nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete


 a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérőlSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a  következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések

1.§  (1) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az Önkormányzat közigazgatási területén működő, az Önkormányzat céljait elősegítő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek programjait és működését.

(2) Az Önkormányzat a Magyarországon bíróság által nyilvántartásba vett helyi civil szervezetek részére a pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. A civil szervezet működésével kapcsolatos költség
a) Anyagköltségek:
aa) üzemanyag költségek a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt járművekhez;
ab) fenntartási-és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés, vagy

  gép működéséhez szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, várhatóan éven belül

  elhasználódó számítástechnikai eszközök és egyéb irodai eszközök;
ac) sportmez, jelmez, táncosok ruházata,
ad) nyomtatvány, irodaszer;
ae) egyéb anyagköltség (pl. virág, dekoráció).

b) Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások:
ba) szállítás, rakodás, raktározás költségei;
bb) irodahelyiség bérleti díja;
bc) javítás, karbantartás költségei;
bd) szakkönyvek, előfizetési díjak;
be) posta, telefon és kommunikációs költségek;
bf) oktatás, képzés költségei;
bg) egyéb anyagjellegű szolgáltatások (hangosítás, kiadványok előállítási költsége, pályázati költségek).

c) Egyéb szolgáltatások:
ca) közüzemi díjak (elektromos áram, víz, villany, szemétszállítás, gáz);
cb) hatósági, igazgatási–szolgáltatási díjak, illetékek;
cc) bankköltségek;
cd) hirdetési- és reklámköltségek.

d) Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak bruttó 100.000,- Ft egyedi értékhatár alatt:
da) irodai gépek és berendezések;
db) kommunikációs és prezentációs eszközök;
dc) biztonsági eszközök;
dd) immateriális javak (pl. irodai és ügyviteli szoftverek).

2. Számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169–176. §-ában meghatározott okirat. A számlán szereplő vevő nevének és címének meg kell egyeznie a támogatási szerződésben meghatározott támogatott szervezet nevével és címével.

(2) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezetek:
a) azon civil szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) azon alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
és amelyek beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést a bíróság részére benyújtották, letétbe helyezték.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott civil szervezetek közül nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll.

(4) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinél a pályázat benyújtását követően keletkezett a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét megalapozó körülmény és annak közzétételét elmulasztotta.

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat kötelezően vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás, valamint másfajta együttműködési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek támogatására.

2. A támogatás feltételei

3. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes feladatellátásra, valamint a községhez kapcsolódó vagy a helyi lakosokat érintő programok szervezésére kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.

(2) Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat-megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak.

4. § (1) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek a következők:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális, hagyományőrző tevékenység,
6. természetvédelem, környezetvédelem,
7. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
8. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
9. sport,
10. közrend és közbiztonság, közlekedésbiztonság védelme,
11. rendezvények szervezése.

(2) Az önkormányzati támogatás az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható.

(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.

(4) A civil szervezetek számára kiírt pályázaton elnyert összeg sem részben, sem egészben tovább nem adható (a továbbiakban: továbbtámogatás). Továbbtámogatás bizonyítottsága esetén az ilyen módon átadott összeget a támogatási szerződés szerinti támogatottnak 8 munkanapon belül, egy összegben vissza kell fizetnie.

3. A támogatás forrása

5. § Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített civil alapból biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.

4. A pénzügyi támogatás felhasználása

6. § (1) A támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az Önkormányzat a támogatás összegét a civil szervezet számlájára átutalja.

(2) A Képviselő-testület pályázat elbírálása során hozott döntése alapján a támogatási összeg a Támogatott kérelmére több részletben is folyósítható.

(3) A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt és meghatározott célra használható fel.


5. A pénzügyi támogatás elszámolása

7. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról – a támogatási szerződésben meghatározott módon – a tárgyévet követő január 31-éig köteles elszámolni. Az elszámolásnak szakmai beszámolóból és pénzügyi részből kell állnia.

(2) A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számla/számlák alapján – a tárgyévet követő év február 15-éig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő áprilisi  rendes testületi ülésen írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Jogszerűen kizárólag csak a tárgyévben, a támogatás odaítélését követően kiállított számlák fogadhatók el. A benyújtott számlákról számlaösszesítőt kell készíteni, amely tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla kiállítóját, az esemény megnevezését és a számla összegét. A pénzügyi elszámolás keretében a támogatás felhasználásához kapcsolódó számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „„………………Ft ……………….. számú Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatával kötött támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal. A számlát/számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal.

(4) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a Képviselő-testület elrendeli a támogatás, illetve a fel nem használt rész azonnali visszafizetését.

(5) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás vagy egy részének felhasználása, a támogatott köteles az Önkormányzat felszólításától számított 8 munkanapon belül visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

(6) Azonnali visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható.

6. A pályázat meghirdetése, benyújtása

8. § (1) Civil szervezet pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet.

(2) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján kell közzétenni.

(3) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet a 4. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek közül egyidejűleg csak egy célfeladat önkormányzati támogatására pályázhat.


9. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a e rendelet 2. melléklete szerinti Pályázati űrlapon a tárgyév február 1. napjáig kell benyújtani a Polgármester részére. A határidőn túl beérkezett pályázatokat – a határidő túllépésre való tekintettel – el kell utasítani.

(2) A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) másolatát, amelyen a szervezet képviselője vagy meghatalmazottja büntetőjogi felelősségvállaló nyilatkozatával igazolja, hogy a szervezet – a támogatás benyújtásakor – az okiratban foglaltak szerint működik,
b) e rendelet 1. melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát,
c) a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot,
d) a Knyt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség esetén a közzététel iránti kérelmet,
e) a bírósági nyilvántartásba vételt és a beszámoló, valamint közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés letétbe helyezését igazoló dokumentumot.

(3) A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban fel kell hívni, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

(4.) A pályázati döntés előkészítése a jegyző feladata.

 9.   A pályázat elbírálása

10. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:
a) a támogatott civil szervezet megnevezését,
b) a támogatás felhasználásának a Pályázati űrlap adatai alapján meghatározott pontos célját,
c) a támogatás összegét,
d) a támogatásról milyen határidővel köteles elszámolni a civil szervezet.

(3) A Képviselő-testület döntését követően a támogatottal a jelen rendelet 3. melléklete szerinti támogatási szerződést kell kötni.

9. A pályáztatás nyilvánossága

11. § (1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról a döntést követő 60. napig tájékoztatót kell közzé tenni az Önkormányzat honlapján.


(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatott szervezet megnevezését,
   b) a támogatás célját,
   c)a támogatás összegét, továbbá
   d) a támogatási program megvalósítási helyét.


10. Záró rendelkezések

12. § Ez a  rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.


                    Polyák István Vilmos                                                       Némethné dr. Jenei Éva
                                polgármester                                                                jegyző

Záradék:

A rendelet a Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015. november 24. napján kihirdettem.

Szabadbattyán, 2015. november 24. Némethné dr. Jenei Éva – jegyző

1. melléklet a 31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

Adatlap


A szervezet

 
Neve:       
Célja (a létesítő okiratot kérjük mellékelni):       
Tagjainak száma:       
Önkénteseinek száma:       

Tevékenysége, jelentősebb programjai:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    Szabadbattyán  ………… (év) …………… (hó) ………… (nap)
                      ………………………….
(cégszerű) aláírás


2. melléklet a 31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez


Pályázati űrlap

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ......... rendelete felhatalmazása alapján meghirdetett pénzügyi támogatás elnyerésére


A pályázó szervezet adatai

 
A szervezet megnevezése:           
A szervezet székhelye:           
A szervezet levelezési címe:           
A szervezet képviselőjének neve:           
A szervezet képviselőjének elérhetősége: (telefon, fax, e-mail)           
A program szervezőjének neve, elérhetősége (cím, telefon, e-mail):           
A pályázó szervezet pénzintézeti számlaszáma:           
A szervezet közhasznúsági fokozata:    közhasznú/ nem közhasznú*    

_________________________
*A megfelelő rész aláhúzandó!


2. A pályázat tartalma

 
A pályázat célja:           
A kérelmezett támogatás összege:           
A megvalósítás helyszíne:           
Időpont/időtartam:           
A megvalósítandó cél felhasználásának rövid leírása:           
A részvevők várható létszáma:           
A megvalósítandó cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök/állóeszközök:           
A pályázathoz csatolt mellékletek megnevezése, száma:           
Egyéb megjegyzés:        


3. Költségvetés (e Ft)

 
Megnevezés    Összes költség    Saját forrás    Egyéb forrás    Igényelt összeg       
                  
                       
Mindösszesen:                    

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és Szabadbattyán NagyközségÖnkormányzatától kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam.

Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése esetén – a szervezet neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek.

 ……….. (év) ………………….(hó) ………… (nap)


.....................................................
          cégszerű aláírás


3. melléklet a 31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


Amely létrejött egyrészről Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat (képviseli: Polyák István Vilmos - polgármester, székhely: 8151. Szabadbattyán, Csikvár tér 1. , KSH statisztikai számjel: ……………………….., adószám: ………………….………, törzskönyvi száma: …...…….……..), mint a támogatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Támogató),
másrészről ……………………………………………………………..………………… (civil szervezet neve) (székhely: ……………………………………..………… számlaszám: …………………………..……………., képviseli: ………………………………………………..……………………), mint a támogatott szervezet (a továbbiakban: Támogatott),
együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásai szerint az általa támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget írjon elő az államháztartás alrendszereiből esetileg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzösszegek rendeltetésszerű felhasználása érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba foglaltan egyedileg meghatározza a felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, illetve amelyre az általa nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható.

2. Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően a …………. évben a 3. pontban meghatározott támogatás összegét, elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra használhatja fel: ……………………………………………
……………………………………………………………………………...…………………...……………………………… .

3. Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő feladatok ellátása fejében Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének …..…./20……. (……. …..) számú határozatában foglaltak szerint, a Támogatott részére, …………………………….,- Ft, azaz…………………………………….……………………….forint támogatást biztosít, amely pénzösszeget egy összegben / az alábbiak szerinti részletekben: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. jelen szerződés aláírásától számított 15 munkanapon belül / részletekben történő utalás esetén a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint átutal a Támogatott ….………………………….……… -nál vezetett……………………………..… számú bankszámlájára.

4. Támogatott a fentiek szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével ............... év január hó 31. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé, s ezzel egyidejűleg köteles a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

5. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által befogadott számlák alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja- és Áfa-elszámolásokért a Támogató felelősséget nem vállal. Támogatott kijelenti, hogy tisztában van a számla jogszabály szerinti alaki és tartalmi követelményeivel.

6. Támogatott a szerződés 4. és 5. pontban meghatározott pénzügyi elszámolásához köteles becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák
– eredetivel mindenben megegyező – fénymásolatát.
A benyújtott számlákról számlaösszesítőt kell készíteni, amely tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla kiállítóját, az esemény megnevezését és a számla összegét.
A pénzügyi elszámolás keretében a támogatás felhasználásához kapcsolódó számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……………Ft ………………..számú Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatával kötött szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal. A számlát/számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal.
Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős.

7. Azok a szervezetek, amelyek a szerződésben meghatározott határidőig a támogatás összegét nem vagy nem teljes mértékben használták fel, a Támogató elrendeli a fel nem használt támogatási összeg azonnali visszafizetését.

8. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a Támogatott köteles a Támogató felszólításától számított 8 munkanapon belül visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét a Támogató házipénztárába.

9. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a pályáztatás nyilvánosságának biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján közzéteszi.

10. A Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. A Támogatott köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

11. Felek jelen támogatási szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Szabadbattyán,  ……….... (év) …………….……. (hónap) …….. (nap)Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!