nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-26 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Nikla Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 152 215 ezer Ft-ban,

             ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                                       42 809 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      8 003 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                25 775 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    12 026 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatások                            2 319 ezer Ft

- Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése              3 440 ezer Ft

- Támogatási kölcsön nyújtása                                       240 ezer Ft

- Hitelek, kölcsönök törlesztése                                 18 500 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.              1 133 ezer Ft

- Központi, irányító szervi támogatás                           7 237 ezer Ft

- Intézményi beruházási kiadások                                9 595 ezer Ft

- Felújítási kiadások                                                  21 138 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 171 324 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

- Intézményi működési bevételek                                2 525 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                               9 833 ezer Ft

- Költségvetési támogatás                                         51 105 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                      63 202 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatérülése                              125 ezer Ft

- Előző évek pénzm. működési célú igénybev.            13 300 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                   1 814 ezer Ft

- Tárgyi eszköz értékesítés                                         1 750 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevétel                             357 ezer Ft

- Támogatás értékű működési bevételek                     27 313 ezer Ft


állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 142 133 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2016. május 24.           

         Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                              Hajdu Szabina

        polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.
Nikla, 2016. május 25.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
41 KB
2. melléklet
28.5 KB
3. melléklet
41.5 KB
4. melléklet
24.5 KB
5. melléklet
22 KB
6. melléklet
22.5 KB
7. melléklet
28 KB
8. melléklet
10.29 KB
9. meléklet
13.62 KB
10. melléklet
19.25 KB
11. melléklet
12.82 KB
12. melléklet
10.65 KB
13. melléklet
11.55 KB
14. melléklet
12.24 KB
15. melléklet
12.14 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!