nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete
az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Értelmező rendelkezések


1. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

1. Összes elszámolt befizetés: az adózók önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő számláin előírt kötelezettségre teljesített befizetés csökkentve a visszatérítés miatt előírt kötelezettségre elszámolt befizetéssel.

2.[1][2]Az adóhiány, az adóbírság, a mulasztási bírság és a késedelmi pótlék fogalma alatt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.), a végrehajtási költség alatt az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól 49/2012. (XII. 28.) NGM rendeletben meghatározottakat kell érteni.

3.[3][4]Végrehajtási eljárásokra az Art., az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezései az irányadóak.(2) Az adóhiány, az adóbírság, a mulasztási bírság és a késedelmi pótlék fogalma alatt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.), a végrehajtási költség alatt az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól 49/2012. (XII. 28.) NGM rendeletben meghatározottakat kell érteni.


(3) Végrehajtási eljárásokra az Art. és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


2. A rendelet célja


2. §


Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók ellenőrzési és behajtási feladatait végző köztisztviselők anyagi ösztönzése az adózók jogkövető magatartásának erősítése és az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.


3. A rendelet hatálya


3. §


A rendelet személyi hatálya a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda (a továbbiakban: Adóigazgatási Iroda) adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselőire terjed ki.


4. Érdekeltségi alap


4. §


A rendeletben megfogalmazott célok teljesülése érdekében adóigazgatási feladatokat végző, illetőleg e feladatok ellátásában közreműködő köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából érdekeltségi alapot kell képezni.


5. Az érdekeltségi alap forrása


5. §

(1)   Az érdekeltségi alap forrása:


a) az önkormányzat ügykörébe tartozó adókban végzett bevallások utólagos vizsgálatára, egyes adókötelezettségek teljesítésére és az adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzések, helyszíni vizsgálatok eredményeképpen feltárt, jogerősen megállapított és megfizetett adóhiány, adóbírság valamint a mulasztási bírság összege,


b) végrehajtási eljárás útján az önkormányzatot megillető adó- és illetéktartozásból beszedett összegek.


(2) Az érdekeltségi alap számítása során gépjárműadóban kizárólag az önkormányzatot megillető részt lehet alapul venni.


(3) Az érdekeltségi alap az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott források együttes összegének 30 %-a.


(4) Az alapot csökkenteni kell a megbízási szerződés alapján, adóhiány megállapításával záruló bejegyzett könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő által végzett ellenőrzés alap- és teljesítménytől függő mozgó díjával.


6. Az érdekeltségi alapot képező bevételek nyilvántartása


6. §


(1) Az érdekeltségi alapot képező összegeket a zárási összesítő, ellenőrzésekhez és végrehajtáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások adatai alapján kell kiszámítani.


(2) A nyilvántartásokból megállapíthatónak kell lennie:


a) az ellenőrzések eredményeképpen feltárt és megfizetett adóhiány, adóbírság és mulasztási bírság összegeinek,


b) a végrehajtási eljárás útján az Adóigazgatási Iroda által kezelt számlák javára beszedett összegeknek.


7. Az érdekeltségi alapból való részesedés


7. §


(1)[5] A 3. §-ban meghatározott személyeket érdekeltségi jutalék illeti meg, ha az önkormányzat kezelésében lévő hatályos adókra az összes elszámolt befizetés eléri az önkormányzatnál nyilvántartott adók összes helyesbített előírásának 95%-át. A teljesítést a zárási összesítő adatai alapján kell megállapítani.


(2) Az Adóigazgatási Iroda köztisztviselőinek érdekeltségi jutalékát – az egyéni teljesítmények függvényében – az Adóigazgatási Iroda vezetőjének javaslata alapján a jegyző állapítja meg a polgármester egyetértésével, míg az Adóigazgatási Iroda vezetőjének jutalékát a jegyző állapítja meg a polgármester egyetértésével.


(3) Nem illeti meg érdekeltségi jutalék a fegyelmi eljárás alatt, illetőleg fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselőt. Nem jogosult továbbá jutalékra az sem, akinek a fegyelmi eljárás ideje alatt közszolgálati jogviszonya megszűnik.


8. Érdekeltségi jutalék kifizetésének feltétele


8. §


(1) Az érdekeltségi jutalék az adóév december 31. napjáig fizethető ki, amennyiben az e rendeletben meghatározott kifizetési feltételek teljesülnek.


9. Az érdekeltségi alap kezelése


9. §


(1)   Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani. Az érdekeltségi alapként felhasználható összegeket a zárási összesítő, illetve az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.


(2)   Az érdekeltségi alapot megillető részesedést negyedévente, adónemenkénti összesítésben kell az önkormányzat költségvetési számlájára átutalni. A pénzalapnak fedeznie kell a személyi juttatás járulékait is. Érdekeltségi alapból származó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át.


(3) Az érdekeltségi jutalékot évenként egyszer, legkésőbb december 15-i határnappal kell értékelni.


(4) A teljesítést a kerekítés általános szabályai szerint kell számítani.


(5)   [6] [7]Az érdekeltségi alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik.


10. Záró rendelkezések


10. §


Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba


11. §


Hatályát veszti

1. az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 17/2003. (III. 28.) sz. rendelet,

2. az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 17/2003.(III.28.) számú rendelet módosításáról szóló 49/2003.(IX.11.) számú rendelet.

3. az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 17/2003. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 46/2005.(XII. 16.) rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[2]

A rendelet szövegét a 9/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[3]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[4]

A rendelet szövegét a 9/2018 (IV. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[5]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[6]

A rendelet szövegét a 34/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 12. §-a módosította. Hatályos: 2014. november 20-tól.

[7]

A rendelet szövegét a 21/201 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 18. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!