nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 30.574.193 Ft-ban,

ezen belül:   Működési célú kiadások:                                     27.429.693 Ft

- Személyi jellegű kiadások                               14.624.108 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                             2.564.617 Ft,

- Dologi kiadások                                                 9.308.971 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   50.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                            402.487 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.                 479.510 Ft.

ezen belül:   Felhalmozási célú kiadások:                                  3.144.500 Ft

- Beruházások                                                      3.144.500 Ft,


b) bevételi főösszegét 38.957.257 Ft-ban

ezen belül:   Működési célú bevételek:                                     35.925.807 Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai         15.896.338 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                  9.217.398 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                          1.322.056 Ft,

- Működési bevételek                                            2.379.596 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                   6.516.256 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések             594.163 Ft,

ezen belül:   Felhalmozási célú bevételek:                                  3.031.450 Ft

- Felhalmozási célú támogatások                          3.031.450 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 66.548.161 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2018. május 28.
                        Máté-Botos Ivett                                                  Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2018. május 29.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.07 KB
2. melléklet
13.55 KB
3. melléklet
10.86 KB
4. melléklet
10.99 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
11.14 KB
7. melléklet
13.43 KB
8. melléklet
14.03 KB
9. melléklet
12.94 KB
10. melléklet
12.17 KB
11. melléklet
13.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!