nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-15 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően a helyi civil szervezetek támogatására a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet célja


(1) Jászapáti Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, emberi és állampolgári jogok védelme, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységet.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, költségvetési soron indokolt kérelemre vagy pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek működésére és rendezvényeire.

(3) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.


2. §

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában

a) civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti szervezet,

b) kiíró: Jászapáti Városi Önkormányzat,

c) támogatás: e rendelet szerinti civil szervezet részére költségvetési soron indokolt kérelemre vagy pályázat alapján működési kiadásra vagy rendezvényre nyújtott vissza nem térítendő pénzösszeg,

d) számla: az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak formailga, tartalmilag megfelelő, a támogatot képviseletére jogosult személy teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott bizonylat,

e) közvetlen politikai tevékenység: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti tevékenység.


3. §

Általános szabályok


(1) A Jászapátiban székhellyel (telephellyel) rendelkező vagy olyan civil szervezet részére, amely Jászapátin lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személy személyes közreműködésével a város hírnevét öregbíti, költségvetési soron indokolt kérelemre vagy pályázat alapján

a) működési,

b) a jászapáti lakosok érdekében megvalósuló rendezvény szervezésére, vagy

c) rendezvényen való részvételre

vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(2) Az a civil szervezet, amely az önkormányzat költségvetéséből a tárgyévben címzett támogatásban részesül, újabb költségvetési támogatási igényt az adott évben nem nyújthat be.

(3) Az önkormányzat a közhiteles, elektronikus nyilvántartásból (www.birosag.hu) beszerzi a civil szervezet adatait tartalmazó kivonatot.

(4) A civil szervezetek működésével kapcsolatos költségek különösen:

a) üzemanyagköltségek, fellépő ruházat, sportmez, cipő, sportszerek, nyomtatvány, irodaszer, nevezési díj,

b) a székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,

c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök),

d) javítás, karbantartási költségei,

e) posta, telefon és kommunikációs költségek, honlap szerkesztése és fenntartása, kiadványok beszerzése,

f) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,

g) helyiségek bérleti díja,

h) bankköltségek,

i) a civil szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ide nem értve a munkabért és közterheit, valamint a megbízási díjakat,

j) a tagság, a partnerek, a segítők kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége, szállásdíja,

k) a civil szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános tájékoztatási és marketing költségek,

l) a civil szervezet tagjait érintő – a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó – képzés költsége, útiköltség és szállásdíj.


4. §

Támogatásból való kizárás


(1) Nem részesíthető támogatásban a civil szervezet, amennyiben

a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz,

b) a pályázat határidőn túl érkezik,

c) az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

d) a hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén biztosított hiánypótlási határidőt elmulasztja,

e) a pályázó a korábbi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget,

f) a pályázónak a tárgyévet megelőző évben visszafizetési kötelezettsége keletkezett a részére céljelleggel juttatott támogatás esetében, és azt nem teljesítette,

g) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

h) jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,

i) a szervezet nem minősül átlátható szervezetnek,

j) a tárgyévet megelőző évben nem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének,

k) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. § -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,

l) a Knyt. 8. §-ában meghatározott érintettség fennáll és a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte.

(2) Támogatásban nem részesíthető a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet, továbbá olyan civil szervezet, amely

a) a támogatói döntést megelőző öt éven belül együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

b) a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.


5. §

Költségvetési soron nyújtott támogatás


(1) Költségvetési soron indokolt kérelemre (a továbbiakban: kérelem) akkor nyújtható támogatás, ha a kérelem január 15. napjáig beérkezik Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve.

(2) A kérelmek elbírálásánál, ezen belül a támogatás megállapításánál a képviselő-testület az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a) az alapító okiratban, alapszabályban megfogalmazott célok, elvek illeszkednek-e a jelen rendelet céljaihoz,

b) a kérelemben feltüntetett tevékenység mennyiben kapcsolódik az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatához,

c) a kérelemben feltüntetett tevékenység széles körben érinti-e a lakosságot,

d) a kérelmező megkísérli-e a saját forrásból történő működést,

e) a kérelmező a tárgyévet megelőző évben letétbe helyezett beszámolójában közölt adatokat,

f) a letétbe helyezett beszámoló adatai alapján a kérelmező rendeltetésszerűen gazdálkodik-e,

g) a kérelmező nyilatkozata alapján az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nyújtott-e be, más forrásból részesül-e támogatásban,

h) a civil szervezet közhasznúnak minősül-e, amennyiben igen, a letétbe helyezett közhasznúsági melléklet tartalmát.


6. §


(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, bírósági nyilvántartásba vételi számát, adószámát, képviselője nevét, lakcímét,

b) a kérelmező számlavezető pénzintézetének megnevezését és számlaszámát,

c) az igényelt támogatás célját, az igényelt összeget,

d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a kérelem szerinti cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,

e) a kérelem szerinti cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

(2) A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

a) a civil szervezet létesítő okiratának (alapító okiratának, alapszabályának) képviselő által hitelesített másolata,

b) a tárgyévi és a tárgyévet megelőző év szakmai tevékenységének ismertetése,

d) az adóhatóság három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy a kérelmezőnek nincs köztartozása,

d) a civil szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási mintája,

e) a kérelmező nyilatkozata a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség fennállásáról vagy hiányáról,

f) a kérelmező közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okiratban foglalt adatok nem változtak a tárgyévet megelőző évben támogatás igénylése céljából benyújtott állapothoz képest, a kérelemben elegendő arról nyilatkozni, hogy az okiratban adatváltozás nem történt, az az önkormányzatnál rendelkezésre áll.

(4) A civil szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek,

b) az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol, mekkora összegben nyújtott be, más forrásból részesül-e támogatásban,

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

d) amennyiben saját forrást biztosít, az rendelkezésre áll,

e)nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

f) a civil szervezet átlátható szervezetnek minősül.


7. §


(1) A kérelmet írásban a jelen rendelet 1. melléklete szerinti kérelem formanyomtatványon, egy példányban kell benyújtani.

(2) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a kérelmező civil szervezetet a kiíró egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel.

(3) A kérelemről Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében dönt.

(4) A támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási szerződést kell kötni.

(5) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a szerződést kötő felek megnevezése,

b) a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,

c) a támogatott cél pontos meghatározása,

d) a támogatás összege,

e) a támogatás felhasználásának határideje,

f) azon költségnemek meghatározása, amelyre a támogatás felhasználható,

g) a támogatásról történő elszámolás határideje, módja,

h) a jogszerűtlenül felhasznált támogatás esetén alkalmazható jogkövetkezmények.

(6) A támogatás csak a kérelemben és a támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(7) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a Képviselő-testület ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosítják.


8. §


(1) A civil szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év január 15-éig köteles elszámolni.

(2) A támogatás felhasználásáról szóló elszámolásnak szöveges beszámolót és pénzügyi beszámolót, valamint számlaösszesítőt kell tartalmaznia. Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását tartalmazó számla, az ahhoz kapcsolódó szerződés, valamint a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat vagy átutalási megbízás hitelesített másolatát.

(3) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „… Ft a ….. számú, Jászapáti Városi Önkormányzattal kötött szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a civil szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával., dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal.

(4) A támogatás felhasználását a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya - a bemutatott számlák alapján – a beszámoló beérkezését követően, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig ellenőrzi.


9. §


(1) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül egy összegben vissza kell fizetni.

(2) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a civil szervezet nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, köteles az Önkormányzat részére egy összegben visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

(3) A támogatást egy összegben vissza kell fizetni, ha a támogatás folyósítását követő 5 éven belül az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy a támogatott a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett.

(4) Ha a támogatott visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a támogatottnak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot kell fizetnie.


10. §

Pályázat alapján nyújtott támogatás


(1) A civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot a polgármester teszi közzé egy évben egyszer, minden év március 31. napjáig az Önkormányzat honlapján (www.jaszapati.hu) való megjelentetéssel és a Jászapáti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel.

(2) Pályázni egy félévben egyszer, június 30. napjáig és november 30. napjáig lehet.

(3) Az igényelhető támogatás összege civil szervezetenként legfeljebb 50.000,- Ft.

(4) A pályázati kiírás tartalmazza:

a) a pályázat célját,

b) a benyújtás határidejét, helyét, módját,

c) a felosztásra kerülő összeg mértékét,

d) hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket,

e) a kötelezően csatolandó dokumentumok körét,

f) elbírálásra vonatkozó rendelkezéseket,

g) a felhasználásra vonatkozó előírásokat,

h) az elszámolás határidejét, módját, valamint

i) minden olyan egyéb adatot, információt, amelyet a kiíró szükségesnek tart.

(5) A pályázatokat a jelen rendelet 2. melléklete szerinti pályázati adatlapon, egy példányban kell benyújtani.

(6) A pályázatot a beérkezést követő bizottsági ülésen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság bírálja el, kérelemre dönt a támogatás eltérő célra történő felhasználásáról.

(7) A pályázókat a kiíró a döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíti a pályázat eredményéről.

(8) A pályázat alapján nyújtott támogatások esetében

a) nem kell benyújtani a tárgyévi és a tárgyévet megelőző év szakmai tevékenységének ismertetését,

b) a támogatás felhasználásáról szóló elszámolásnak szöveges beszámolót és pénzügyi beszámolót, valamint számlaösszesítőt nem kell tartalmaznia,

c) a civil szervezet képviselőjének írásbeli nyilatkozata is elegendő annak igazolására, hogy a civil szervezetnek nincs köztartozása.

(9) A pályázat alapján nyújtott támogatásokra a költségvetési soron nyújtott támogatásra vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.


11. §


(1) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet végrehajtása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben döntsön és a szükséges intézkedéseket megtegye.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


12. §

Módosító rendelkezések


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. számú melléklete az alábbi k) ponttal egészül ki:


„k) a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet végrehajtása során az ott nem szabályozott kérdésekben dönt és a szükséges intézkedéseket megteszi”Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás_5_2020
27.66 KB
1_melléklet_5_2020_kérelem_költségvetési_soron
30.65 KB
2_melléklet_5_2020_kérelem_pályázat_útján
30.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!