazolást, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó, kérelmező nevére szóló szolgáltatói számlát, dokumentumot, tüzelőanyag költségét igazoló számlát, vagy a bérleti szerződést.

(3) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(4) Szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatás teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, a változást követő hónapra járó támogatás az új szolgáltató részére kerül folyósításra.

(5) A jogosultságot megállapító határozatban rögzítésre kerül, hogy a támogatás mely kiadásra tekintettel kerül folyósításra, továbbá a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat.

(6) [5]


Lakbértámogatás

13/A. §[6]


(1) Lakásbérlés költségeihez való hozzájárulásként lakbértámogatás állapítható meg annak a Jászberényben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Jászberényben lakó személynek, aki lakhatásának megoldására Jászberény város közigazgatási területén nem önkormányzati, nem állami tulajdonban lévő ingatlant bérel, ha háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, feltéve, hogy az ingatlan hasznosításából a háztartás egyik tagjának sincs jövedelme és a háztartás egyik tagja sem részesül munkavállaláshoz kapcsolódó lakhatási támogatásban.

(2) A támogatás havi összegét a háztartásban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem alapján a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A lakbértámogatás a jogosult bérlőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, utólag, postai úton kerül utalásra a bérlő lakcímére. E támogatásra való jogosultság 1 év időtartamra állapítható meg. Amennyiben a határozott idejű bérleti szerződés a kérelem benyújtását követő 1 évnél korábban szűnik meg, e lakbértámogatás a megszűnés hónapjának utolsó napjáig állapítható meg. E támogatással egyidejűleg lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás bérleti díjhoz nem állapítható meg.

(4) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda a kérelem benyújtását követően, valamint a támogatásra jogosultság időtartama alatt felülvizsgálat keretében a helyszínen, környezettanulmány készítése során ellenőrzi. Támogatásra jogosultság akkor állapítható meg, a megállapított támogatás akkor folyósítható, ha az eljárás, felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátásra való jogosultság nem állapítható meg, a már megállapított ellátás megszüntetésre kerül.

(5) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda ügyintézőjét.

(6) A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtania a bérlőnek. A kérelemhez mellékelnie kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjaira vonatkozóan, a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó igazolást, az ingatlan tulajdonosa és a bérlő közötti bérleti szerződést.

(7) A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés közjegyzői díját az önkormányzat átvállalja, annak közjegyző részére történő átutalásáról a jegyző gondoskodik.

(8) A támogatás megszűnik:

a) (1) bekezdésben meghatározott bármelyik jogosultsági feltétel megszűnésével,

b) a támogatási idő lejártával,

c) bérleti szerződés megszűnésével,

d) támogatásra jogosult kérelmére,

e) támogatásban részesülő halála esetén.

(9) Ha a felek megállapodása alapján a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget köteles fizetni, akkor ezen kötelezettség teljesítéséhez egy havi bérleti díjnak megfelelő összegű eseti támogatást igényelhet. E támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a lehet.


9.  Települési támogatásra vonatkozó egyéb rendelkezések


14. §


(1) A települési támogatás nyújtható készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában, melynek felhasználását a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda ügyintézője szükség szerint a helyszínen, környezettanulmány készítésével ellenőrzi.

(2) Nagy összegű közüzemi díjhátralék, közüzemi szolgáltatás kikapcsolása esetén a támogatás megállapítására elsősorban természetbeni juttatásként kerül sor, folyósítása a közüzemi szolgáltató részére történik a megállapító határozat rendelkezései szerint.

(3) A települési támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani, a folyósításról a jegyző gondoskodik.

(4) A rendkívüli gyógyszertámogatást, a soron kívül megállapított támogatást haladéktalanul folyósítani kell.

(5) Kivételesen indokolt esetben kerülhet sor a nagy összegű közüzemi díjtartozás rendezéséhez, közüzemi szolgáltatás visszakapcsolásához megállapított támogatás kérelmező részére történő kifizetésére.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmező köteles a részére folyósított támogatás szolgáltató részére történő befizetését a támogatás kézhezvételétől számított 5 napon belül igazolni.

(7) [7]


15. §


(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem indokoltságát megalapozó igazolásokat.

(2) A rendkívüli támogatás esetén a tartós, krónikus, súlyos betegség igazolására alkalmas a háziorvos, szakorvos igazolása, szakvéleménye, zárójelentés, ambuláns kezelőlap, egészségkárosodott személy esetén a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, a tartósan beteg állapot, fogyatékosság fennállását igazoló irat továbbá a tartósan beteg állapotra, fogyatékosságra tekintettel folyósított pénzbeli ellátást megállapító határozat, ennek hiányában az ellátás folyósítását igazoló irat. A gyógyszerköltséget a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, kérelmező nevére kiállított dokumentummal kell igazolni.

(3)[8] Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem folytató kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni a járási hivatal foglalkoztatási osztályának az igazolását, hatósági bizonyítványát a kérelmező, családtag, háztartás tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről, együttműködéséről.

(4) Keresőtevékenység, rendszeres pénzbeli ellátás megszűnése esetén be kell mutatni a megszüntetésre vonatkozó dokumentumot.

(5) Rendkívüli esemény bekövetkeztét igazoló dokumentumként csatolható vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői szakvélemény, halotti anyakönyvi kivonat, az egészségi állapotra vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározott irat, egyéb irat.

(6) A közüzemi szolgáltatáshoz igényelt rendkívüli támogatás esetén igazolásként csatolni kell a szolgáltató által kiállított számlát, a szolgáltató igazolását a díjtartozásról, részletfizetés engedélyezéséről, visszakapcsolás költségéről.

(7) A családban élő, közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén igazolni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, az ösztöndíj összegét.


16. §


A rendkívüli települési támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás.


IV. Fejezet
Természetben nyújtott ellátás


10. Köztemetés


17.§

(1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesíthető.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti és vagyona sem neki, sem családjának nincs, vagy, ha a hagyatéki hitelezői igény érvényesítésére irányuló eljárás költsége meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.


V. Fejezet
A szociális ellátásokra vonatkozó egyéb szabályok

11. Eljárási rendelkezések


18. §


(1) Az ellátások iránti kérelmet Jászberény Város Polgármesteréhez kell címezni, a Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodához kell benyújtani. A kérelemhez mellékletként csatolni szükséges e rendeletben meghatározott, a jövedelem típusának megfelelő igazolást, valamint e rendeletben előírt egyéb igazolásokat.

(2) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a szociális törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A települési támogatás és a köztemetés ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(4)[9] A Humán, Jogi és Közrendi Bizottság átruházott hatáskörben dönt az önkormányzati támogatás (szociális kölcsön) erejéig bejegyzett jelzálogjog törléséről.VI. Fejezet

Záró rendelkezések


19. §


Ez a rendelet 2015. március hó 1. napján lép hatályba.


20. §[10]


[1]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. § 1. pontja. Hatálytalan: 2016. március 10-től.

[3]

A rendelet szövegét a 13/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től.

[4]

A rendelet szövegét a 13/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. § 2. pontja. Hatálytalan: 2016. március 10-től.

[6]

A rendelet szövegét a 13/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2017. július 14-től.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. § 3. pontja. Hatálytalan: 2016. március 10-től.

[8]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től.

[9]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[10]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján március 2-án hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
4_2015_1_melléklet
34 KB
4_2015_2_melléklet
29 KB
4_2015_4_melléklet
42.5 KB
3_melléklet_4_2015_r
32.5 KB
5_melléklet_4_2015_r
38.5 KB
6_melléklet_4_2015_r
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!