nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017.(III.28.)   önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról


Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 19.-19.5.  pontjaira figyelemmel, a Pénzügyi Gazdasági Bizottság, Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottság  előzetes véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el:  


  1.       A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán – Úrhida – Sárkeszi – Nádasdladány – Kőszárhegy Sárrét Kistáj Önkormányzati  Társulás által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a  házi segítségnyújtásra, mind az öt  település közigazgatási területére.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán – Úrhida – Sárkeszi – Nádasdladány Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a családsegítésre és a gyermekjóléti szolgáltatásra, mind a négy település közigazgatási területére.
  1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái


2.§ (1) szociális alapszolgáltatások:

            a) házi segítségnyújtás

            b) családsegítés

      (2) gyermekjóléti alapellátás

            a) gyermekjóléti szolgáltatás
  1. Intézményi térítési díj


3.§ (1) A házi segítségnyújtást igénylők írásbeli kérelmeiket a Társulás szakmai vezetőjénél  nyújthatják be.

      (2) A szakmai vezető a döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőket.


4. § (1) A 2. §  a) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásért  térítési díjat kell fizetni.

     (2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 800,- Ft/fő/óra.

     (3) A térítési díj megfizetésére az Sztv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott   személyek kötelesek.

        (4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján a hatáskörrel  rendelkező Sárrét Kistáj Önkormányzati  Társulás szakmai vezetője  határozatban állapítja meg, figyelembe véve az ellátott jövedelmét.

        (5) A személyi térítési díj a 4 § (2) bekezdésben meghatározott összeghez képest    csökkenthető a rendelet 1. mellékletében meghatározott jövedelmi határok szerint. 

  1. § (1) Ez a rendelet 2017.áprlis   1. napján lép hatályba. 

         (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok  

             igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(VI.27.) 

             önkormányzati rendeletePolyák István Vilmos                                   Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                           jegyző

Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.Szabadbattyán, 2017.március 28.    


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző


  1. melléklet a 7/2017. (III.28.)  önkormányzati rendeletheza házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj óradíjaA

B

C

D


Az ellátást kérő jövedelem a nyugdíjminimum %-ában

Összegek

Ft-ban

Fizetendő gondozási díj:   Ft/fő/óra

1

0 – 100 %

0 -28.500,

térítésmentes

2

101 – 200 %

 28.501 – 57.000,-

350

3

201 – 300 %

57.001- 85.500,-

590

4

301 - % 

85.501

800
Csatolmányok

Megnevezés méret
7/2017(III.28.)
123.53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!