nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat közművelődési eladatairól

    Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének

35/2015. (XI.24. )  önkormányzati rendelete


az önkormányzat   közművelődési feladatairól


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményével -  a következőket rendeli el:


1. § Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendelettel

a) a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.

b) meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket.2. § A rendelet hatálya

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő állampolgárokra,

b) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre,

c) azokra a magánszemélyekre, szervezetekre és intézményekre, amelyekkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt,

d)Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire.

terjed ki.


1.Közművelődési feladatok ellátásának alapelvei


3. § (1) Minden állampolgárnak joga, hogy igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait. Műveltségét gyarapítsa, kulturálódjon, ehhez közművelődési színteret és szakmai

segítséget kapjon.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézményei tevékenységén keresztül látja el.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek.

(4) A törvényben és e rendeletben megfogalmazott jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni,

születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(5) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti azokat a társadalmi szerveket, intézményeket, amelyek települési,  illetve településrészi közművelődési feladat ellátását végzik.

 (6) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat - a közművelődési intézmény szakmai önállóságának tiszteletben tartásával - elősegíti és igényli a civil szervezetek és közösségek, társadalmi szervezetek, magánszemélyek kezdeményezéseit,

közreműködését, amelyek a település  kulturális életét segítik és gazdagítják.

(7) Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy az állampolgárok a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.


4. § Az Önkormányzat Szabadbattyán Általános Művelődési Központ Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézményt tart fenn.


5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a) a helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,

b) a helyben működő kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal,

c) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

d) az egyházakkal,


 (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben megállapított közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. A megállapodást a nyilvánosság elé tárni.


6. § (1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények elsősorban az alapító okiratokban rögzített

közművelődési feladatok teljesítésével járulnak hozzá.

(2) Az önkormányzati fenntartású intézmények munkájukról, a közművelődési megállapodásban résztvevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámolnak a

Képviselő-testületnek. A beszámolókat a Képviselő-testület tárgyalását megelőzően a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport    bizottsága véleményezi.


2. Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete   által vállalt közművelődési feladatok


7. § Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a helyi művelődési hagyományokra alapozva, az intézmények, a civil közösségek, társadalmi szervezetek tevékenységére támaszkodva a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse:

a) a nagyközség szellemi vonzerejének, a kulturális szerveződésének, a lakosok életesélyeinek és életminőségének növelését,

b) a nagyközség kulturális értékeinek feltárását, megőrzését,

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,

d) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének támogatását, érdek érvényesítésének elősegítését,

e) a nagyközség  hagyományainak ápolását, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztését,hagyományőrző közösségek életre hívását, működtetését,

f) a munkanélküliség csökkentését segítő közművelődési tevékenységek, így az iskolarendszeren kívüli képzések erősítését,

g) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,

h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatását - különös tekintettel a kiemelkedő értéket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek,

műhelyek tevékenységére ,

i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, a közösségi élet érdekérvényesítését,

j) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítását, a szabadidő eltöltéséhez, illetve a szórakozási és közösségi igényekhez a megfelelő lehetőség biztosítását,

k) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális és közösségi értékeinek közismertté tételét, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezését.


8. § (1) Az önkormányzat 7. §-ában meghatározott feladatok megvalósítása érdekében:

a) az ismeretszerző, amatőr, alkotó, művelődési közösségek tevékenységéhez, közösségi programjaikhoz és kiállításaihoz az intézményeiben helyet biztosít,

b) gyerek és felnőtt táncos, szórakoztató rendezvények megszervezéséhez közművelődési intézményén  keresztül segítséget nyújt, lebonyolítását közreműködik,

c) szakmai segítséget nyújt a gyermekek, fiatalok művelődési, művészeti stb. pályázatai elkészítéséhez.

(2) Az Önkormányzat kiemelkedő feladatának tekinti a nagyközségi  ünnepek sorában az évente megrendezésre kerülő szabadbattyáni Falu  Napok rendezvénysorozatot. A rendezvénysorozatot az

Önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszegből, valamint az esetleges pályázati támogatásból finanszírozza.


3. A közművelődési intézmények feladatai


9. § A közművelődési intézmény a település egészére – napi nyitva tartással -  látja el. feladatát.

a) a település  közösségeinek szakmai segítséget nyújt és lehetőséget biztosít ünnepeik és szórakozási  egyéb alkalmak  megszervezésére,

b) segíti a közéleti aktivitást, támogatja a társadalmi szervezeteket,

c)lebonyolítja  a községi rendezvényeket,

d) aktív szerepet vállal a település  hagyományainak életben tartásában,

e) tevékenységében  épít az egyéni és civil kezdeményezésekre,

f) támogatja az amatőr művészeti tevékenységet, szinte folyamatosan szervez  kiállításokat,

g) együttműködik a közoktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy a gyermekek és fiatalok kulturálódási, művelődési igényeit kielégítse.


10. § A nagyközségi könyvtár feladatai:

Mint nyilvános, általános gyűjtőkörű nagyközségi könyvtár

a.) meghatározott nyitva tartási időben minden érdeklődőnek rendelkezésre áll  kölcsönzésre és helyben olvasásra,

b.) segítséget nyújt szakmai anyagok, pályázatok stb. témájában az állomány lehetőségei szerint,

c.) óvodás és iskolai könyvtári foglalkozásokat tart igény szerint,

d.) irodalmi, olvasói stb. kört, író-olvasó találkozót vetélkedőket, könyvbemutatókat, megemlékezéseket szervez igény szerint és anyagi lehetőségei függvényében,

e.) gyűjti a helytörténettel kapcsolatos anyagokat,

f.) elérési lehetőséget biztosít az önkormányzat képviselő-testületi üléseiről készített jegyzőkönyvek olvasásához,

g.) könyvállományát az általános igényeknek megfelelően fejleszti és gondozza, kiemelten figyelembe véve az általános iskola és a középiskolás korosztály tanulmányi szükségleteit.


4. A közművelődés finanszírozása


11. § (1) Az Önkormányzat e rendeletében megfogalmazott feladatait költségvetésből finanszírozza.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai és rendezvényei finanszírozásához lehetőség szerint támogatókat keres, vagy pályázati támogatást igényel.  

(3) Az Önkormányzat anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézményei működéséről, a tárgyi és személyi feltételek biztosításáról, illetve szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről.

(4) A feladatellátás pénzügyi szükségletét - a kiadást és bevételt - az intézmény az ÁMK költségvetésében  megtervezi. A kiadás és a bevétel különbségét az önkormányzat támogatásként

- a feladata ellátásához szükséges összegben - havonta biztosítja. A működési kiadásokon felüli esetleges beruházások és felújítások finanszírozását az intézmény szintén az ÁMK  költségvetésében tervezi és bonyolítja.

(5) Az Önkormányzat feladata a közművelődési intézmény folyamatos fejlesztése és az ehhez kapcsolódó érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtása.

(6) A pályázati támogatások elnyeréséhez az Önkormányzat költségvetésében biztosítja – anyagi lehetőségeinek függvényében - a szükséges saját forrást.

(7) A település  kulturális életét gazdagító közművelődési feladatok megvalósítása érdekében a településért  működő szervezeteket, egyesületeket, csoportokat az önkormányzat anyagilag támogatja.  


(8) Az Önkormányzat biztosítja a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetet és infrastruktúrát.


5.Záró rendelkezés


12. §   (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  a 15/2009.

( X.27. )  önkormányzati rendelet.
Polyák István Vilmos                                               Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                          jegyző
Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.november 24.napján kifüggesztéssel kihírdettem.


Szabadbattyán, 2015. november 24.Némethné dr. Jenei Éva

Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!