nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-30 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, támogatásairól

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2015. (X.29.)  önkormányzati rendelete


a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, támogatásairól


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, a Szociális,Egészségügyi, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményével -  az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1)   A rendelet hatálya a Szabadbattyáni Polgármesteri  Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre tejed ki.

(2)   A rendelet 2. §-ban meghatározott juttatást a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.

2. § A közszolgálati tisztviselő részére Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a következő szociális juttatást biztosítja:

a) illetményelőleg,

b) képernyő előtti munkavégzéshez a jogszabályban meghatározott minimálisan szükséges szemüveg vásárlásához pénzügyi támogatás. 

            c)  tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás 

            adható


3. § A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


4. § (1)   A juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető összeget – felmerült igény szerint – a Szabadbattyáni Polgármesteri  Hivatal, a főállású polgármester esetében Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetésében módosított előirányzatként kell meghatározni.  

(2)   A jegyző az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló előirányzatok megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért felelős.

(3)   A juttatásokat a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(4)   A juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.5. §        (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket  megillető

     juttatásokról    és támogatásról szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet.
          Polyák István Vilmos                                                                         Némethné dr. Jenei  Éva                   

                  polgármester                                                                                               jegyző


Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. október 29. napján kifüggesztéssel kihírdettem.


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre: 2015.október 8.napjától 2015. október 26.napjáig kifüggesztettem.

Észrevétel, bejelentés, vélemény: nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. október 27.Némethné dr. Jenei Éva

             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!