nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-30 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári díj alapításáról és adományozásának rendjéről

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. tör vény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) és i) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A „Nikla Község Díszpolgára” cím alapítása


1. § Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a „Nikla Község Díszpolgára” (a továbbiakban: díszpolgári cím) megnevezésű címet alapít.2. A díszpolgári cím adományozásának célja


2. § A Képviselőtestület a kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyrabecsülését annak a természetes személynek, aki a helyi közügyek, valamint a közérdek valamely területén kimagasló teljesítményt nyújtott, illetve a település érdekében több éven át kiemelkedően munkálkodott, tevékenységével hozzájárult Nikla község szellemi és anyagi értékei gyarapodásához, hagyományai megőrzéséhez.II. Fejezet


A díszpolgári cím adományozásának szabályai


3. A díszpolgári cím adományozásának rendje


3. § A díszpolgári címet a település lakossága nevében a Képviselőtestület  adományozza annak az élő vagy elhunyt, magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával, vagy életművével a településen, országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Nikla község jó hírnevének öregbítéséhez.4. § A díszpolgári cím évente legfeljebb 2 fő részére adható.5. § (1) A díszpolgári cím adományozásával külön erre a célra készített díszoklevél, és a község címerével ellátott arany pecsétgyűrű jár.


(2) A díszoklevél tartalmazza:

            a) az adományozó nevét,

            b) a község címerét,

            c) „Nikla Község Díszpolgára” feliratot,

            d) a kitűntetett nevét,

            e) a díszpolgári cím odaítélésének indokát,

            f) a képviselőtestületi határozat számát,

            g) az adományozás helyét, keltét,

            h) a polgármester és a jegyző aláírását,

            i) Nikla Községi Önkormányzat bélyegzőjének lenyomatát.


(3) Az elismerés költségeinek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetésében kell biztosítani.6. § Elhunyt személy részére adományozott, posztumusz díszpolgári címmel járó díszoklevelet és a község címerével ellátott arany pecsétgyűrűt az élő házastársnak, nem léte esetén a törvényes öröklés rendje szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni.7. § (1) A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott – az életutat és a közéleti, szakmai munkásságot bemutató – javaslatot tehet:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületei,

d) a községen működő társadalmi és civil szervezetek.


(2) A javaslatokat a kitüntetés adományozásának időpontja előtt legalább egy hónappal a polgármesterhez kell eljuttatni.8. § (1) A díszpolgári cím adományozásáról a határidőre beérkezett javaslatok alapján a képviselőtestület minősített többséggel, zárt ülésen dönt.


(2) A határozat a kitüntetett családi és utónevét tartalmazhatja, valamint az odaítélés indokát.9. § A kitüntetés odaítélésről meghozott döntés után a kitüntetettet, vagy a 6. §szerinti legközelebbi hozzátartozóját nyilatkoztatni kell arról, hogy elfogadja-e az elismerő cím adományozását, és hozzájárul-e az ünnepélyes átadáshoz.10. § (1) A díszpolgári címet tanúsító díszoklevelet és a község címerével ellátott arany pecsétgyűrűt ünnepélyes keretek között, a községben tartandó Mézes nap keretén belül – a rendezvény elmaradása esetén, egyéb alkalomból tartott ünnepségen – a polgármester adja át.


(2) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint viselhető az őt megillető, alábbi előjogokat:

            a) külön meghívást kap az önkormányzat által rendezett ünnepségekre,

b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti intézményt, valamint az ilyen jellegű rendezvényeit,

            c) a községet képviselőt delegációba meghívható,

d) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti.4. A kitüntettek közzététele, nyilvántartása


11. § (1) A kitüntettet személy nevét és az adományozás évét Nikla Községi Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, valamint az önkormányzat hivatalában elhelyezett táblán is fel kell tüntetni.


(2) A díszpolgárok névsorát, adatait, az adományozás okát a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal tartja nyilván.


(3) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett nevét, foglalkozását, az adományozás évét, és az adományozó képviselőtestületi határozat számát.III. Fejezet


A díszpolgári cím visszavonásának rendje


12. § (1) A díszpolgári címet a Képviselőtestület zárt ülésen, minősített többségű döntéssel visszavonja, ha a kitüntetetett az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, és/vagy a közügyektől eltiltotta.


(2) A cím visszavonására bárki írásban indokolt javaslatot tehet.


(3) Az (1) bekezdésnek megfelelő javaslatot a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé.


(4) A beérkezett javaslatról, illetve a díszpolgári cím visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.


(5) A díszpolgári cím visszavonásától számított 30 napon belül a kitüntetett a díszpolgári címmel kapott díszoklevelet és a község címerével ellátott arany pecsétgyűrűt köteles visszaadni, és a visszavonás időpontjából kezdődően nem viselheti a díszpolgári címet, valamint nem illetik meg a 10. § (2) bekezdésében meghatározott előjogok sem.


(6) A címtől megfosztott díszpolgár nevét az önkormányzat hivatalában lévő tábláról és a kitüntetettek nyilvántartásából is törölni kell.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nikla, 2016. június 28.
            Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                             Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                             jegyző


Záradék:


A rendelet 2016. június 29. napján kihirdetésre került.Nikla, 2016. június 29.

                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!