nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 - 2015-04-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és az 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Alaprendelet) 79.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 79.§ A képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök:

a)  helyi szociális rendelet alapján a krízis  támogatás  megállapítása,     elutasítása

                             b) az étkeztetési ellátás igénybe vételéről, valamint az ellátás megszüntetéséről.

                 c)  köztemetés elrendelése

                 d)  közbeszerzési eljárás során a nyertes pályázó megállapítása

                 e)  jelképek használatának engedélyezése”


2.§ Az Alaprendelet 81.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„81.§ (1) A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskör:

a) közútkezelői hozzájárulás elbírálása

b) ápolási támogatás iránti kérelmek elbírálása

c) családvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása

d) gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálása

e) tüzelőtámogatás iránti kérelmek elbírálása „


3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a hatálybalépést követő 3. napon hatályát veszti.


                      Polyák István Vilmos                                                  Némethné dr. Jenei Éva

                           polgármester                                                                    jegyzőZáradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.  március 31. napján kifüggesztéssel kihirdettem.


A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2015. március  13. napjától 2015. március 30.  napjáig.

Észrevétel, bejelentés nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. március 31.


Némethné dr. Jenei Éva – jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!