nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatályos:2014-07-01 -tól
Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelete


a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:                      1. §


(1) A község illetékességi területén lévő közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményezheti:

a) a polgármester;

b) a helyi önkormányzat képviselője;

c) a községben lakcímmel rendelkező állampolgár;

d) a községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy.


                      2. §


A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.


                      3. §


(1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépését követően értesíteni kell az érintett lakcímmel rendelkező személyeket, szervezeteket, ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, és közszolgáltatókat (áram, víz, gáz, hulladék, egyéb), így különösen a járási hivatalt, az építéshatóságot, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát.


                     4. §


(1) A névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni, úgy, hogy az út jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros házszámok legyenek.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon is történhet.

                    5. §


(1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek a házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik, a jegyző határozatban állapítja meg. A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok korábbi házszáma megszűnik, helyükön az új ingatlanok címe a korábbi házszám megosztásával jön létre (/A, /B, /C).

(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják az eredeti házszámukat.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal és közszolgáltatókkal.


                    6. §

           

                                                           Záró rendelkezések


(1)Ez a rendelet 2014. július 1-én lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
            Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.                                           Szőllősi Tiborné sk.

                         jegyző                                                            polgármesterA kihirdetés napja: 2014. június 25.                                                                                               Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.

                                                                                                                   jegyző    


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!