nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-18 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 7/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról


Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1.§

A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítései


2.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2.380.963.610 Ft bevételi főösszeggel,

b) 2.074.163.166 Ft kiadási főösszeggel,

      hagyja jóvá.  


 (2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét 2.380.963.610 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.140.133.285 Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 655.455.571 Ft összegben hagyja jóvá.


 (3)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegét 2.074.163.166 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.318.875.256 Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 755.287.910 Ft összegben hagyja jóvá.


(4)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.

3.§


(1)   A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek szerint fogadja el.


(2)   A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)   A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7.-10. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 11.-12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.


(4)   A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 13. melléklet, a szociális ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§


(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15.-30. melléklet szerint állapítja meg.


(2)   Az önkormányzat a 2019. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 31. melléklet, az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 32. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 33. mellékletek tartalmazza.


5.§

(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát

5.271.619.674 Ft összegben állapítja meg, az 39., 44 és az 46. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 45. melléklet tartalmazza.


(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 38. mellékletek szerint állapítja meg.


(3)   A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi összes maradványát 302.988.963 Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0 Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát 302.988.963 Ft összegben a 34. melléklet szerint állapítja meg.


(4)   Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2019. évi alaptevékenység összes maradványát a 35. mellékletben 818.997 Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.


(5)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2018. évi alaptevékenység összes maradványát a 36. mellékletben 1.909.200 Ft összegben, vállalkozási tevékenység összes maradványát 286.722 Ft összegben fogadja el. A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 25.805 Ft, a felhasználható maradványa 260.917 Ft.


(6)   A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi alaptevékenység összes maradványát a 37. mellékletben 796.562 Ft összegben hagyja jóvá.

6.§


(1)   A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 41. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz-változását az 40. melléklet szerint fogadja el.


(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2019. december 31-i állapot szerint az 43. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 42. melléklet szerint fogadja el.


3. Záró rendelkezések


7 .§


       (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


 Tiszacsege, 2020. július 16.


               Fekete Gergő                                                                   Dr. Bobkó Péter

                polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. július hónap 17. napján Tiszacsege Város Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztése és a www.tiszacsege.hu oldalon történő közzététele megtörtént.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1-46. számú rendelettáblák az önkormányzat 2019. évi zárszámadásához
1.26 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!