nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-23 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Meződ Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.


2. §


Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § [1]


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 68.040 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

15.387 ezer forint személyi juttatással,

  1.734 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,

12.415 ezer forint dologi kiadással,

  3.373 ezer forint szociálpolitikai juttatással,

  3.463 ezer forint egyéb működési kiadással,

  7.534 ezer forint fejlesztési kiadással

23.524 ezer forint felújítási kiadással

     612 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.


3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.


5. §


A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.


6. §


(1)  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

     a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,

     b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,

     c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,

     d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület 3.593 ezer forintos működési forrásszükségeltét belső finanszírozással tervezi megoldani 2019. évi költségvetésében. A működési bevételt 3.593 ezer forintos előző évi pénzmaradvány bevétellel oldja meg.

(3)   A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 3.001 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 3.001 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.


4. Az önkormányzat kiadásai


7. §


A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.


8. §


A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.


10. §


A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.


11. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai


12. §


(1) A képviselő-testület céltartalékot képez 1.297 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.


6. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2019. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.


7. Vegyes, átmeneti rendelkezések


14. §


(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


8. Záró rendelkezések


15. §


E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Meződ, 2019. február 27.


Merk Zsolt                                                                                     Dr. Kajdon Béla           

polgármester                                                                                      jegyző


 A rendelet kihirdetve.

2019. március 1.


Dr. Kajdon Béla

jegyző[1]

A § szövegét a 7/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 23-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
512.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!