nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-04 - 2014-02-05
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
A település hulladékgazdálkodásáról szóló 22/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3/2014.  (II.04.) önkormányzati rendelete


a település hulladékgazdálkodásáról szóló 22/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. § a)-g) pontjában,  a 39. § (2), (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével -  következőket rendeli el:


  1. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a település   hulladékgazdálkodásáról szóló 22/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet 10.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


    „10. § (6) A Képviselő-testület a 4m3 konténer ürítési díját  nettó  34.300,-      Ft/alkalom összegben állapítja    

                  meg.”


2.§     (1)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1.   napjától kell   

               alkalmazni.  


         (2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.Mátrai Csaba                                                                                            Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                                                      jegyző 


Záradék:

A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. február 4.-én    kifüggesztéssel kihirdettem.

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre kifüggesztve:

2014. január 28. napjától 2014. február 3.napjáig. 

Szabadbattyán, 2014. február 4.  Némethné Jenei Éva -jegyző

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a település hulladékgazdálkodásárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. § a)-g) pontjában,  a 39. § (2), (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével -  következőket rendeli el:


Bevezető rendelkezések


1.§ A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvényben ( továbbiakban: Hgt.) rögzített elveket, az e rendeletben foglaltak szerinti települési szilárd ( és folyékony)  hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.


Általános rendelkezések


2.§ (1) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és a felsorolt tevékenységek ellátásáról a Polgárdi Vertikál Közszolgáltató Zrt ( 8154. Polgárdi, Bocskai u. 39.) székhelyű gazdasági társaság kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik. A hulladék lerakása Polgárdi hulladéklerakó telepen történik.

Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.


(2) A közszolgáltatás, és annak ellátásárára feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlan használó által közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására


b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer – előre egyeztetett  - időpontban és helyeken, kihelyezett konténerrel – az  erre a célra biztosított szállítóeszközén  történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására


c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai


3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Szabadbattyán közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az ingatlan használó e rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe  venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4.§ (1) A szolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti 1 alkalommal köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(3) A hulladékkezelési  helyi szolgáltatás feltételeiben, rendjében  bekövetkezett változásokról a szolgáltató az ingatlantulajdonost köteles a változást megelőzően legalább 5  nappal írásban, vagy hirdetmény útján tájékoztatni.

(4) A gyűjtő edényzet folyamatos tisztántartása az ingatlantulajdonos feladata.

(5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét ( gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.

(6) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5.§ (1)  A közszolgáltató köteles, a közszolgáltatást  igénybevevő ingatlan használóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb  gyűjtőedényben

a)  a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére és elszállítására,

c) a bármilyen okból a szállítási napon ( kedd ) elmarad hulladék szállítás 48 órán belüli pótlására.


(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az erről eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlan használót terheli.


(4) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b)  a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmazó, amely a teleülési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települései szilárd hulladéknak.

c)  a kihelyezett gyűjtőedény a 40 kg tömeget meghaladó mennyiségű hulladékot tartalmaz.


Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei

6.§ (1) Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b) a települési szilárdhulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.


(2) Ha az ingatlan használó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény a keletkezését követő 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.


(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen, vagy teljesen lakatlan ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.

(4) Az az ingatlan használó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást külön szerződéssel igénybe venni.

(5) A közszolgálgatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.


7.§ (1) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett  gyűjtőedény nem akadályozhatja a gyalogos- és járműforgalmat.

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. 


(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, vagy személyes bejelentés keretében a szolgáltatónál, amennyiben az ingatlanban folyamatosan legalább 90 napig nem tartózkodik senki, és emiatt hulladék sem keletkezik.  


(4) A szüneteltetési kérelem előzze meg a szüneteltetési időszakot.

(5) Amennyiben a szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás  szünetelérésre vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg az általa meghatározott gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.


Hulladékszállítás rendje


8.§ (1) A hulladékszállítás minden héten kedd napján történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladék szállítás napjáról a közszolgáltató köteles az ingatlan használóit, továbbá  az önkormányzatot tájékoztatni, annak érdekében, hogy az önkormányzat is a  helyben szokásos módon  ( www.szabadbattyan.hu) az ingatlantulajdonosokat  hirdetmény útján a változásról tájékoztatni tudja. 

(2) A közszolgáltató évente egy alkalommal, illetve a karácsonyfa elszállításáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.


A közszolgáltatás díja


9.§ (1)  Az ingatlan használó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.

(2) Az ingatlantulajdonos változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a szerződés létrejön.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a szolgáltató által utólag háromhavonként megküldött számla alapján díjat  köteles fizetni.

(4) A díj meghatározását külön jogszabály tartalmazza.

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(6) Az ingatlantulajdonost terhelő díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás.Közszolgáltatás módja


10. § (1)  Szabadbattyán közigazgatási területén

            a) 110 literes gyűjtő edényzet, maximum 40 kg,

            b) 120 literes gyűjtő edényzet, maximum 50 kg,

            c) 240 literes gyűjtő edényzet  maximum 90 kg és

            d) 1100 literes gyűjtő edényzet, maximum 250 kg.

súllyal helyezhető ki.

(2) A gyűjtő edényzetet meghaladó mennyiségi háztartási hulladék gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a szolgáltatónál beszerezhető hulladékzsák biztosítja.

(3) A hulladékzsák egységárát a szolgáltató állapítja meg.

(4) A szolgáltató köteles a gyűjtő edényzet mellé kihelyezett  hulladékzsákot – többletköltség felszámolása nélkül -  elszállítani.

(5) A szelektív hulladékgyűjtés időpontját, annak gyakoriságát a szolgáltató – az önkormányzattal történő előzetes egyeztetés alapján – állapítja meg.

(6)[1] A képviselő-testület a 4 m3 konténer ürítés díját nettó 34.300, - Ft/alkalom összegben állapítja meg.Közterületen keletkező  hulladék gyűjtése és elszállítása


11.§ A közterületen keletkező háztartási és egyéb hulladékról az önkormányzat a Battyánvár Kft-vel kötött településüzemeltetési szerződés útján gondoskodik.


Hulladékudvar működtetése

12.§ (1)  Szabadbattyán közigazgatási területén – az önkormányzat tulajdonában lévő -  045/6 hrsz-on lévő hulladékudvart a szolgáltató köteles üzemelteti.

(2) Téli és nyári nyitvatartási idejét az önkormányzattal előzetes egyeztetés alapján állapítja meg.

(3) A nyitva tartás közzétételéről az önkormányzat a helyben szokásos módon

( www.szabadbattyan.hu) gondoskodik, a nyitvatartási idő változását megelőzően legalább 15 nappal.

(4) A hulladékudvart Szabadbattyán Nagyközségben ingatlannal rendelkező személyek térítésmentesen vehetik igénybe.

(5) A hulladékudvarban felhalmozott hulladék szállítási, ártalmatlanítási költségég megfizetéséért a szolgáltató az önkormányzat többletköltséget nem számol fel.Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


13.§ (1) Az adatkezelés a közszolgáltatással összefüggően az ingatlan használó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása a szolgáltató kötelezettsége.

(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Hgt. Alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


Záró rendelkezések


14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (IV.1.) önkormányzati rendelet.


Mátrai Csaba                                                                                  Némethné Jenei Éva

Polgármester                                                                                              jegyzőZáradék:

A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. november 26. napján 8 órakor kifüggesztéssel kihirdettem.

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre kifüggesztve:

2013. november 16. napjától 2013. november 25. napjáig.

Szabadbattyán, 2013. november 26. Némethné Jenei Éva -jegyző
[1] Kiegészítette a 3/2014. (II.04.) önkormányzati  rendelet.
Szerkesztés...Csatolmányok

Megnevezés méret
A település hulladékgazdálkodásáról szóló 22/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.98 KB
A település hulladékgazdálkodásáról
60.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!