nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III.19.) önkormányzati rendelete
Jászberény város sportjáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrás Bizottság, Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság, valamint Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


  1.  A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy Jászberény város sportjával kapcsolatban meghatározza az Önkormányzat által vállalt feladatokat, az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint megteremtse a sport támogatására rendelt források felhasználásának átlátható, egyenlő hozzáférési feltételeket biztosító kereteit.


  1. A rendelet hatálya

2. §


(1)     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat sport területén vállalt feladataira, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására, továbbá a felhasználás ellenőrzésére.


(2)[1]     A rendelet hatálya kiterjed minden az Önkormányzat közigazgatási területén működő, jászberényi bejegyzett székhellyel rendelkező, testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyekre, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetőire.


  1. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. §[2]


Az Önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára – illetékességi területén belül a sporttal kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:

a) meghatározza a város sportfejlesztési koncepcióját, és gondoskodik annak megvalósításáról,

b)[3] az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban a Humán, Jogi és Közrendi Bizottságon (a továbbiakban: Bizottság) keresztül együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítmények, közterületi sportpályákat,

d) megteremti az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – biztosítja a közoktatási intézményekben működő diáksportkörök működéséhez szükséges feltételeket,

e) elősegíti a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit,

f) a sportkoncepció megvalósításával különösen a családok szabadidős sportolási lehetőségeit támogatja,

g) támogatja az utánpótlás sportot és lehetőségeihez mérten segíti a helyi sportszervezetek alapvető működési feltételeinek megteremtését,

h) közreműködik a sport népszerűsítésében, elősegíti a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenységet,

i) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő feladatait.”


II. Fejezet

Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának struktúrája és  finanszírozási rendszere

  1. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának struktúrája

4.§


(1) A Képviselő-testület dönt a város:

a)    sportkoncepciójáról,

b)    sportrendeletéről,

c)    az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról,

d)    önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák fenntartásáról, működtetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről,

e)    a sport területén végzett kiemelkedő munka elismeréséről.


(2) A Bizottság:

 a) előkészíti a város sportkoncepcióját,

 b) véleményezi a sportrendeletét,

 c) javaslatot tehet az éves költségvetési rendelet sporttámogatási keretösszegeinek meghatározására,

 d) folyamatosan kapcsolatot tart a városban működő sportszervezetekkel,

 e) dönt az Önkormányzat hatályos költségvetési rendeletében a Bizottság részére nevesített előirányzatok felosztásáról és felhasználásáról,

 f) működteti az e) ponttal összefüggésben a városi sporttámogatások pályázati, döntési rendszerét a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeinek közreműködésével,

 g) véleményezi a sport területén végzett kiemelkedő munka elismeréséről szóló képviselő-testületi előterjesztéseket.

 h)[4] évente, az általa szervezett ünnepség keretében köszönti a tárgy évben kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó  jászberényi lakhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező diákokat és felkészítőiket.


  1.  A sporttámogatás mértéke, biztosításának feltételei, a támogatás formái

5. §


(1) A Képviselő-testület a helyi sport közvetlen és közvetett támogatására fordított összeg nagyságát anyagi tehervállaló képességére figyelemmel az éves költségvetési rendeletében határozza meg.


(2) A Képviselő-testület és a Bizottság törekszik arra, hogy növelje az éves sporttámogatásokon belül a diák és szabadidősport támogatási arányait.

6. §


(1) A Bizottságnak a helyi sportszervezetek önkormányzati sporttámogatásának odaítélésekor az alábbi szempontokra kiemelten kell figyelemmel lennie:

a) a sportszervezet utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenységére, az utánpótlás-nevelés színvonalára, mind mennyiségi (rendszeresen sportolók és az igazolt sportolók száma), mind a minőségi (elért versenysport eredmények) szempontból,

b) az adott sporttevékenységet  rendszeresen űzők számára, különösen az igazolt sportolók számára,

c) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény[5] alapján kapott, a látvány-csapatsportok sportszervezetei részére adott támogatás arányára,

d) a sportszervezet képzett edzőinek számára és végzettségük fokára,

e) a sportszervezet tagdíjbevételére,

f) a sportszervezet átlátható, ellenőrizhető, törvényes gazdálkodására,

g) a sportszervezet sportstatisztikai mutatóira és ezek szolgáltatására a város számára,

h) a helyi sporttal foglalkozó önkormányzati programokon való részvételre,

i) a sportot népszerűsítő, arról informáló önkormányzati kezdeményezéseken történő részvételre.


(2) Versenysport, élsport területén az önkormányzat kizárólag az Országos Sportági Szakszövetség versenyrendszerében részt vevő csapatokat, egyéni sportolókat foglalkoztató sportszervezeteket támogatja. 


(3)[6]


(4) A tárgyévi költségvetés kihirdetését követő hónap 15. napjáig a Bizottság kiírja a sportszervezetek részére a működési támogatással kapcsolatos pályázatot. A pályázat beadási határideje a megjelenést követő legalább 15, legfeljebb 30 nap.


(5)[7] Sportrendezvény szervezésének támogatásával kapcsolatos pályázatot a tárgyévi költségvetés kihirdetését követő hónap 15. napjáig a Bizottság kiírja. A pályázat beadási határideje a megjelenést követő legalább 15, legfeljebb 30 nap.


(6) Az önkormányzati forrásból nyújtott támogatás folyósítása a sportszervezetekkel kötendő támogatási megállapodás szerint történik.


(7) A támogatási megállapodást az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg.


(8) Nem részesülhet önkormányzati támogatásban az a sportszervezet:

a) aki benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

b) akit a Bizottság az a) pont megsértése miatt a 7. § (11) szerint a támogatási rendszerből kizárt a kizárás időtartama alatt,

c) akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben foglalt összeférhetetlenségi ok[8], vagy érintettség[9] áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi,

d) akinek helyi adó tartozása van,

e) akinek bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;

f) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének[10],

g) akinek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van,

h) aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

i) akinek a támogató által meghatározott legalább 30%-os saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik.


  1. A támogatás formái, odaítélésének feltételei

7. §[11]


(1) A költségvetési rendeletben számára meghatározott összegből, átruházott hatáskörben a 6. § figyelembe vételével a Bizottság dönti el a sportszervezetek támogatásának mértékét, módját, ezen belül:

 a) pályázati rendszer keretében a Jászberényben bejegyzett székhellyel rendelkező, vagy tevékenységüket Jászberényben is kifejtő és a pályázat kiírásakor már legalább egy éve működő olyan sportszervezetek, sportegyesületek, amelyek az alapszabályuknak, vagy alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és működési, sportlétesítmény használati és sportrendezvény szervezésének támogatásában részesülhetnek,

 b) kérelem alapján a jászberényi diák és szabadidő sportszervezetek sportlétesítmény használati, sportrendezvény támogatásban részesülhetnek.

c) kivételes kérelem alapján a sportszervezetek olyan sportrendezvényen való részvételének támogatására, sportrendezvény szervezésére, vagy egyéb célra részesülhetnek támogatásban, melyet rajtuk kívülálló okok miatt a pályázat benyújtási határidejének lejártáig előre nem láthattak. Az éves költségvetési rendeletben a Bizottsághoz rendelt „Sportfeladatokra” elnevezésű keret összegének legfeljebb 10%-át használhatja fel a Bizottság ilyen formában.


(2) A sportszervezet által pályázati úton elnyerhető működési és sportrendezvény támogatás mértéke nem haladhatja meg

a) működési támogatás esetén a sportszervezet éves költségvetésének 70 %-át,

b) sportrendezvény szervezésének támogatása esetén a rendezvény összköltségének 70%-át.


(3) Az (1) b) szerinti sportrendezvény támogatás nem haladhatja meg a rendezvényen való részvétel teljes költségének 90%-át.


(4) Az (1) c) szerinti támogatás nem haladhatja meg a rendezvényen való részvétel teljes költségének 70%-át.


(5) A működési támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel: Sportlétesítmény használat (bérleti díj), versenyen való részvétellel összefüggő utazási költség, sportverseny nevezési díj, sportképviselet díj, sportolók részére sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlásának költsége, versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíj, sportmarketing költségek, sportszakember képzés, sportorvosi / orvosi költségek, játékvezetői költségek, versenydíjak, versenyrendezéssel kapcsolatos költségek, technikai feltételek biztosítása.


(6) A sportrendezvény szervezésének támogatása kizárólag az alábbi célokra használható fel: Létesítmény használat (bérleti díjra), sportképviselet díj, versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíj, versenyen való részvétellel összefüggő utazás költség, sportorvosi / orvosi költségek, játékvezetői / verseny bírói díjak sportverseny nevezési díj, a rendezvény nyerteseinek díjazásával kapcsolatos költségek, versenyrendezéssel kapcsolatos technikai feltételek biztosítása és rendezvénnyel kapcsolatos marketing célok.


(7) Az (1) c) szerinti támogatás a 7. § (6) bekezdésében foglaltakra használható fel.


(8) A működési támogatással összefüggő pályázaton sportolók részére sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlása céljára elnyert támogatási összeg a számlával igazolt vételár 50%-ig számolható el.


(9) Amennyiben az önkormányzati támogatás meghaladja a (2)-(4) szerinti mértéket, a támogatottnak a pénzügyi beszámoló benyújtását követő 30 napon belül vissza kell fizetnie az Önkormányzat részére a támogatás és a (2)-(4) bekezdésekben foglalt önerő mértéke közti különbözetet.


(10) Amennyiben a sportszervezet az önkormányzati sporttámogatást a támogatási szerződéstől eltérően, azt megsértve, azzal ellentétesen használja fel, a sportszervezetnek a támogatási rendszerből történő kizárásáról, a kizárás időtartamáról és a támogatás vagy annak egy meghatározott részének visszafizetéséről a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján a Bizottság dönt.


(11) Az Önkormányzat –a Polgármesteri Hivatal útján – jogosult a támogatás rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználását bármikor ellenőrizni. A támogatott köteles az ellenőrzést tűrni, és az annak gyakorlásához szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a támogatás rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználását igazoló iratokba, nyilvántartásokba történő betekintést – az ellenőrzés eredményességéhez szükséges mértékben – lehetővé tenni.  1.  Sportlétesítmények igénybevétele

8. §


(1) Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményeket a sportszervezetek bérleti díjért és a Bizottság által pályázati úton elosztott Sportlétesítmények használati díja keret terhére vehetik igénybe. A sportlétesítmények bármilyen jellegű igénybevételének feltétele a fenntartóval vagy üzemeltetővel kötött bérleti szerződés.


(2) Jászberényben működő bejegyzett sportszervezetek önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket az üzemeltető által megállapított kedvezményes bérleti díjért vehetik igénybe.


(3) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a tárgyévben támogatásban részesült látvány-csapatsportok sportszervezetei az (1) bekezdés szerinti Sportlétesítmények használati díja keretből csak a tárgyévi pályázatukban elnyert támogatásból az (1) bekezdésben meghatározott sportlétesítmények bérleti díjára fordított összeg önereje mértékéig részesülhetnek támogatásban és részükre az üzemeltető a (2) bekezdés szerinti kedvezményes sportlétesítmény bérleti díjat nem állapíthatja meg.


(4) Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény igénybevételi jogosultságát az üzemeltető bérleti díj tartozás esetén felfüggesztheti vagy megtagadhatja.


(5) Az iskolai sportcsarnokok, tornatermek iskolai tanítási napokon az iskola által meghatározott – nem intézményi kezelésben lévő létesítmények esetén az üzemeltetővel egyeztetett - időpontig az iskolai és diáksport céljára térítésmentesen vehetők igénybe.


(6) Évente legalább 4 alkalommal az önkormányzati tulajdonú létesítmények közül, az üzemeltető az általa és a Bizottság által közösen meghatározott időpontban és létesítmények vonatkozásában a sportkoncepcióban célként megfogalmazott „nyitott pályák akció” keretében térítésmentesen biztosít sportlétesítmény használatot Jászberény város lakossága részére.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

9.§


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. március 20. napján lép hatályba.


(2) A 6.§ (4)-(5) bekezdés és a 12. § (2) bekezdés  2013. január 1-én lép hatályba.


10. §[12]


11. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. §


(1)       Hatályát veszti Jászberény város sportjáról szóló 21/2009.(V. 28.) önkormányzati rendelet.


(2)       Hatályát veszti a 10. §.


13. §


Ezt a rendeletet Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (9)-(10) bekezdésben foglaltak szerint kell kihirdetni és közzétenni.[1]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[2]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[3]

A rendelet szövegét a 21/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[4]

A rendelet 4. § (2) bekezdését h) ponttal a 20/2018. (IX. 13.) Ör. 3. § (3) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[5]

1996. évi LXXXI. törvény

[6]

Hatályon kívül helyezte a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2018. szeptember 14-től.

[7]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[8]

2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés

[9]

2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés

[10]

2011. évi CXCV. törvény 50. §

[11]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[12]

A 10. §-t hatályon kívül helyezte a 12. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. január 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!