nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-10 - 2015-09-15
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének 2/2015.(II.10.)

rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjába, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével, az ÁMK Vezetőjével történő egyeztetésével  - a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya


 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, valamint a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központra.


(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.


II.


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének


Bevételi főösszegét                                                               442679 ezer Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                       420359 ezer Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                    22320 ezer Ft-ban

            Kiadási főösszegét                                                                 547679 ezer Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását                                        443659 ezer Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                  104020 ezer Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                               - 105000 ezer Ft-ban                                                                       

állapítja meg. 1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: 1. Működési költségvetés bevételei                                     420359 e Ft


aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről             243122     e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                             123000    e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                54237    e Ft

ad)       Működési célú átvett pénzeszköz                                                0     e Ft


b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                22320 e Ft


   ba)       Felhalmozási bevételek                                                         6120 e Ft

 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                        16000 e Ft


  

 1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                     443659 e Ft


      aa) Személyi juttatások                                                                  198872 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                                 53341 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                       129395 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                        19941 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                                   42110 e Ft


b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                           104020 e Ft


      ba) Beruházások                                                                            43300 e Ft

      bb) Felújítások                                                                                11800 e Ft  

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                     48920 e Ft 1. Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 105000 e Ft hiányt mutat, melyből működési hiány 21234 e Ft, felhalmozási hiány 36780 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 46986 e Ft. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható  költségvetési maradványából finanszírozza.
III.


A költségvetés szerkezete 1. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 


(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.


(2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.


(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.


 1.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.


IV.


A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


 1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


 1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.


 1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható. 1. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal  köztisztviselői 2015. évi illetményalapját  38650 Ft-ban állapítja meg.


(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2015. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:


a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,


b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.


 1. A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 59. § (2) bekezdése alapján  bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések 1. § Ez a  rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.            Polyák István Vilmos                                                                                      Némethné dr. Jenei Éva

                 polgármester                                                                                                        jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. 02. 10. napján 9 órakor kihirdettem.

A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2015. január 27. napjától 2015. február 8. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.Némethné dr. Jenei Éva

             jegyzőMellékletek:


 1. Címrend
 2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezett bevételei
 3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai
 4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
 5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
 7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege
 8. Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
 9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2015.
 10. Finanszírozási ütemterv 2015.
 11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
 12. Közvetlen és közvetett támogatások
 13. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai


Csatolmányok

Megnevezés méret
2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet
1.23 MB
1-es tábla
9.91 KB
2-es tábla
16.6 KB
3-as tábla
14.91 KB
4-5 tábla
12.87 KB
6-os tábla
12.39 KB
7-es tábla
13.36 KB
8-as tábla
22.25 KB
9-es tábla
13.05 KB
10-es tábla
10.95 KB
11-es tábla
11.59 KB
12-13-as tábla
12.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!