nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-16 -tól
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete
a strandok rendjéről

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017.(V.17.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről[1],[2],[3]


Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1.§[4] (1) A rendelet területi hatálya

a)  a strandok tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában levő

             aa)  Balatonmáriafürdő 209/2, 209/3, 209/15 hrsz-ú (8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchenyi Imre tér 9. ) Központi Fizető strand,

ab)  Balatonmáriafürdői 500/11 hrsz-ú Hajóállomási szabad strand,

ac)   Balatonmáriafürdő 1175/3 hrsz-ú Hullám utcai szabad strand területére,

ad) Balatonmáriafürdő 1602, 1612 hrsz-ú Bárdos szabad strand,

ae) Balatonmáriafürdő 1594/4 hrsz-ú Őrház utcai szabad strand, 


b) vízre jutási helyek tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában levő

ba) Balatonmáriafürdő 1596/3  hrsz-ú Polgár utcai,

bb) Balatonmáriafürdő 02/3 hrsz-ú Szabadság utcai,

bc) Balatonmáriafürdő 1593/4 hrsz-ú Őz utcai területre terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a strand üzemeltetésével és működtetésével megbízott szervezetre, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatást biztosító jogi és nem jogi személyekre, továbbá alkalmazottaikra terjed ki.


(3) A rendelet alkalmazásában

a) előszezon: május 15-31.

b) utószezon: szeptember 1-15.

c) üdülési szezon: június 1-augusztus 31.

d) gyermek: 18. életévét be nem töltött személy

e) strand: az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában felsoroltak,

f) mozgásszervi fogyatékos:  a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló  141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése szerinti személy.


2. A központi fizető strand, szabad strandok, vízre jutási helyek nyitva tartása


2.§ (1) A fizető strand elő- és utószezonban 8 órától 20 óráig, üdülési szezonban 18 órától 20 óráig szabad strandként üzemel, a szolgáltatások igénybevételének lehetősége és díjfizetés nélkül.


(2) A fizető strand üdülési szezonban 8 órától 18 óráig díj megfizetése ellenében vehető igénybe.


(3) Fürdésre alkalmatlan időben a pénztár zárva tart.


(4) A nyitvatartási időben a vendégek a fizető strand bármelyik pénztárral ellátott hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó egységek átjárója, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára. A nem hivatalos bejáratok igénybevételének megakadályozásáért az egység tulajdonosa, üzemeltetője felelős.


(5) Nyitvatartási idő után, a fizető és szabad strandokat a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe.


(6) [5]Az 1.§.  ab)-ae) pontjában felsorolt szabad strandok és az 1.§ b. pontjában felsorolt vízrejutási helyek május 15-től szeptember 15-ig 9-18 óra között tartanak nyitva.


  1. A nyitvatartási idő alatt az üzemeltető a strand működési feltételeit a fürdőhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja.


3. A központi fizető strand szolgáltatási díjai


3.§ (1) A strandbelépő, szolgáltatások díjainak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A szolgáltatások díjairól az önkormányzat internetes honlapján, a strand bejáratánál jól látható helyen elhelyezett árjegyzék kihelyezésévet tájékoztatja az igénybevevőket.


(3) [6] Az árjegyzéket magyar, német, angol nyelven is közzé kell tenni.


(4) A belépéskor megváltott belépőjegyet, bérletet, egyéb belépésre jogosító igazolványt a strandon tartózkodó személy köteles megőrizni, az önkormányzat megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljából felmutatni. 


(5) Amennyiben a strandon tartózkodó személy belépési jogosultságát igazolni nem tudja, úgy az 1. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.


(6) A megváltott, de fel nem használt belépőjegyek érvényessége nem hosszabbítható, vissza nem válthatók.


4. A központi fizető strand díjainál igénybe vehető kedvezmények


4.§ (1) Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező szállásadó vállalkozás vagy magánszemély, aki tárgyév július 15-ig vásárol gyermek-, felnőtt-, családi szezonbérletet, az

a) 5 db esetén 10 %

b) 20 db esetén 20 %

c) 40 db esetén 50 %kedvezményre jogosult.


(2) Napi jegy megváltása esetén 30 fő feletti szervezett csoport a mindenkor fizetendő díjból 30 % kedvezményre jogosult.


(3) A gyermekjegy a 6 év felett, de 18. életévet be nem töltött személyekre vonatkozik.


(4) A családi bérlet azonos lakcímen élő maximum két felnőttre és 3 gyermekre vonatkozik.


(5) A balatonmáriafürdői állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek a fizető strandot díjazás nélkül – személyazonosságuk igazolásával – vehetik igénybe.


(6) A szezonbérlet árából 60 % kedvezményre jogosult a Balatonmáriafürdőn állandó vagy üdülőingatlannal rendelkező tulajdonos és állandó lakos, akiknek a helyi adókról szóló rendelet alapján az Önkormányzat felé nem áll fenn adótartozása.


(7) A kedvezményes szezonbérlet kiváltására az az ingatlan tulajdonos és/vagy állandó lakos jogosult, aki személyazonosságát fényképes igazolvány, lakcímkártya felmutatásával, és az önkormányzat adóhatósága által a tartozásmentességről szóló igazolást benyújtja.


(8) [7]A kedvezményes szezonbérlet kiállításához fotó szükséges. Az igazolvány Balatonmáriafürdő Önkormányzatán igényelhető, amelyet évente meg kell újítani.


5. §. (1) A központi fizető strandot ingyenesen veheti igénybe:

a.) 6 éven aluli gyermek,

b.) 80 év feletti személy,

c.) Balatonmáriafürdőn állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek – 18 éves korig,

d.) mozgásszervi fogyatékos személy,

e.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata alkalmazásában álló dolgozó,

f.) az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából,

g.) az önkormányzat által támogatott civil szervezetek tekintetében szervezetenként 4 fő.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - utólagos tájékoztatással - kivételes esetekben napi „Látogatói belépő”-t biztosítson, az önkormányzat vendégei számára.


(3) A látogatói belépő a kiállítás napján érvényes, és névre szól.


4. A strandok működtetése, használatuk szabályai


6.§ (1)[8] A strandok általános felügyeletét Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el, működtetéséért az önkormányzat műszaki menedzsere a felelős.


(2) [9]A strandok üzemeltetési és fenntartási feladatait Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata látja el.


(3) [10]A fizető strand strandpénztárának működtetését Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata végzi pénztáros és jegyellenőr alkalmazásával.


(4) A strandok területén kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet csak a Képviselő-testület hozzájárulásával és az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerződés és egyéb polgárjogi szerződés alapján lehet folytatni.


(5) A strand területén kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységek üzemeltetői folyamatosan és rendszeresen kötelesek gondoskodni az üzlet, a kerthelyiség 3 méteres körzetének takarításáról és rendben tartásáról. A keletkezett hulladék elszállítására kötelesek hulladékszállításra jogosult szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötni.


7.§ (1) A strandok területén, épületein reklám céljára plakát, hirdetmény elhelyezése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges a közterületi reklámtáblákra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti díj megfizetésével.


(2) A fizető strandon üzemelő hangosbemondó a fürdővendégek által - díjazás nélkül - csak rendkívüli körülmény, esemény miatt vehető igénybe, egyéb esetben vagy reklám céljára az 1. melléklet szerinti díjat kell fizetni. Rendkívüli körülmény, esemény: különösen eltűnt személy keresése, rendőrségi felhívás, jelzés, terület kiürítésére felhívás.


(3) A hangosbemondón reklámszöveget 13-15 óra közötti időn kívül, óránként legfeljebb 10 perces időtartamban lehet közölni.


(4) A vízi mentőszolgálat és az elsősegélynyújtó hely szolgálati idejének meg kell egyeznie a strand nyitva tartási idejével.


(5) A Központi strandra és a szabad strandokra vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet 1. függeléke tartalmazza. A vízre jutási helyekre vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet a 2. függeléke tartalmazza.


(6) Az 1.§ (1) bekezdés szerinti strandok működéséről az üzemeltető strandüzemeltetési naplót (strandnaplót) köteles vezetni, melybe köteles bejegyezni a fürdőhelyen történt rendkívüli eseményeket (baleset, káresemény, környezetszennyezés, stb.) és észlelt balesetveszélyt, a tett intézkedéseket.


8.§ (1) A strandok vendégei számára szolgáló autóparkolókban a gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.


(2) A parkolók őrzését az Önkormányzat nem biztosítja, így a parkolókban elhelyezett gépjárművekért, és azokban hagyott értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.


(3) A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, azokon, vagy azokban elhelyezett értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.


(4) A strandok területén talált, elveszett tárgyakat a strand pénztáránál vagy az önkormányzat hivatali kirendeltségénél kell leadni, kezelésükre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.


(5) Az a személy, aki a strandfürdők berendezéseiben, felszereléseiben, növényeiben szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. A gyermek által okozott kárért a gyermek felügyeletével megbízott személy felel.


(6) A strand területére bármilyen állatot – őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével – bevinni, a Balatonban fürdetni tilos.


(7) A strand területére bármilyen gépjárművet bevinni, azokat használni – az üzemelési időn kívül is – tilos, kivéve a strand rendeltetésszerű használatát, fenntartását szolgáló járműveket. A kerékpárt kizárólag a fizetőstrand területén elhelyezett  kerékpártárolóig lehet bevinni és elhelyezni.


(8) A strand területén tartózkodó személy köteles e rendeletben szabályozottakat betartani. Aki a jogszabályokat megszegi, attól a strandfürdői szolgáltatás megtagadható, súlyosabb szabályszegés esetén a strand területéről el lehet távolítani, és e célra rendőri segítség is igénybe vehető.


9.§  Az üzemeltetési feladatokat ellátó feladata különösen:

a) A strandok szezonnyitásra történő felkészítési munkáinak elvégzése, és folyamatos, problémamentes üzemelés, működtetés biztosítása.

b) A szezon, a strandnyitás előtti medervizsgálat elvégzése, adminisztrálása, ellenőrzéskor a felvett jegyzőkönyv bemutatása az illetékes hatóságok felé.

c) A strandüzemeltetési jogszabályoknak megfelelő üzemelés biztosítása.

d) Nyitás előtti területbejáráson való részvétel, az azon feltárt hiányosságok határidőre történő elvégzése.

e) A strandok szakhatósági előírásoknak megfelelő felkészítése.

f) Az üzemeltetési szerződésben előirt munkák, napi feladatok elvégzése,

g) A fizető strandon, a pénztár nyitva tartásának időszakában mentőövök, mentőfelszerelés, elsősegélyhely rendelkezésre állásának biztosítása.

h) Strandüzemeltetési napló naprakész vezetése, annak helyszínen tartása, ellenőrzéskor bemutatása.

i) [11]Fürdőhelyi rendtartás magyar, német, angol, nyelven történő jól látható helyen való közzététele.

j) [12]A tulajdonos képviseletében eljáró műszaki menedzser által előirt feladatok határidőre történő elvégzése.

k) A strandi bejárati kapuk zárása, kerítések állapotának figyelemmel kísérése, közreműködés a rendtartás betartatásában.

l) [13]A rendeltetés szerinti üzemelést zavaró események műszaki menedzser felé történő azonnali jelentése.


Záró rendelkezések


10.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  1. Hatályát veszti a községi strandok és vízre jutási helyek szabályairól szóló 14/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet.
  2. A rendelet az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető, azokkal összhangban készült szabályozást tartalmaz.Galácz György                                          Mestyán Valéria

      polgármester                                              címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. május 17-én


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


1. melléklet a 10/2017.(V.17.) önkormányzati rendelethez[14],[15],[16]


A KÖZPONTI FIZETŐ STRAND SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIBelépő megnevezése

Felnőtt

Gyermek

Családi

Érvényesség

1.

Napi jegy

napi többszöri belépésre jogosít

900 Ft

600 Ft

2600 Ft

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig

2.

Heti bérlet

4 500 FT


3 000 Ft


13 000 Ft


érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

3.

Havi bérlet

13 500 Ft


9 000 Ft


31 000 Ft


érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

4.

Szezon bérlet

27 000 Ft

18 000 Ft

55 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 90 napig

5.

Értékmegőrző

400 Ft/nap + 1000 Ft kaució


Csomagmegőrző

500 Ft/nap + 1000 Ft kaució  

6.

Pótdíj jogosulatlan belépés esetén

4 000 Ft 

7.

Hangosbemondó használata reklámszöveg bemondására

2000 Ft/perc

8.

Mozgáskorlátozott beemelő készülék használata

Kulcs és távirányító 5000 Ft kaució ellenében a pénztár nyitvatartási idejében igénybe vehető   


  1. függelék  a 10/2017.(V.17.) önkormányzati rendelethez


Központi Fizető strand és szabad strandokra vonatkozó


FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS


Strand nyitvatartási ideje:

Május 15-től - Szeptember 15-ig naponta 8-18 óráig.

A strand vízmélysége 0,1 m-től - 1,2  m-ig.


Szolgáltatásaink:

- Férfi- női illemhelyek, melyek térítésmentesen vehetők igénybe, a vendégek kötelesek annak épségét, tisztaságát óvni, azt rendeltetésszerűen használni.

- A kézmosók a higiéniás követelményeket szolgálják, azokat mosakodásra, vízkivételre használni tilos!

- A strand területén az öltözőfülkék díjmentesen használhatók.

- A strand vendégei kéréseikkel, problémáikkal a strandüzemeltetőt keressék!


FÜRDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS

- 6 éven aluli és úszni nem tudó 14 év alatti gyerekek csak szülői illetve egyéb felnőtt felügyelete mellett fürödhetnek!

- Fürdőzők és úszóeszközöket használók kötelesek ügyelni egymás testi épségére, azt nem veszélyeztethetik!

- A viharjelzést és annak kötelezettségeit mindenki köteles figyelembe venni, és betartani!

- Éjszakai fürdőzés tilos!

- A fürdőhely határain kívül fürdeni tilos!

- A vendégek a tó vizét a kiépített lejárókon keresztül közelíthetik meg.


KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS

- Gépjárművel és kerékpárral a strand területére behajtani tilos!

- Ellátó és üzemeltető járműveknek a nyitvatartási időn kívül külön engedéllyel lehet behajtani.

- Élőállatot a strand területére bevinni tilos!

- A strand területén a vízi járművek közlekedése, illetve horgonyzása tilos!


EGYÉB TILTÁSOK, RENDELKEZÉSEK:

- A strand területét illetve a területen található létesítményeket, eszközöket és szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

- A strand területén (parkolóban, mosdókban, egyéb zöld területen) elhelyezett értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

- Horgászni a strand területén tilos!

- Tüzet gyújtani tilos!

- Stéget, kikötőkarókat a strand területén elhelyezni tilos!

- A játszótéri berendezéseket csak 14 év alatti gyermekek használhatják!

- A strand területén sátrat verni, illetve kempingelni szigorúan tilos!

A strand építményeiben, eszközeiben és a zöld területekben okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik, minősített esetben szabálysértési eljárás indítható ellene.

A hulladékokat kérjük a kihelyezett gyűjtőtárolókba dobni, óvjuk a strand tisztaságát és rendjét!

Kellemes pihenést és jó szórakozást kíván a Strand üzemeltetője!  1. függelék  a 10/2017.(V.17.) önkormányzati rendelethez


Vízre jutási helyekre vonatkozó


FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS


Nyitvatartási ideje:

Május 15-től - Szeptember 15-ig naponta 8-18 óráig.
[1]

Módosította a 7/2018.(III.20.) önkormányzati rendelet, Hatályos 2018. március 21. napjától

[2]

Módosította a 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet, Hatályos 2019. február 22. napjától

[3]

Módosította a 19/2020.(V.15.) önkormányzati rendelet, Hatályos 2020.05.16. napjától

[4]

Módosította a 19/2020.(V.15.) önkormányzati rendelet 1§-a, Hatályos 2020.05.16. napjától

[5]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[6]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[7]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[8]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (4) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[9]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (4) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[10]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (4) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[11]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (5) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[12]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (5) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától

[13]

Módosította a 19/2020.(V.15.) ör. 2.§ (5) bekezdése. Hatályos 2020. 05. 16. napjától


[14]

Módosította a 7/2018.(III.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a, Hatályos 2018. március 21. napjától

[15]

Módosította a 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a, Hatályos 2019. február 22. napjától

[16]

Módosította a 19/2020.(V.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a.  Hatályos 2020. 05. 16. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!