nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 13/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-19 -tól
Orosztony község képviselő testületének 13/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2015.(XI.18.), a 6/2013. (V.15.), a 17/2007.(XII.17.), a 11/2008.(XII.22.) önkormányzati rendeleteivel módosított 14/2003.(XII.22) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2015.(XI.18.), a 6/2013. (V.15.), a 17/2007.(XII.17.), a 11/2008.(XII.22.) önkormányzati rendeleteivel módosított 14/2003.(XII.22) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról


/Egységes szerkezetben, a legutóbbi módosítás szövege dőlt betűvel szedve/Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az infrastruktúra-fejlesztési, környezetvédelmi feladatok ellátása (településtisztaság, zöldterületek karbantartása, bővítése, stb.,) szilárd burkolatú utak, járdák építése, karbantartása, közvilágítás fenntartása, fejlesztése céljából a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:1.Adókötelezettség


  1. §


Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján

az Önkormányzat illetékességi területén lévő

  1. lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény) tulajdonjogával rendelkezik,

b) telek tulajdonjogával rendelkezik, továbbá[1]

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

             

              2. Mentességek, kedvezmények           2.§[2] [3]


(1) Mentes a kommunális adó alól:

            a)  valamennyi külterületi építmény,

            b)  az építési tilalom alatt álló beépítetlen telek a tilalom ideje alatt és a

     külterületi, különleges külterületi telek,[4]

            c)  műemléképítmény,

            d)  a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek,

            e)  az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy

                 növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz,

                 növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.istálló,

                üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az

                épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési

                tevékenységhez kapcsolódóan használja,

             f) az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – 2000 m2-t meg nem

                 haladó – földrészlet,

           

     (2)  Mentes az adókötelezettség alól az 1. § a) pontjában meghatározott adótárgy

vonatkozásában a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel nem rendelkező magánszemély.


     (3)  Orosztony község területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyt   

            az 1. § a) és c) pontban megjelölt adótárgy után 20 %-os adókedvezmény

            illeti meg. (a fizetendő adó mértéke: 12.000 Ft/ingatlan/év).


     (4)  Orosztony község területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyt az

            1.§ b) pontja szerinti telek [5]továbbá

az általános adótételű ingatlannal egy lakcímen, de más helyrajzi számon nyilvántartott telek, vagy nem lakás céljára szolgáló építmény után 80 %-os  

adókedvezmény illeti meg.

(a fizetendő adó mértéke: 3000 Ft/ingatlan/év)
3.Az adó mértéke


3.§[6]


  1. Az adó mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 15 000,- Ft.
  2. Az egy hrsz alatt lévő több adótárgy esetén a kivetett adó összege nem haladhatja meg az évi 15 000,- Ft-ot.4.Az adó bevallása, megállapítása és megfizetése


4.§[7]


Az adó bevallására, megállapítására és megfizetésére, valamint a Rendeletben szereplő fogalmak értelmezésére az Art. és a  Hatv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.5. Záró rendelkezések


5.§     (1) Ezen rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.


(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Orosztony község

Önkormányzatának a kommunális adóról szóló 22/1999. (XI.30.) számú

rendelete.


(3)A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször

módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló, többször  módosított 1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

                    Vercz Károly  s.k.                     Dr. Pető Barnabás s.k.

                         polgármester                                     körjegyzőKihirdetve: Orosztony, 2008. december 22-én


                                                                                  Dr. Pető Barnabás s.k.

                                                                                               körjegyző[1]

Módosította: 6/2013.(V.15.) önk. rend. 1.§-a. Hatályos 2013.05.16-tól.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 6/2013.(V.15.) önk. rend. 5. §  Hatálytalan 2013.05.16-tól.

[3]

Számozását módosította: 6/2013.(V.15.) önk. rend. 2.§-a. Hatályos 2013.05.16-tól.

[4]

Módosította: 6/2013.(V.15.) önk. rend. 2.§ (1). Hatályos 2013.05.16-tól.


[5]

Módosította: 6/2013.(V.15.) önk. rend. 2.§-a. Hatályos 2013.05.16-tól.

[6]

Módosította: 6/2013.(V.15.) önk. rend. 3.§-a. Hatályos 2013.05.16-tól.

[7]

Szövegét megállapította: 13/2015.(XI.18.) önk. rend. 1. §-a. Hatályos: 2015. XI.19-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!