nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete
Hegyháti ösztöndíj alapításáról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

1. §

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Meződ község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

e) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira,

f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2. §

 

Meződ Község Önkormányzata Hegyháti ösztöndíj néven ösztöndíjat alapít a településen lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű 14. életévet betöltött nappali tagozatos tanulók/hallgatók részére.

2. Eljárási rendelkezések

3. §

 

(1) A Hegyháti ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) e rendeletben meghatározott pályázat alapján nyújtható. A pályázatokat minden év augusztus 15. napjáig lehet benyújtani.

(2) A benyújtott pályázatról a képviselő-testület minden év augusztus 31. napjáig dönt, a döntést haladéktalanul meg kell küldeni a pályázó részére.

(4) Az ösztöndíjra való jogosultságot megállapító döntés alapján a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül a pályázóval az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt megállapodást kell kötni.

3. Pályázat benyújtásának szabályai

4. §

Pályázatot nyújthat be ösztöndíjra, aki

a) 14. életévét betöltötte, de a pályázat benyújtásakor 22. életévét még nem töltötte be,

b) nappali tagozaton iskolai tanulmányokat folytat,

c) vállalja, hogy a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, igazolatlan iskolai mulasztása nem lesz,

d) nyilatkozik, hogy egyéb helyi tanulmányi támogatásban, ösztöndíjban nem részesül,

e) hozzájárul, hogy Meződ Község Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az ösztöndíj folyósításának kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) kitöltésében.

 

5. §

 

(1) A pályázat benyújtható

a) a rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlap és

b) a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya önkormányzathoz történő megküldésével.

(2) A kiemelkedő tanulmányi eredményt, közösségi életben, sport- vagy művészeti életben nyújtott kimagasló, példamutató teljesítményt stb. az iskola (középiskolások esetében az általános iskola is), civil vagy egyházi stb. szervezet nyilatkozata, ajánlása alapján kell megállapítani, melyet a pályázónak kell beszerezni és a pályázathoz csatolni.

 

4. Pályázatok elbírálásának szabályai

6. §

 

(1) Nem részesíthető ösztöndíjban az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 300 000 forintot, egyedül élő esetén a 350 000 forintot. A jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni. Az egy főre jutó jövedelmet nyilatkozat alapján kell megállapítani.

(2) Nem nyújtható ösztöndíj a más helyi ösztöndíj rendszerből támogatásra jogosult részére.


7. §

 

(1) Évente 1 fő részesíthető ösztöndíjban.

(2) A beérkezett pályázatok közül előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki hátrányos helyzete ellenére tanulmányi eredménye alapján, vagy más, a helyi közösség számára értéket képviselő területen (pl. művészet, sport, zene, tánc, példamutató viselkedés) nyújtott teljesítménye alapján támogatásra érdemes.

 

8. §

 

(1) Az ösztöndíjat tanévre, szeptembertől 10 hónapra kell megállapítani.

(2) Az ösztöndíj havi összege 5.000 forint.

(3) Az ösztöndíj a tárgyhónapot követően hónap 5. napjáig kerül kifizetésre:

(4) Az ösztöndíj teljes összegét vissza kell fizetni, ha a támogatott a 4. § c) pontjában vállalt kötelezettségét megszegi. A visszafizetés a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül hozott visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül esedékes.

 

9. §

 

E rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

 

Meződ, 2018. június 11.

 

 

 

Merk Zsolt                                                                                         Dr. Kajdon Béla

polgármester                                                                                     jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

2018. június 13.

 

Dr. Kajdon Béla jegyző


1. számú melléklet Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(VI.13.) önkormányzati rendeletéhez

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető

7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban

EFOP-3.9.2-16-2017-00044


Ösztöndíj támogatási szerződés

Hegyháti ösztöndíj támogatásról


amely létrejött egyrészről

………… Önkormányzata (székhely:………), képviseletében ……… polgármester, mint támogató, a továbbiakban: Támogató

másrészről

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

Tartózkodási helye:

Adóazonosító jele:

TAJ szám:

Bankszámlaszáma:

és a kiskorú képviseletében

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

szülő, törvényes képviselő,

mint támogatott, a továbbiakban: Ösztöndíjas

(a továbbiakban együtt Felek)

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hegyháti Ösztöndíjról szóló ../2018.(…) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ösztöndíjas támogatási szerződést (a továbbiakban szerződést) kötnek a hátrányos helyzetű fiatalok későbbi helyi munkaerőpiaci elhelyezkedésnek segítése, tanulmányi előmenetelük motiválása céljából, és tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a meghirdetett és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb az elbírálás szempontjából lényeges információ alapján jogosulttá vált.

2. Ösztöndíjas és törvényes képviselője a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a R. szabályrendszerét, valamint a szerződés tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt kötelezettségre, illetve a szerződésszegés esetén életbelépő visszafizetési kötelezettségre

- megismerte és megértette.

3. Az Ösztöndíjas és törvényes képviselője vállalja, hogy

a) a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, igazolatlan iskolai mulasztása nem lesz,

b) hozzájárul, hogy …. Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a ….i Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az ösztöndíj folyósításának kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) kitöltésében.

c) az a vagy c) pont megszegése esetén a Támogatott részére a kötelező határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a teljes kifizetett ösztöndíj összegét egy összegben visszafizeti.

4. A Támogató vállalja, hogy az Ösztöndíjas részére 20… szeptembertől 20.. júniusig havonta, de legfeljebb az Ösztöndíjas tanulói/hallgatói jogviszonya fennállása alatt, a tárgyhót követő hó 5. napjáig az ösztöndíj összegét, havi 5.000 forintot a kérelmező részére megfizeti, a kérelemben írt módon, az Ösztöndíjas által megjelölt bankszámla javára történő átutalással, vagy a törvényes képviselőnek készpénzben.

6. A személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont ö) pontja értelmében az ösztöndíj minimálbért meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóság.

7. A Felek e szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és írásban módosíthatják.

8. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, melyet annak aláírásával elismernek.

……., 20………..
Támogató                                                       Ösztöndíjas                            törvényes képviselő
2. számú melléklet Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(VI.13.) önkormányzati rendeletéhez

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető

7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban EFOP-3.9.2-16-2017-00044


PÁLYÁZATI ADATLAP

Hegyháti ösztöndíj pályázathoz

1. Pályázó adatai

Neve:........................................................................................................................................  

Születési neve: .........................................................................................................................   

Anyja neve: .............................................................................................................................   

Születési helye, ideje: ..............................................................................................................   

Lakcíme: ..................................................................................................................................   

Állampolgársága: .....................................................................................................................   

Társadalombiztosítási azonosító jele: ......................................................................................   

Adóazonosító jele: ...................................................................................................................   


2. Pályázó iskolájának adatai

Iskola neve:..............................................................................................................................

Székhelye:................................................................................................................................  

Évfolyama:...............................................................................................................................


3. Tanulmányi eredmény

a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredménye /átlag, 2 tizedes pontossággal/: ……………


4. Hátrányos helyzet bemutatása

A pályázat nyilatkozata, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem:  …………………. forint.

A jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


Egyéb szociális, családi helyzet bemutatása röviden:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

5. Egyéb helyi ösztöndíj rendszerben (pl. Arany János ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, stb. részesül-e a pályázó? (Aláhúzással jelölje a választ!)

a) igen

b) nem


6. Az ösztöndíj odaítélésének egyéb feltételei

(Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi feltételek közül melyik teljesült:
a) jó tanulmányi eredmény, tanulmányi versenyen nyújtott teljesítmény,

b) közösségi, kulturális vagy művészeti tevékenység végzése,

c) sportteljesítmény elérése,

d) tudományos tevékenység végzése,

e) más kiemelkedő tevékenység végzése: ………………………….


A példamutató teljesítményt, magatartást az iskola nyilatkozata támasztja alá, kérjük csatolni.


7. Nyilatkozatok:

A. Vállalom, hogy a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségemnek folyamatosan eleget teszek, igazolatlan iskolai mulasztásom nem lesz.

B. Szülőmmel együtt hozzájárulunk, hogy Meződ Község Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében együttműködünk az ösztöndíj folyósításának kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) kitöltésében.


8. A megítélt ösztöndíjat bankszámlaszámra / készpénzben kérem*.

Amennyiben a pályázó rendelkezik bankszámlával, kérjük annak adatait megadni.

Számlatulajdonos neve:............................................................................................................  

Számlavezető intézmény neve: ................................................................................................   

Számlatulajdonos bankszámlaszáma:…………………………………………………………

*a megfelelő aláhúzandó


Kelt: ………..……….. , 20… ……………hó  …………nap

pályázó aláírása                                                         szülő, törvényes képviselő aláírása

                                                                                  (kiskorú tanuló esetén)

Csatolandó melléklet:

a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,

Amennyiben a példamutató teljesítményt, magatartást igazoló nyilatkozattal rendelkezik, annak egy példánya.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!