nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-30 - 2015-11-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének 21/2015 (X.29.)  önkormányzati rendelete

a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási teréről szóló 14/2010. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda,

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,

Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,

Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala,

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának Fejér Megyei Kirendeltsége

Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,

Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság

Veszprémi Bányakapitányság

Duna-Ipoly Nemzeti park Igazgatóság

Közútkezelő Fejér Megyei Területi Igazgatóság

Állami Autópálya Kezelő Zrt

Sárvíz Térségi Vizi Társulat

Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi Osztály

Székesfehérvár Önkormányzata

Tác Önkormányzata

Polgárdi Önkormányzata

Kőszárhegy Önkormányzata,

Úrhida Önkormányzata és

Sárszentmihály Önkormányzata

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész véleményének kikérésével és záró véleményével – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - következőket rendeli el:

1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010.(IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 2.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Szabályozási tervben lehatárolt „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területben” történő építés esetén:

  1. A tájképet jelentősen megváltoztató építmények építési engedélyezési terveihez látványtervet kell csatolni. A látványtervben igazolni kell, hogy a tervezett építmény a táj karakterét és a történetileg kialakult tájképi értékek látványát nem rontja. Tájképvédelmi területek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.”


2.§ Az Alaprendelet 2.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Szabályozási tervben lehatárolt „Országos vízminőségvédelmi terület övezetében” történő építés esetén:

  1. Az övezettel érintett területek védelmének érdekében a beépítés feltétele: a vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés megoldása. Országos vízminőségvédelmi terület övezet területek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza”


3.§ Az Alaprendelet 7.§ (2) bekezdés Vk-1 övezetében tartozó beépítési előírásokat tartalmazó táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Vk-1 jelű építési övezet

OTÉK

   HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

K - 800

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K - 15

m

A beépítési mód

-

oldalhatáron álló


Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság

-

7,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

-

60

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

-

30

%

4.§ Az Alaprendelet 9.§ (2) bekezdés a következő Gip-2 építési övezettel egészül ki:

Gip-2 jelű ipari-gazdasági terület

OTÉK

   HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

1200

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete


K - 15

m

A beépítési mód

-

szabadonálló


Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság

-

6,0

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

50

40

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

25

25

%

5.§ Az Alaprendelet 12.§ (2) bekezdés a következő Kk-re (rekreációs terület) övezettel egészül ki:

Kk-re jelű övezet

rekreációs terület

OTÉK

   HÉSZ


A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

2000

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete


K - 40

m

A beépítési mód

-

szabadonálló


Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság

-

4,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

-

2

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

-

70

%

6.§ Az Alaprendelet 12.§-a a következő  (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kk-re jelű övezeten belül játszópark, állatsimogató, szociális épület, vendéglátás funkciójú épületek helyezhetők el.”

7.§ Az Alaprendelet e rendelet 1. mellékletével egészül ki.

8.§ (1) Az Alaprendelet e rendelet 2. mellékletével egészül ki.

(2) Az Alaprendelet „Szabadbattyán nagyközség régészeti lelőhelyei”számozatlan melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet „Helyi jelentőségű természetvédelmi terület” számozatlan melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  

(4) Az Alaprendelet „Országos Ökológiai Hálózat” számozatlan melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a hatályba lépést követő 5. napon hatályát veszti.
Polyák István Vilmos                                                           Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                           jegyző

Záradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015. október 29. napján kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2015. október 3. napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került. Ellene észrevétel, bejelentés nem érkezett.Némethné dr. Jenei Éva

jegyző

1.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez


Az értékvédelemről


Műemléki védelem alatt álló épületek:

1. Öregtorony (KÖH törzsszáma: 1741.; címe: Kula tér, 54. Hrsz.)

2. Nepomuki Szent János szobor (KÖH törzssz.: 9708; címe: Balatoni út, 1320. Hrsz.)


Helyi védelemben részesült építmények:

3. református templom                                          Petőfi u.                          Hrsz.: 985/1

4. lakóház                                                            Petőfi u. 60.                    Hrsz.: 1149/5

5. lakóház                                                            Petőfi u. 71.                    Hrsz.: 909

6. lakóház                                                            Petőfi u. 72.                    Hrsz.: 1143/1

7. lakóház                                                            Kossuth u. 12.                Hrsz.: 996

9. lakóház                                                            Kossuth u. 20.                Hrsz.: 992

10. lakóház                                                          Dózsa Gy. u. 5.              Hrsz.: 1105

11. lakóház                                                          Dózsa Gy. u. 15.            Hrsz.: 1100

12. lakóház                                                          Dózsa Gy. u. 21.            Hrsz.: 1097/2

13. lakóház                                                          Dózsa Gy. u. 28.            Hrsz.: 1052

14. lakóház                                                          Dózsa Gy. u. 31.            Hrsz.: 1092

16. kereszt                                                           Árpád u.                         Hrsz.: 731/3

17. lakóház                                                          Széchenyi u. 26.             Hrsz.: 180

18. lakóház                                                          Széchenyi u. 39.             Hrsz.: 352/1

19. lakóház                                                          Széchenyi u. 41.             Hrsz.: 351

20. lakóház                                                          Széchenyi u. 56.             Hrsz.: 206

21. lakóház                                                          Széchenyi u. 58.             Hrsz.: 207

22. lakóház                                                          Széchenyi u. 60.             Hrsz.: 209

23. lakóház                                                          Széchenyi u. 62.             Hrsz.: 210

24. lakóház                                                          Széchenyi u. 66.             Hrsz.: 212

25. lakóház                                                          Nádor u. 5.                    Hrsz.: 588

26. lakóház                                                          Nádor u. 42.                  Hrsz.: 103/2

27. lakóház                                                          Csikvár tér 7.                 Hrsz.: 1317

29. lakóház                                                          Kula tér 8.                      Hrsz.: 59

29. katolikus templom                                          Balatoni út                      Hrsz.: 1320

30. általános iskola                                               Balatoni út 13.                Hrsz.: 1319


Helyi védelemre javasolt utcakép:

31. Petőfi utca 65,67,69

32. Széchenyi utca 52,54,56,58


2.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez


Tájvédelmi területek lehatárolása


3.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethez

VIII.1. Szabadbattyán nagyközség régészeti lelőhelyei

Szerkezeti tervi számozás

KÖH

azonosító

Lelőhely neve

Lelőhely jellege

Hrsz.

Megjegyzés21704

Lajostelep

szórványlelet

Felszíni gyűjtés, 1975.

Adathiány miatt nem azonosítható.


22325

Csikvári halom


ismeretlen korú erődítés


Lásd 22331!

Helyszíni szemle, 1966. Kralovánszky Alán. Az erődítés a Kulára, illetve az egykori várra vonatkozhat, ezért ez a 22331. lh-el lehet azonos, ahol K. A. ásott.

A KÖH adatbázis esetleg összevont két lelőhelyet, mivel itt szerepel Fitz J. 1954-es ásatása a Kr. u. IV-V. századi temetővel, ami a MRT 27. lh-ével egyezik meg! Lásd lentebb!


22326

Csikvár II.

szórványlelet; római kori sírkő

Adathiány miatt nem azonosítható.


22327

Csikvár III.

bizonytalan jellegű lelőhely, éremlelet

1914.

Adathiány miatt nem azonosítható.


22328

Börgönd-Szabadbattyán vasútvonal


V. századi (keleti germán) temetkezés

vasút: 060/3

Vasútállomás környékére helyezhető a lelőhely, de pontos helye ismeretlen.

Múzeumi adattárban: 54-431: 603,400-500; 196,200-300 koord., de a 603 biztosan nem jó, inkább 600,400-500!

Környezete régészeti érdekű terület a vasút, az M7 és a Sárvíz-Malom-csatorna között a beépítetlen részeken: 1805, 1812, 053 hrsz maradék része, és a telephelyek még beépítetlen részei. A régészeti érdekeltséget bizonyítja az új 1. „Szalonai-féle” lelőhely. Lásd lentebb!


22329

Szabadbattyán

honfoglaláskori temető

Feltárás, 1927. Marosi Arnold

A székesfehérvári felőli határban lehetett, de a lelőhely pontosabban nem azonosítható. A múzeumi adattári koordináták: 54-342: 599,200-600,000, 199,100-200, 000


22330

Máriatelepi homokbánya

török kori telepmaradvány, szórványleletek,

-

Feltárás, 1955. Fitz Jenő

Múzeumi adattárban: 54-342: 599,000-599,200; 188,100-188,300. Utóbbi koord. elírás, 198,100-300 kell lennie.

Pontosabban nem azonosítható.


22334

Paptelek

római kori falmaradvány, telepnyomok

_

Adathiány miatt nem azonosítható, nem ábrázolható.


22335

Szabadbattyán

MRT 11/27. lh.: Máriatelep

római kori temető

Nagyjából: 9-20, 26-30

Helyszíni szemle, 1928. A műút építése során sírok pusztultak el. 1954-ben ugyanitt (Máriatelep 20. ) kerültek elő sírok, a leletmentés során további 15 sírt tárt fel Fitz Jenő. A fentiek miatt azonos a 39163. tétellel és az MRT 27. lelőhellyel! Vö. Fancsalszky 2006, 80.

Javasoljuk összevonni a 391603. lelőhellyel!

KÖH adatbázisból hiányzik az MRT számozás, pótolandó!

Belterület, részben beépített.


22336

Péterbánkút-dűlő

szórványleletek

A 22333 lh. része lehet, ill. erre a lh-re utalhattak a szórványok. Javasoljuk e tétel törlését és összevonását a 22333. lelőhellyel.


39163

Országút falu előtti szakasza

római kori temető

A régi lelőhelyek felsorolásában „Országút mellett” elnevezéssel szerepel. Ad. ltsz.: 530. Leletek: 7507-7508., 7538. ltsz.

Azonos a 22335. tétellel!

Javasoljuk összevonni a 22335. lelőhellyel!


21705

Iskola udvar

MRT 11/2. lh.


több korszakú telepmaradvány; faluhelyek

XVII-XVIII. századi sírok is

1292-1298, 1300-1305, 1309, 1311-33

(1287: beépítetlen)

Leletmentés, 1981. Fülöp Gyula

A lh. a római katolikus templom környékére is kiterjed, az MRT. ezzel a meghatározással sorolja fel. A Csikvár-halom nevű egykori határrészen fekszik.

A lh. részben feltárt, belterületen található, túlnyomórészt beépített. A még beépítetlen részeken további obj-ok várhatók, akár az ismert lh. határon kívül is!

A KÖH adatbázis az MRT lh. számot nem említ és koordinátákat sem, pedig szerepel a térképi adatbázisban. Javítandó!


21706

Külcsapda

MRT 11/18. lh.

több korszakú telepmaradvány; faluhelyek


039/4-7,9

Részben 039/13 erdő alá is húzódhat

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Fejér megye régészeti topográfiája (MRT)

Jelenleg szántó.

A KÖH adatbázis az MRT lh. számot nem említi. Javítandó!


21707

Felsősomlyó

MRT 11/23. lh.

több korszakú telepmaradvány; faluhelyek

Fedett: 0130/5, 6, 8, 10; út: 7,

erdő: 0130/2

Szántó:

0130/3, 4, 11, 0132/26, 27, 45

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Feltehetően a somlyóhegyi apácák Árpád-kori kolostorának helyével azonos.

Jelenleg részben fedett (felsősomlyói major és kastély, út, erdő), ill. szántó.

Szélerőmű számára vizsgálható területet érint.

A KÖH szöveges adatbázisból hiányzik az MRT számozás. Pótolandó!


22331

Kula

MRT 11/3. lh.

késő középkori erődítés, torony

műemlék

Torony: 54.

Adatbázisban jelölt környezete: 50-53, 56-67.

Feltárás, 1955. Fitz Jenő, 1967. Kralovánszky Alán

Régészetileg kutatott, helyreállított műemlék. Közvetlen környezete túlnyomórészt beépített, ahol középkori és török kori települések léteztek.

A KÖH adatbázis az MRT lh. számot nem említi. Javítandó!


22332

József A u. 2.

kelta kori sír

1510

Pinceásás során került elő. Helyszíni szemle, 1958. Fitz Jenő

Belterületen, beépített. A lelőhely a környékre is kiterjedhet.

A KÖH adatbázisban házszám nem szerepel! Javítandó!


22333

Sárvíz-Malom-csatorna

Péter-Bánkút-dűlő

MRT 11/1.

országosan védett lelőhely!

0150/1, 4-51

0146/6, 7, 44, 45, 50, 57, 59, 61, 62/4,

Feltárás, Fülöp Gyula, 1975.

Nádorfi Gabriella, 1993-től

Régészeti kutatása előrehaladott, feldolgozása folyamatban.

A kutatlan részei szántók.

0144/4,5, 44 hrsz-ú gz-i terület érinti!

A hrsz-okat és a hiányzó MRT számozást kiegészítettük, javítandó a KÖH adatbázisban. Javasoljuk a 22336. tételt ide vonni (lásd fentebb!)


22337

Sárvíz-Malom-csatorna II.

újkori temető

Helyszíni szemle, 1967. Kralovánszky Alán

Adathiány miatt nem azonosítható.


22606

MRT 11/4.

faluhely

108-112, 115-128, 130, 173/11, 113 (út)

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

A Kula toronyerődítést kiszolgáló népek egyik falva lehetett az átkelőhely közelében.

Jelenleg belterület, de beépítetlen háztájik, művelt parcellák.


22607

MRT 11/5.

több korszakú telepmaradvány, római kori útszakasz

049/2-7

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Ez az út köthette össze a 22333. lh-et Gorsiummal.

Jelenleg szántó.


22608

MRT 11/6.

több korszakú telepmaradvány

049/7-10

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg szántó.


22609

MRT 11/7.

telep

221-228

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

A 22607-608-609. lh-ek egy település kis időszaki vízfolyással elválasztott részei lehettek az adott régészeti korszakban.

Jelenleg belterület, de beépítetlen háztáji.


22610

MRT 11/8.

Farkasszegi-dűlő

telep

066/3-6

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Önálló majorsági központ lehetett a korszakban.

Jelenleg szántó.


22611

MRT 11/9.

Farkasszegi-dűlő

telep

070/6-9

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Önálló majorsági központ lehetett.

Jelenleg szántó.


22612

MRT 11/10.

Farkasszegi-dűlő

telep

070/15-16

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Önálló majorsági központ lehetett.

Jelenleg szántó.

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület érinti.


22613

MRT 11/11.

Pentele-határi(határra)-dűlő

több korszakú telepmaradvány

0154/16,17

0154/18 (út)

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

A feltehetően a tatárjárás során elpusztult falu újonnan települt, a török időkben néptelenedett el.

Jelenleg szántó.


22614

MRT 11/12.

Pentele-határi (határra)-dűlő

több korszakú telepmaradvány

0154/12-15

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Az Árpád-kori falu a tatárjárás során pusztulhatott el, nem települt újjá.

Jelenleg szántó.


22615

MRT 11/13.

telep

0154/2, 22, 25 0154/1 (út)

belterület: 1338/7-15, 1342-48.

1338/1=Veres P. u

1360=Jókai M. u.

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Részben fedi az MRT 25. lh-et.

Jelenleg szántó, ill. belterület; részben beépített, elfedett.


22616

MRT 11/14.

Lajos-teleptől ÉK-re

faluhelyek több korszakból

5273-79, 5291-5300, 5315-24, 5335-44,

utak: 5353, 5307

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg kertes mezőgazdasági terület.

A tervezett 650. j. főút nyomvonala érinti.


22617

MRT 11/15.

Lajos-teleptől DNy-ra


faluhelyek több korszakból

2065-2072, 2075-82, 2088-94

utak: 2064, 2084

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg kertes mezőgazdasági terület.


22618

MRT 11/16.

Inzsenér-dűlő

másként Pityer-dűlő


faluhely

099, 0101/31-34

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Az Árpád-kori Dus falu valószínűleg a lelőhellyel azonos.

Lehetséges, hogy a lh. a jelenlegi belterület alá húzódik ÉK felé? Az 51624. lelőhellyel összetartozhat.

Jelenleg szántó, ill. kertes jellegű terület felhasználású.

Tervezett lakóterületet (Euréka Lakókert) érint.


22619

MRT 11/17.

telep

039/9

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg szántó.


22620

MRT 11/19.

faluhely

039/1-4

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

A 21706. faluhely tatárjárás után létesülhetett utódja.

Jelenleg szántó.


22621

MRT 11/20.

Hármas-völgy K-i oldala

faluhely

0117/105-113

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg szántó.


22622

MRT 11/21.

Máriatelep és Jókai u. között


faluhelyek több korszakból

041/1-2, 042/9

Belterület: 45/14-18

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

A Kula toronyerődítést kiszolgáló népek egyik falva lehetett az átkelőhely közelében.

Jelenleg szántó, kis részben belterület; beépítve.


22623

MRT 11/22.

Haraszti-erdő-dűlő

faluhelyek több korszakból

0131/8-15

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg szántó.

Szélerőmű számára vizsgálható területet érint.


22624

MRT 11/25.


faluhelyek több korszakból

1346/2, 1347-1370

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

A Kula toronyerődítést kiszolgáló népek egy falva lehetett az átkelőhely közelében.

Jelenleg belterület, részben elfedett, beépített.


22625

MRT 11/28.


faluhely

084/5,6, 085

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg szántó.


26741

Pokol-dűlő

ismeretlen korú pince

-

Helyszíni szemle, 2000. Nádorfi G.

sztereografikus: 504-421: 461, 550, 448, 950 koord.


51624

Inzsenér-dűlő

másként Pityer-dűlő

faluhelyek

098/1, 099, 101/31-34,57-58, 279/5-12

Helyszíni szemle, terepbejárás, Nádorfi G.

A 22618. lelőhellyel összetartozhat.

Jelenleg szántó, ill. kertes jellegű terület felhasználású.

Tervezett lakóterületet és gazdasági terület (Euréka Lakókert) érint.


51625

Inzsenér-dűlő II.

telep

098/1

Helyszíni szemle, terepbejárás, 2009. Nádorfi G.

Jelenleg szántó.

Tervezett lakóterületet (Euréka Lakókert) és gazdasági terület érint.


21695

Sárszentmihály

faluhely

0154/17

Sárszentmihály MRT. 14. lelőhelye átnyúlik Szabadbattyán területére, a 22613. lh-től ÉÉNy-ra található.


22544

Sárszentmihály

telep

0146/57

0150/51

Sárszentmihály MRT. 7. lelőhelye éppen átnyúlik Szabadbattyán területére, a 22333. lh-től É-ra található.

29. lh.


Széchenyi u. 9.

római kori falmaradvány

542

Nádorfi G. 2005. évi hatástanulmányából származó adat.

KÖH adatbázisból hiányzik, pótolandó!

MRT 26.


MRT 11/26. lh.

Máriatelep

temetőmaradvány

1-8, 31-37

Helyszíni szemle, terepbejárás, 1988-91.

Jelenleg belterület, részben beépített, elfedett.

KÖH adatbázisból hiányzik, pótolandó!

MRT 24.


MRT 11/24. lh.

Vitézi földek homokbánya

Árpád-kori temető

013/105


A lelőhely bolygatott, részben elpusztult.

Megegyezik a régi lelőhelyek jegyzékében lévő „Homokbánya” lelőhellyel.

KÖH adatbázisból hiányzik, pótolandó!

30. lh.


Új 1. lelőhely

Közraktár

telep

053/8-10

Terepbejárás, 2009. Szalontai Csaba

Az adat feldolgozás alatt.

Koord.: 196,356, 600,236, 200x150m-es
4.melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethezHelyi jelentőségű természetvédelmi terület:


Cifra kert

Hrsz.: 1335/1, 1335/2, 1335/3Javasolt egyedi tájérték:

  1. Lajostelep, Popovics-kastély és kertje. Az eklektikus stílusú kastély 1910 körül épült. (Hrsz.: 028/2)
  2. Felsősomlyó, Wünscher-kúria és kertje. A kúria a XX. század első felében épült. (Hrsz.: 0130/2, 0130/5)
  3. Fa gyalogos híd a Cifrakertbe A Malomcsatorna felett (Hrsz.: 1334)
  4. Temetők, kegyeletei park (Hrsz.: 174, 1110, 1275)
  5. Református templom és környezete (Hrsz.: 985/1)
  6. Róm.kat. templom és környezete (Hrsz.: 1320)
  7. Kula-torony és környezete (Hrsz.: 54)5. melléklet a 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethezORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT:


a./ MEGTERÜLET:

(Terület nagysága: ~271,1ha)

03/1, 03/2, 03/3, 04, 05/1, 039/9, 039/10, 039/11, 043/2, 043/4, 045/1, 045/2, 045/5, 045/6, 045/7, 046, 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 062/3, 062/4, 062/5, 062/6, 062/7, 062/8, 062/9, 062/10, 062/11, 062/12, 062/13, 062/14, 063, 064/2, 064/3, 064/4, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, 064/10, 064/11, 064/12, 064/13, 064/14, 064/15, 064/16, 064/17, 064/18, 064/19, 064/20, 064/21, 064/22, 065/2, 066/7, 066/12, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 092/37, 094/8, 094/9,  096, 097/3, 097/4, 0101/6, 0101/7, 0103/3, 0103/4, 0104/2, 0104/17, 0104/18, 0104/19, 0104/20, 0104/21, 0104/22, 0104/23, 0104/24, 0104/25, 0105, 0118, 0119, 0120/1, 0120/2, 0120/3, 0125/18, 0125/19, 0125/20, 0127/27, 0151, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0152/7, 0152/8, 0152/9, 0152/10, 0152/11, 0153, 0154/24, 1334, 1335/1, 1335/2, 1335/3,


b./ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ

(Terület nagysága: ~79,8ha)

036, 039/8, 047/1, 049/10, 050, 051, 052/1, 052/2, 053/2, 053/8, 053/9, 053/10, 053/27, 088, 0107/1, 0107/3, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0107/10, 0107/11, 0107/12, 0109/1, 0110, 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0112, 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0114/1, 0114/2, 48, 1812, 2027, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278,

Csatolmányok

Megnevezés méret
21/2015.(X.29.) önk.rend.
507.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!