nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-06 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelete
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének helyi szabályairól

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet hatálya Meződ község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

(2) Meződ község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

(3) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a) a készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,

b) a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,

c) a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) a település területén működő vallási közösségek,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

(4) A (2) bekezdésben b), c) és e) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba, a Meződ Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.2. A partnerekkel történő egyeztetés szabályai


2. §


(1) Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet alapján a jelen rendelet 1. számú mellékletének táblázata tartalmazza.

(2) Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.

(3) A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.

(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.


3. §


A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására az Önkormányzatnak a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében a közmeghallgatásra vonatkozó szabályozás az irányadó.


3. Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása,

településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele


4. §


(1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.

(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat az önkormányzat hirdetőtábláján kerül kihirdetésre.

(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.


4. Záró rendelkezések

 

5. §

 

(1) E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.

 

Meződ, 2017. július 3.

 

 

 

Merk Zsolt                                                                                                    Dr. Kajdon Béla

polgármester                                                                                                 jegyző


 

A rendelet kihirdetve.

2017. július 5.


 

Dr. Kajdon Béla

jegyző


1. számú melléklet

A partnerek minimális tájékoztatási formája

(314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29.§ és 29/A.§ alapján)ELJÁRÁS TÍPUSA

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

MÓDJA

ELFOGADÁS ELŐTTI VÉLEMÉNYEZÉS MÓDJA

(MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS)

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítése

 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

módosítása


 • közterületi hirdetőfelület

vagy

 • önkormányzati honlap,

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

készítése, módosítása

 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,

Településképi Rendelet

készítése, módosítása


Településrendezési Eszközök

(TRE)


 • Településszerkezeti Terv (TSZT),
 • Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)


teljes eljárás

 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,
 • közterületi hirdetőfelület,
 • lakossági fórum,

egyszerűsített eljárás
tárgyalásos eljárás

 • Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

vagy   

 • Képviselő-testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánított

területen megvalósítandó beruházás érdekében

tárgyalásos eljárás

 • kihirdetett vészhelyzet esetén


 • közterületi hirdetőfelület

állami főépítészi eljárásMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!