nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 13/2014 (XII.3..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-22 -tól
Orosztony község képviselő testületének 13/2014 (XII.3..) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról


Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv.)  44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. §


1.)A rendelet hatálya Orosztony község közigazgatási területén azoknak az ingatlanoknak a tulajdonosaira, birtokosaira, vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki, amelyeken háztartási szennyvíz keletkezik és a Vgtv. 44/B. §-ában részletezett helyben történő tisztítása, elhelyezése, vagy közüzemi csatornába vezetése nem megoldott.

2.)Az (1) bekezdésben foglalt, a Vgtv. 44/B. §-a szerint helyben nem megoldott tisztítású, elhelyezésű háztartási szennyvíz begyűjtésére az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn, amelynek igénybevétele kötelező.

3.) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres elszállítására, ártalmatlanítására és hasznosítására, a hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, illetve hasznosításra történő átadására terjed ki.

(4)  A háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,      valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Orosztony Község Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kijelöléssel megkötendő közszolgáltatási szerződés alapján Szőke Jánosné 8767 Felsőrajk, Kossuth u. 67. sz. egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató)  végzi.

(5)   A szennyvíz elhelyezése a legközelebbi befogadó szennyvíztisztítóban történhet, a Felsőrajk község közigazgatási területén háztartási szennyvíz lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely a megfelelő engedélyek beszerzését követően vehető használatba.
2. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség


2. §


(1)     A rendelet alapján a háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2)     Az ingatlantulajdonos a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon belül közölni.

 (3) A Szolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, személyes adatait, illetve cégnevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, továbbá a közszolgáltatás igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címét kezelheti a közszolgáltatási feladatához szükséges ideig és mértékben.

 (4)   A személyes adatok kezelése során a Szolgáltató köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


3. §


(1)  Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2)    A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3)     A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a Hivatal kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje


4. §


  1. a Szolgáltató tevékenységét csak az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezheti.
  2. a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Szolgáltató a Vgtv. 44/F. § (6)  bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.

  (3) a Szolgáltató évente a Vgtv. 44/D § (2) szerint díjkalkulációt köteles készíteni és  legkésőbb november 30-ig az Önkormányzatnak megküldeni.

           


4. A közszolgáltató kötelezettségei


5. §


A közszolgáltató köteles:

      

  a) a Vgtv. 44/G. §-ban meghatározott feltételekkel a közszolgáltatási szerződést az Önkormányzattal megkötni, a szolgáltatást folyamatosan ellátni, a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, bejelentéseket megtenni.

      b) ügyfélszolgálatot és ügyeletet fenntartani,

       c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni

  d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés meglétét, üzemképességét biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.

  e) A Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos háztartási hulladék elszállítására vonatkozó megrendelésének 3 munkanapon belül eleget tenni.


                       


                           5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


6. §


Az ingatlantulajdonos köteles:


  a) az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes  tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közműhálózatba nem vezetett háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint gyűjteni.

    b) az (1) bekezdés szerint gyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 1. § (4) bekezdésében megjelölt Szolgáltatónak átadni és részére az e rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

    c) a háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a Szolgáltatónál   megrendelni, melynek a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget tenni.

 d) az ingatlantulajdonos köteles a megrendelt szolgáltatás teljesítését lehetővé tenni, így az ingatlanra a történő bejutást, a tárolóhoz a hozzáférést biztosítani.

 e) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül jelezni Szolgáltatónak.6. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei


7. §


(1)    A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés létrejöhet:

          a)  szóban: az ingatlantulajdonos megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával.   

          b)  írásban:         a közszolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás írásba foglalásával.

(2)     Az (1) b) szerződésnek tartalmaznia kell:

a)    a felek megnevezését és a szolgáltatást igénybevevő 2. § (3) szerinti azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezését és azonosító adatai is),

b)    a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét,

c)    a szolgáltatás elvégzésének időpontját, visszatérően ismétlődő szolgáltatás megrendelése esetén a szolgáltatás ütemezését és a szerződés időbeli hatályát,

d)    a közszolgáltatás díját,

e)    a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módját, határidejét,

f)     egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.

 (3)    A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

7. A közszolgáltatás díja


8. §


(1)     Az ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató által utólag megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.

(2)     A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díjra vonatkozóan a Vgtv. 44/D. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Szolgáltató évente díjkalkulációt készít.  A közszolgáltatás legmagasabb díját az Önkormányzat határozza meg, amelyet e rendelet 1. melléklete tartalmaz.


9. §


(1)     A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(2)     Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

(3)     Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatási díj hátralék kezelésére a Vgtv. 44/E. §-ában foglaltak az irányadók.8. Záró rendelkezések


10. §


(1)    A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                  9. Jogharmonizációs záradék


11. §


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


 Baloghné dr.Andel Zsuzsanna sk.                                                     Szőllősi Tiborné sk.

                    jegyző                                                                            polgármester                                     A rendelet kihirdetésének napja: 2014. december 3.
Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.

jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!