nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-01-02
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. §, 6.§ és a  15.§ a) pontjában,  a 39/C.§ (4) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1.§ Az Önkormányzat  határozatlan időre

a) vagyoni típusú adók közül  

    aa) az építményadót,

b) kommunális jellegű adók közül

    ba) a magánszemély kommunális adóját

c) a helyi iparűzési adót

vezeti be.  


2.§ Építményadó


  1.   Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterület.


  1.  Az adó évi mértéke 300 Ft/m2


  1.  Mentes az adó alól a magánszemély adózó tulajdonában belterületen lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény.3.§ Magánszemély kommunális adója


(1)  Az adó évi mértéke adótárgyanként, valamint lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.

 (2)  Mentes az adó megfizetése alól a külterületen lévő építménnyel, továbbá külterületen lakásbérleti joggal

      rendelkező magánszemély.

(3)  Mentes a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése  alól, aki 70. életévét betöltötte és házastársán

      vagy élettársán kívül mással nem él egy háztartásban

(4)  A mentesség az adózót a változást követő év első napjától illeti meg.


4.§ Iparűzési adó


 (1)    Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi    mértéke az adóalap 1,6 %-a.

 (2)     Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.000 Ft.

 (3)     Mentességben részesül  a háziorvos vállalkozó,  feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja

         az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

5.§ (1)  Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

      (2)  Hatályát veszti

            a) az építményadóról szóló 18/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet.

            b) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet

            c) a helyi iparűzési adóról szóló 17/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet.


                                Polyák István Vilmos                                                  Némethné dr. Jenei Éva

                                    polgármester                                                                     jegyzőZáradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015. november 24. napján kihirdettem.Szabadbattyán, 2015.november 24.

Némethné dr. Jenei Éva – jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!