nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.14.) rendelete
Hatályos:2017-05-01 -tól
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.14.) rendelete
a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendeletben foglaltakra a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról a következő rendeletet alkotja:


I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja


1. § (1) A rendelet célja Zsombó Nagyközség épített- és természeti környezetének megóvása a közigazgatási területén belül keletkező települési szilárd hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által, továbbá az emberi egészség megóvása. Ennek érdekében a Képviselő-testület a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére kötelező közszolgáltatást szervez és e tevékenység ellátásáról közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2)   Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.


(3)   A hulladékkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa. Különböző hulladékfajták lehetőség szerint elkülönített (szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás előfeltételét.


(4)     A hulladékok és azok bomlástermékeinek gyűjtése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását.


(5)      Az önkormányzat együttműködik a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Az Önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen.


(2)  A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Zsombó nagyközség teljes közigazgatási területére terjed ki.


(3)  A rendelet személyi hatálya: kiterjed valamennyi magánszemélyre, valamint gazdálkodó szervezetre – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint –, akinek, illetve amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában – a nagyközség közigazgatási területén – lévő ingatlanán (a továbbiakban: ingatlanhasználó) települési szilárd hulladék keletkezik.


(4)   Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és azok kezelésével összefüggő tevékenységére.
3. § (1) A szervezett helyi hulladékszállítási közszolgáltatást az önkormányzat megbízott (a továbbiakban: közszolgáltató) útján látja el.


(2) A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) feladata, aki azt annak minden részfeladatára kiterjedően — e rendelet szabályainak figyelembevételével — köteles ellátni. A közszolgáltató adatai:

 1. A szolgáltató megnevezése: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
 3. KÜJ azonosító: 103 203 115
 4. KTJ-azonosító: 101 265 543
 5. Statisztikai számjel: 24290054-3821-572-03.
 6. Adószám: 24290054-2-03,
 7. Cégjegyzékszám: 03-09-126039

A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10201-6/2015.


(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:

 1. Alvállalkozó megnevezése: Négyforrás Nonprofit Kft.
 2. Székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 74.
 3. KÜJ azonosító: 103 194 743
 4. KTJ-azonosító: 102 443 063
 5. Statisztikai számjel: 23140925-3811-572-06
 6. Adószám: 23140925-2-06
 7. Cégjegyzékszám: 23140925-2-06

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10464-9/2016.
Fogalom meghatározások


   4. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1.)     közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark stb.), továbbá az építmények közhasználatra átadott része;

2.)     nem lakás céljára szolgáló helyiség: üzletszerű gazdasági tevékenység céljára használt helyiség, vagy helyiség-csoport;

3.)     gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz.

4.)     termelő: akinek tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;

5.)     hulladékkezelő: aki hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;

6.)     hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

7.)     települési hulladék: a  háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;

8.)     egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék;

9.)     települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása;

10.)  kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

11.) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;

12.)  begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelő telepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;

13.)  szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgása, beleértve a szállítmányozást és fuvarozást is;

14.)  hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása.

15.)  lakossági díjtétel: a természetes személy ingatlantulajdonosok által fizetendő díjtétel az egyéni vállalkozó kivételével.

16.)  nem lakossági díjtétel: gazdálkodó szervezetnek minősülő természetes és jogi személyek által fizetendő díjtétel.
II. fejezet

A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás tartalma

A települési önkormányzat feladatai


   5. §   A képviselő-testület feladata

a)  a hulladékgazdálkodásra kötött együttműködési megállapodás alapján, a szelektíven gyűjtött egyéb települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékgyűjtő sziget kijelölése,

b)  a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

c)  a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése.
Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei


  6. §   Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezettsége, hogy

a)    a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa;

b)  az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja;

c)   az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon;

d)   a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészséges és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja;

e)     az ingatlantulajdonos változását a szolgáltatónál bejelentse.
A települési szilárd hulladék elhelyezése


7. §   A közszolgáltató a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot  a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen (Hrsz.: 0140/2) vagy más engedéllyel rendelkező lerakón helyezheti el.
Közszolgáltatási szerződés


8. § (1) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását önálló közszolgáltatásként közszolgáltató útján látja el.


(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést köt a Ht. alapján a helyi közszolgáltatás végzésére a 3. § (2) bekezdésében megjelölt szolgáltatóval.


(3)    A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján jön létre.


(4)   A rendelet a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezései – külön szerződési kikötés hiányában is – a szerződés részévé válnak.
A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti jogviszony


9. §   (1) A közszolgáltató által nyújtott, a települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező.


(2) A helyi közszolgáltatás körében a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződéses jogviszonyt a települési szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és az ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának ténye hozza létre.


(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. A hulladékszállítási közszolgáltatás megvalósulása esetén alkalmazandó minimális díj az adott területen igénybe vehető legkisebb mennyiségű és gyakoriságú szolgáltatás díja.


(4) A Polgári Törvénykönyvről szóló – mindenkor hatályos – törvény (továbbiakban: Ptk.) közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai alapján a közszolgáltatás igénybevételére közüzemi szerződés jön létre, mely tartalmazza a közszolgáltatás ellátásának módját, gyakoriságát, igénybe vételének módját és feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a szolgáltatás díjának megfizetésére.


(5) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató által megkötendő szerződés tartalmazza e rendelet közszolgáltatás rendjére, módjára és feltételeire, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire, a díjalkalmazásra, a díjfizetés módjára az ügyfélfogadás, tájékoztatás, panasz intézésének módjára vonatkozó rendelkezéseket.


(6)  A szerződéses jogviszony kezdő időpontja az a nap, amikor a közszolgáltató a közszolgáltatás megkezdéséről és tényleges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.


(7)  Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanján rendszeresen keletkező egyéb szilárd hulladék keletkezésének tényét. A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek megfelelően a közszolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére.


(8) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban köteles értesíteni. Ha előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.


(9)  A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.


(10) A szolgáltató a szolgáltatással összefüggő írásban beérkezett panaszokat köteles megvizsgálni, és a vizsgált eredményről a panaszost 30 napon belül tájékoztatni.
A közszolgáltatás ellátásának rendje


10. §   Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladékot az annak begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a közszolgáltatónak köteles átadni.


(2)      A közszolgáltatás igénybevétele során a közszolgáltató által meghatározott szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók.
11. §   A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai:


(1)  A közszolgáltató az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladékot a nagyközség

a)      belterületén és a külterületi zártkerti részen, a közterületre kihelyezett, a szolgáltató által rendszeresített vagy annak megfelelő szabványos gyűjtőedényből heti 1 alkalommal;

b)      külterületi tanyás részein maximum 30 kg összsúlyú, 110 literes űrtartalmú tárolóedény térfogatának megfelelő zsákokban havi 1 alkalommal

          szállítja el.


(2)  A közszolgáltató a hulladékot belterületen és a külterület zártkerti részein az ingatlan bejáratának közeléből, a külterületi tanyás részein az ingatlan bejárója végétől szállítja el, az ingatlan-tulajdonossal kötött szerződésben megjelölt időpontban. 


(3)  A gyűjtőedényeket és a szilárd hulladék kihelyezéséhez használt zsákokat a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni illetve tárolni. Az ingatlantulajdonos a közterületre történő kihelyezést a közszolgáltató és az ingatlan-tulajdonos közötti szerződésben meghatározott szállítási időpontot megelőzően legfeljebb 10 órával elvégzi, és az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tárolóhelyre történő visszahelyezéséről.


(4)   A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a településképnek indokolatlan megzavarásával.


(5)   Ha az ürítés napja ünnepnapra esik, akkor is biztosított a szolgáltatás, kivéve minden év január első napját.


(6)   A közszolgáltató a többlethulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön díjazás ellenében szállítja el, melynek díja magába foglalja a szállítás és a deponálás díját.


(7)   A közszolgáltató a szelektíven gyűjtött szilárd hulladékot a közszolgáltatás keretében az ingatlan előtt közterületre kihelyezett gyűjtőzsákban, és a közterületen elhelyezett gyűjtőszigetről begyűjti és elszállítja.


(8)   Az ingatlan tulajdonos kötelezettsége gondoskodni, szabványos, megfelelő minőségű és szükséges térfogatú tároló tartály beszerzéséről, annak javításáról, pótlásáról, megőrzéséről, tisztántartásáról.


(9)    Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos nem biztosítja a szabványos gyűjtőedényt, a közszolgáltató a szolgáltatás részeként bérleti díj ellenében biztosítja azt, melyet az ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Ez esetben annak javításáról, vagy cseréjéről a közszolgáltató köteles gondoskodni, a megőrzés és tisztántartás az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. Az ingatlantulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni.


(10) A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot és a szelektíven gyűjtött hulladékot az ingatlantulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott szállítási napon köteles elszállítani. A hulladékszállítás időpontjának megváltozásáról a szolgáltató az ingatlantulajdonost értesíti, 10 nappal a közszolgáltatás megkezdése előtt, illetve a szolgáltatási időpont megváltozásának időpontját megelőzően.


(11)  A tárolóedény tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.


(12)  A gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a közszolgáltató hibájából szóródik el.


(13)  Tilos a gyűjtőeszközökben veszélyes, undort keltő, folyékony, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.
III. fejezet

A közszolgáltatás díja


12. § (1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

A közszolgáltatási díj megállapításához szükséges ürítési díjakat a Ht. felhatalmazása alapján miniszteri rendelet határozza meg.


(2)   A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezése térítésmentes.


(3)   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének havi díját

- az ingatlanonként rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet számának,

- az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjnak és

- az egy hónapra eső átlagos ürítések számának

szorzataként kell megállapítani.


(4)  Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.


(5)   Az ingatlantulajdonos a hulladékszállítási díjat a szerződéses jogviszony létrejöttének napjától (9. § (2) bekezdés) számítva köteles megfizetni. Az ingatlan tulajdonlásának, birtoklásának vagy használatának tényét a közszolgáltató részére az ingatlantulajdonosnak 15 napon belül kell bejelenteni. A közszolgáltató a díjat ennek figyelembe vételével állapítja meg és helyesbíti.


(6)  Szüneteltethető a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlantulajdonos, és az ingatlant nem használja más.


(7)   A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szüneteltetés kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.


(8)  A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs.


(9)  Amennyiben a szüneteltetés (1) bekezdésben meghatározott feltételeiben változás következik be, az ingatlan-tulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.


(10) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához a tulajdonos és a közszolgáltató által kötött szerződésben meghatározott díj alkalmazásánál a gyűjtőedényzet/gyűjtőzsák méretét és az ürítési gyakoriságot kell alapul venni.


(11) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.


(12) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

A fentiek szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

Ezen korrekciót követően — a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában — a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.


(13) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.


(14)
a) A szolgáltató, a 60 literes gyűjtőedény szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő üzletpolitikai kedvezményt biztosít a Zsombón élő 70. év feletti lakosok számára, akik e rendelet hatályba lépése előtt már üzletpolitikai kedvezményben részesültek, abban az esetben, ha az ingatlanban más 70. életévét be nem töltött személy lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik és életvitelszerűen nem tartózkodik.


b) A szolgáltató e rendelet hatályba lépésével, a 60 literes gyűjtőedény szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő üzletpolitikai kedvezményt biztosít annak a Zsombón egyedülélő 70. év feletti lakos számára, akinek az ingatlanában más személy lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik és életvitelszerűen nem tartózkodik.
IV. fejezet

Egyéb rendelkezések

A hulladék elszállításának megtagadása


13. § A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha

a)  az nem rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra;

b) a hulladék ürítés és elszállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat;

c)  megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak.
A közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenység


14. § (1)  Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenti, ha ingatlanán a közszolgáltatás alá nem eső alkalmi háztartási szilárd hulladék vagy egyéb szilárd hulladék is keletkezik.


(2)  Ha az ingatlantulajdonos a megrendelés és a közszolgáltatás feltételeiben történő megállapítás alapján a közszolgáltatót bízza meg, úgy a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű többlet hulladéknak megfelelő gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezéséről megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik.
Adatkezelés


15. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz rendelt adatkezelés a következő személyes adatokra terjed ki:

a)      a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos neve;

b)      az ingatlantulajdonos lakcíme;

c)      az ingatlantulajdonos születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele;

d)      a települési szilárd hulladék szállítással érintett ingatlan címe.


(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének célja:

a)    a közszolgáltatást igénybevevő ingatlan-tulajdonos személyének megállapítása;

b)    számlázás és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos levelezés lebonyolítása;

c)    a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban esetlegesen keletkező díjhátralék behajtása.


(3)  Az (1) bekezdés a) - c) pontokban meghatározott adatok kezelésének időtartama a közszolgáltatási szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig terjed.


(4)   A közszolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt személyes adatokat köteles az adatvédelmi törvény és a belső adatvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kezelni. Az érintetten kívül a személyes adatokat csak a (2) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott célok érvényre juttatása érdekében ismerheti meg az érintett szerv/személy.


(5)   Az (1) bekezdésben foglalt személyes adatokat az önkormányzat – rendszeresített nyilvántartásából, vagy hivatalos tudomása alapján – esetenkénti írásbeli kérelemre a közszolgáltató rendelkezésére bocsátja, amennyiben az a díjhátralék behajtásához, illetve a közszolgáltatást tényleges igénybe vevő megállapításához szükséges.
V. fejezet

Záró rendelkezések


16. §   A rendelet 2014. január 15. napján lép hatályba.
17. §  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/2006.(XII.15.), 14/2007.(XI.30.), 26/2008.(XII.10.), 16/2009.(XI.30.), 14/2010.(XI.10.), 19/2011.(XI.30.), 24/2011.(XII.28.), 5/2012.(III.30.), 7/2012.(IV.26.), 18/2012.(XI.29.) Ör. rendeleteivel módosított, a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2006. (VII.31.) Ör. rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!