nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-19 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
A helyi adóról

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §


Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezéseivel összhangban az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal, határozatlan időre

a) magánszemély kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót

vezetett be.


2. §


(1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a Htv. szerinti tartalommal kell értelmezni.

(2) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)[1] Jelen rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


II. fejezet

Az egyes adókra vonatkozó rendelkezések


1. Magánszemély kommunális adója


3. § [2]


A magánszemély kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként Nyolcezer forint.


4. §


Mentes a magánszemély kommunális adója alól

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) a telek.


2. Helyi iparűzési adó


5. §


A helyi iparűzési adó mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén évente az adóalap 2 százaléka,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Ft.


6. §


Mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.


[3] 6/A. §


(1) A 6. §-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat a rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. § alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


III. fejezet

Záró rendelkezések


7. §


(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 8. § 2016. január 1. napján lép hatályba, és 2016. január 2. napján hatályát veszti.


9. §


Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adóról szóló 2/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet, a módosításáról szóló 6/2005.(VII.1.), 8/2008.(X.28.) és 9/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletekkel együtt, valamint az iparűzési adóról szóló 9/2013.(XI.29.) önkormányzati  rendelet.[1]

A bekezdést beiktatta a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. február 19-től

[2]

A § szövegét a 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-től

[3]

A bekezdést beiktatta a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. február 19-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
83.5 KB
2. számú melléklet
47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!