nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködő részére fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Meződ község területén házasságot kötő természetes személyekre, valamint a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőre terjed ki.


2. A házasságkötés helye és ideje


2. §


(1) Az anyakönyvi események lebonyolítását Meződ Község Önkormányzata hivatali helyiségében, a Faluházban (Meződ, Ságvári utca 34.) biztosítja.

(2) Kérelemre az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségen kívül is megtartható. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. A kérelem elbírásáról a jegyző dönt.

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, biztosítható a tanúk - és ha szükséges a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy – jelenléte és az iratok biztonságos kezelésének feltételei.


3. §


(1) A házasságkötés megtartható a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali munkaidőben.

(2) A házasságkötés a felek kérelmére engedélyezhető az (1) bekezdésben meghatározott hivatali munkaidőn kívül is. Az erre irányuló kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani a jegyzőhöz címezve.


3. Szolgáltatási díjak


4. §


A hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott házasságkötés díjmentes.


5. §


(1)       Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 10.000 Ft +ÁFA díjat kell fizetni.

(2)       Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 12.000 Ft +ÁFA díjat kell fizetni.

(3)       Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 15.000 Ft+ÁFA díjat kell fizetni.


6. §


A többletszolgáltatás díját az eseményt megelőző nap 11 óráig a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába köteles befizetni a szolgáltatást igénybe vevő.4. Az anyakönyvvezető díjazása


7. §


A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként bruttó 6.000 Ft, a segítőt (igénybe vétele esetén zenei szolgáltatás miatt) bruttó 2.000 Ft mértékű díjazás illeti meg.


8. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Meződ, 2017. május 24.Merk Zsolt                                                                                        Dr. Kajdon Béla

polgármester                                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve.

2017. május 24.

Dr. Kajdon Béla

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!