nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-24 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 5/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2014. (III.25. )   önkormányzati rendelete


az intézményi térítési díjakról szóló 5/2014. (II.21.)  önkormányzati rendelet módosításáról 


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - az intézményi térítési díjakról szóló 5./2014.  (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a  következőket rendeli el:


         1.§ A Képviselő-testület az intézményi térítési díjakról szóló 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 1.§ (1)       

               bekezdés       a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

               „ a) tízórai-uzsonna intézményi térítési díját                               110,- Ft + Áfa/adag”


2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,  és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
                Mátrai Csaba                                            Némethné Jenei Éva

                Polgármester                                                        jegyzőZáradék:

A rendeletet Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kifüggesztéssel kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2014. március 5.    napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

Ellene érkezett bejelentés, vélemény, észrevétel: nem volt. 


Szabadbattyán, 2014.  március 24.    


Némethné Jenei Éva – jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!