nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-29 - 2014-05-01
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

12/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított   feladatkörében eljárva a - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi zárszámadásának

                        1. bevételi főösszegét                                           523734 ezer forintban

                        2. kiadási főösszegét                                            437893 ezer forintban

                 hagyja jóvá.


 1. §  A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget      388421 ezer forintban

            ebből:

  a) a személyi jellegű kiadásokat                                        145101 ezer forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                  36266 ezer forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                            155308 ezer forintban

            d) a speciális célú támogatásokat                                       51746 ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. §  Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét     52353 ezer forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                12774  ezer forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                    23749  ezer forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                           15830  ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. §   A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben rögzíti.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek források szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési, felhalmozási bevételeit forrásonként, címenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az összes kiadást jogcímenként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.


 1. §   Az önkormányzat a kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadások teljesítését -2881 ezer forintban hagyja jóvá a 6. melléklet szerinti részletezettségben.


 1. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését célonként a 7. mellékletben rögzíti.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát és teljesítését a 9. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként,  szakfeladatonként a 10. mellékletben rögzíti.


 1. §  A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. mellékletben mutatja be.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének teljesítését kötelező, állami és önként vállalt feladatok szerinti megoszlásban a 12. melléklet szerinti részletezettségben mutatja be tájékoztató jelleggel.


 1. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a   13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


 1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat  év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg a 14. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület

            a) az ÁMK                                 368 ezer forint,

b) a Polgármesteri Hivatal            385 ezer forint pénzmaradványát nem vonja el, mindkét költségvetési szervnél általános tartalékként meghagyja,

            c) az önkormányzat                  10510 ezer forint

szabadon felhasználható pénzmaradványát általános tartalékba helyezi.


 1. § A Képviselő-testület a helyi adóbevételek teljesítését és azok felhasználását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített összevont mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17. mellékletben mutatja be.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. mellékletben mutatja be.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból származó előirányzatok felhasználását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzeszközeinek változását a 21. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 22. mellékletben rögzíti.


 1. § A Képviselő-testület a közvetlen és a közvetett támogatásokat a 23. mellékletben mutatja be.


 1. § Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3 § szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 24. mellékletben rögzíti.


 1. § A Képviselő-testület Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzését a Gerlang Ellenőrzési Iroda Kft. közreműködésével látja el, melyet a 25. melléklet szerinti tartalommal elfogad.


 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért eredmény kimutatás készítésére nem kötelezett.


 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és intézménye   2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.12. ) önkormányzati rendelet.Mátrai Csaba                                                                                     Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                                     jegyzőZáradék:


A rendeletet Szabadbattyán  Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. április 29.   napján 9  órakor kihirdettem.

A rendelet-tervezetet 2014. április 15.  napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

Ellene  érkezett bejelentés, vélemény, észrevétel: nem volt


Szabadbattyán, 2014. április 28.  


/:Némethné Jenei Éva:/

            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2.17 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!