nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Meződ Község Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya Meződ község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) terjed ki. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a település teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2)  E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tevékenysége során képződött háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki, ha azt a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatónak adja át kezelésre.

(3) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell értelmezni.


2. §


(1) A közszolgáltatás

a) az ingatlanon összegyűjtött – elkülönítetten gyűjtött és vegyes - települési hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására,

b) a hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére,

c) a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására,

d) a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására, környezetének tisztántartására

e) az ingatlanon keletkező nagydarabos, a lomtalanítás körébe vont lom hulladék gyűjtésére és szállítására

terjed ki.

(2)   Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közszolgáltatóval (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést útján biztosítja.

(3)  A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási tevékenységet – a szolgáltatásért való teljes felelősségének fenntartása mellett – alvállalkozóval is végeztetheti.


3. §


(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen a természetes személy ingatlanhasználó és a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot kötelezően a közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható.


4. §


Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


5. §


(1)   A közszolgáltató és az ingatlanhasználó írásban közszolgáltatási szerződést köt egymással a közszolgáltatás igénybe vételére. A szerződés megkötésének elmaradása vagy későbbi megkötése nem mentesíti a közszolgáltatót a folyamatos rendelkezésre állás, az ingatlanhasználót a közszolgáltatás kötelező igénybevétele és a díjfizetés teljesítése alól.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltatási szerződés tartalmazza különösen:

a) a közszolgáltató megnevezését, székhelyét,

b) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó és amennyiben a személye eltér, az ingatlantulajdonos adatait,

c) az ingatlan címét,

d) a közszolgáltatáshoz igénybe vett hulladékgyűjtő edény űrmértékét, darabszámát, típusát.


II. fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


1. A közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


6. §


(1)  A közszolgáltató

a) az ingatlanon keletkezett hulladék begyűjtéséről heti egy alkalommal,

b) a szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedények ürítéséről szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal

köteles gondoskodni.

(2)   A begyűjtés rendjének részletszabályait (útvonal, szállítási nap) a közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett módon állapítja meg.

(3)   A szállítás időpontjában bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


7. §


(1)   A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja:

a) a szerződéstől eltérő  méretű tárolóedény kihelyezése esetén,

b) a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, a többlethulladék nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre,

c) a gyűjtőedényben a települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyag került elhelyezésre (pl. forró hamu, kő- és építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, nagyobb terjedelmű vagy súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet,

d) vagy körülötte szabálytalanul annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre,

e) a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény)

f) a közszolgáltató a tárolóedényt járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni vagy az edényzet mozgatása akadályozott

g) amennyiben tárolóedények jelzése bevezetésre kerül a tárolóedények matricájának hiánya, illetve sérülése esetén.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlanhasználó köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a megszüntetésről gondoskodni.

(3)   A hulladék elszállításának (1) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

(4)     Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot közszolgáltató a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.


8. §


Az önkormányzat biztosítja a közszolgáltató javaslata alapján a közterület ingyenes használatát a gyűjtőedények és gyűjtőszigetek kihelyezéséhez, tárolásához, és megközelítéséhez.


9. §


(1) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.

(2)  A lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató minimum egy héttel korábban értesíti a lakosságot.

(3)   A lomtalanítás során a közszolgáltató kizárólag a nem veszélyes nagydarabos hulladékot szállítja el. Lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési vagy bontási hulladék (sitt), a gumiabroncs, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék.


2. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


10. §


(1)   Az ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő hulladékot az ingatlanán hulladékfajták szerint elkülönítetten gyűjti, és

a) a vegyes   hulladékot a közszolgáltatónak rendszeresen átadja,

b) a papír-, üveg- és műanyag hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett megfelelő gyűjtőedénybe helyezi,

c) a zöldhulladékot elsősorban komposztálja, ha ennek feltételei nem állnak rendelkezésre, az a) pont szerint a vegyes hulladékkal együtt helyezi el a gyűjtőedényben.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt – a szerződés írásba foglalásán kívül - a közszolgáltató rendelkezésre állása vagy a közszolgáltatás első igénybevétele hozza létre.

(3)   A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt, illetve annak pótlását az ingatlanhasználó köteles biztosítani.

(4)   A hulladék közszolgáltatónak történő (1) bekezdés a) pont szerinti átadása a gyűjtőedény közterületre helyezésével történik. A gyűjtőedényt a szállítást megelőző nap 18 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig kell kihelyezni, és a szállítás napján legkésőbb 21 óráig a közterületről el kell távolítani.


11. §


(1)  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben az ingatlanon keletkező hulladékot tömörítés nélkül, úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(2)   A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

 (3) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata. A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

 (4)  A közterületre kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


12. §


(1)   A közszolgáltatásban rendszeresített – a rendelet mellékletében felsorolt – gyűjtőedények közül az ingatlanhasználó választja ki a hulladék gyűjtéséhez használt edényt. A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, figyelembe véve a begyűjtés gyakoriságát és az érintett ingatlant használó természetes személyek számát.

(2)   A szerződött űrtartalmú edényzetben elhelyezhető hulladékmennyiséget alkalomszerűen meghaladó hulladék kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákban helyezhető el. A jelzett zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. Amennyiben a többlet vegyes hulladék elhelyezése nem a jelzéssel ellátott zsákban kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató a többlethulladék elszállítását megtagadja. 

(3)   A melléklet a) pontjában meghatározott tárolóedény használata csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó ingatlanhasználó részére engedélyezhető.

(4)   A (3) bekezdésben meghatározott esetben az ingatlanhasználó köteles a jegyző által kiadott igazolás benyújtásával nyilatkozni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett személyek számáról vagy az ingatlan funkciójáról és használatának módjáról. A 60 literes gyűjtőedénynek megfelelő közszolgáltatási díj alkalmazására a nyilatkozat beadását követő hónap első napjától kezdődően kerülhet sor. Az ingatlanhasználó köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a közszolgáltató részére bejelenteni.

(5)   Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó az egy háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 120 liter űrtartalmú tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj és a 60 liter űrtartalmú tárolóedény után megfizetett szemétszállítási díj különbözetének egyösszegű megfizetésére.


13. §


A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díj számlázásához szükséges adatokat - az írásba foglalt szerződés elmaradása esetén is – az ingatlanhasználó köteles bejelenti, illetve a közszolgáltató felhívására (sajtó, szórólap, levél útján is) az adatszolgáltatásnak köteles eleget tenni.


14. §


(1)   Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, az új tulajdonos vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt bejelentés megtételéig – a bejelentés elmulasztása esetén a bejelentést követő hónap 1. napjáig - a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.


15. §


Az alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást a közszolgáltatónak 3 munkanapon belül írásban be kell jelenteni.


3. Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok, a közszolgáltatás szüneteltetése


16. §


Az üdülőként hasznosított ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatás igénybevételére május 1-től október 31-ig kötelesek, az éves közszolgáltatási díj felét fizetik, a közszolgáltatás szüneteltetését nem kérhetik.17. §


(1)  A közszolgáltatás igénybe vételére egész évben kötelezett, a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra írásban kérheti, amennyiben ingatlanát két naptári hónapnál hosszabb ideig nem használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos – a bejelentést követő időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. A bejelentést legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag, a közszolgáltató részére írásban, levél, fax vagy e-mail formájában kell eljuttatni.

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a szerződéses viszonyban álló ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja teheti meg.

(3)   Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó bejelentés – legalább 8 munkanappal a szüneteltetés lejárta előtt – megismételhető.

(4)   A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult.  Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó szüneteltetésre vonatkozó nyilatkozata valótlan, a szüneteltetést visszavonja, a közszolgáltatási díj visszamenőleg egy összegben esedékessé válik.

(5)   Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a közszolgáltatóval szerződött ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal bejelenteni.


III. fejezet

A hulladékudvarok és gyűjtőpontok igénybevétele [1]


18. §


(1)      Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által   üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a      közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő létesítménybe (a továbbiakban együtt:    hulladékudvar) is szállíthatja, és ott a közszolgáltatónak átadja, illetve külön         gyűjtőedényben elhelyezheti.

(2)       A település lakosai számára igénybe vehető hulladékudvar címéről a közszolgáltató a helyben szokásos módon a településen és honlapján nyújt tájékoztatást.    A közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi továbbá a hulladékudvar       nyitva tartási rendjét, a gyűjthető egyes hulladékokra és az igénybe vétel módjára,    mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást is.

(3)       A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a    természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok         mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó az (1) bekezdésben foglalt           hulladékudvari szolgáltatást csak úgy gyakorolhatja, ha egyébként a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.IV. fejezet

[2]

19. §

V. fejezet

Hatályba léptető rendelkezések


20. §


(1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet, a módosításáról rendelkező 10/2003.(XII.15.), 8/2009.(IX.30.), 10/2009.(XII.18.) és 10/2010.(XII.20.) önkormányzati rendeletekkel együtt


21. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


melléklet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során választható szabványos gyűjtőedények:

a) 60 literes szabványos gyűjtőedény

b) 80 literes szabványos gyűjtőedény,

b) 120 literes szabványos gyűjtőedény,

c) Egyedi jelöléssel jelölt zsák.[1]

A fejezetcímet és 18. § szövegét a 8/2016.(XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-től

[2]

A fejezetcímet és 19. § szövegét a 8/2016.(XII.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. Hatálytalan 2017. január 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!