nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (II.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-02 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (II.28..) önkormányzati rendelete
a jóléti célú lakossági támogatásokról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

a jóléti célú lakossági támogatásokrólBalatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1.§

E rendelet célja, hogy meghatározza a Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított jóléti célú lakossági támogatások feltételeit, mértékét, elbírálásának rendjét.


2. A rendelet hatálya


2.§

A rendelet hatálya kiterjed a Balatonberény községben állandó lakóhellyel rendelkező személyekre.


3. A hatáskör gyakorlásának szabályai


3.§

A Képviselő-testület az e rendelet szerinti önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza át.II. FEJEZET


4. A támogatások formái


4.§  Az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli önkormányzati támogatásként

a) Családalapítási támogatás

b) Iskolakezdési támogatás

nyújtható.III. FEJEZET


5. Családalapítási támogatás


5.§ (1) Az önkormányzat kérelemre minden újszülött balatonberényi gyermek anyját családalapítási támogatásban részesíti, amennyiben legalább egy éve Balatonberény községben állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él.


(2) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft.


(3) A támogatáshoz be kell csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát és a Balatonberényi Védőnői Szolgálat védőnőjének igazolását arról, hogy az anya terhessége megállapításának időpontjától a gyermek születésének időpontjáig a gondozásában állt.


(4) Balatonberényi újszülött az, akinek az anyakönyvi kivonatában a balatonberényi származási hely van feltüntetve.


(5) A családalapítási támogatás a gyermek születését követő kilencven napon belül benyújtott kérelem esetén állapítható meg. A határidő mulasztás jogvesztő.


(6) A támogatás kifizetése a döntés közlésétől számított nyolc napon belül történik az önkormányzat házipénztára útján.


6. Iskolakezdési támogatás


6.§ (1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonberényben állandó lakóhellyel rendelkező - az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő - tanulókat kérelemre iskolakezdési támogatásban részesíti.


(2) Az iskolakezdési támogatás összege 10.000 Ft.


(3) A támogatás megállapításának feltétele a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása és a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása. 


(4) A kérelem minden év szeptember 1-től október 31. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(5) A támogatás kifizetése a döntés közlésétől számított nyolc napon belül történik az önkormányzat házipénztára útján.IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. § (1) A rendelet 2020. március 2. napján  lép hatályba, rendelkezéseit a véglegesen el nem bírált, folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.                                                       Horváth László                  Mestyán Valéria

                                                        polgármester                    címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. február 28-ánMestyán Valéria

címzetes főjegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!