nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-25 - 2017-01-22
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2015. (XI 24.) önkormányzati rendelete


a közterületek használatáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményével – a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §    (1)     A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség  közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér, park) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).

         (2)     A rendelet szabályai minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település  területén tartózkodnak és tevékenykednek.

         (3)     Nem terjed ki a rendelet hatálya az önkormányzat által szervezett rendezvényre, illetve az ott folytatott árusításhoz szükséges területhasználatra.


2. §             A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület igénybevétele, közterület-használati engedély


3. §    (1)     A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély     szükséges.

          (2)     A közterület-használati engedély nem pótolja a külön jogszabályban előírt    bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget.


4. §    (1)     Közterületi-használati engedélyt kell beszerezni:

               a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

             b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

             c) szobor, emlékmű és köztárgy elhelyezésére,

             d) önálló hirdető berendezés, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezésére,

             e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

             f) mozgóbolti tevékenységre,

             g) kiállítás, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

             h) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

         i) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép,       pótkocsi, autóbusz tárolására,

             j) filmforgatás céljából.


    (2)     Nem kell közterület-használati engedély:

           a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda    területének elfoglalásához,

             b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések  elhelyezéséhez,

             c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek,     további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve       lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza,

             d) a szállított tüzelő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama a 48 órát nem    haladja meg,

             e) lomtalanítási akciók alkalmával kihelyezett tárgyak tárolásához a lomtalanítás       időszakára

             g) ha a közterület használata:

                 ga) jótékonysági célú gyűjtésre vagy rendezvényre,

                 gb) sport és kulturális célú rendezvény tartására,

              gc) az önkormányzat saját beruházásában vagy megrendelésére történő építkezés     miatt szükséges,

              gd) költözködési okból, 24 órát meg nem haladóan történik, feltéve, ha a gyalogos  vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza.

    (3)     Nem adható ki közterület-használati engedély:

             a) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásához,

             b) veszélyes hulladék lerakásához,

             c) szexuális termékek bemutatására és értékesítésére,

d) a közerkölcsöt sértő vagy a közlekedés biztonságát veszélyeztető tevékenységhez,

           e) egyéb olyan tevékenységhez, amelynek közterületen való folytatását jogszabály tiltja.


Filmforgatási célú közterület-használat


5. §             (1)    A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti  filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat vonatkozásában a  rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)   A filmalkotás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

          (3)   Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén   adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, tudományos és az  ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

                    (4)    A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 60 napot.

                       (5)     Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú közterület-használat nem   hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra   vonatkozhat.

                 (6)     A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli   természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartamban kell  meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a   filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges árelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

                     (7)  Turisztikailag kiemelt terület a Cifrakerti tó

           (8)  A közterületek filmforgatási célú használatának díjait a 2. melléklet tartalmazza.
A közterület-használati engedély iránti kérelem


6. §   (1)    A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja                   

(2)     Az engedély iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal kell benyújtani.

           (3)     Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat    (pl.   vállalkozói igazolvány, cégkivonat, építési engedély) másolatát,

 b)hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó  műszaki dokumentációját, esztétikai tervét, látványtervét,

 c) mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és  berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát,

  d)kiállítás, vásár, egyéb rendezvény esetén a kérelmező a terület takarítására    vonatkozó nyilatkozatát.


Az engedélyezési eljárás


7. §    (1)     A közterület-használatot a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi. Az eljárásra az önkormányzati hatósági ügyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

          (2)  A közterület használati engedély megadható:

                   a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

                   b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

                   c) visszavonásig.

          (3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap,  leghosszabb időtartama 1 év, mely kérelemre meghosszabbítható.

(4) Az engedély meghosszabbítását 15 nappal az engedélyben megállapított határidő  lejártát megelőzően, írásban kell kezdeményezni

 (5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedéllyel rendelkező saját költségén köteles az eredeti állapotot - kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

 (6)  Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.


8. §    (1)     A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

                   a) a kérelmező (a továbbiakban: engedélyes) nevét, lakóhelyének vagy székhelyének (telephelyének) címét,

                   b) az engedélyes közterület-használatot érintő tevékenységben részt vevő bejelentett családtagjainak, alkalmazottainak, illetve megbízottjainak nevét és lakcímét,

                   c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

                   d) a közterület-használat célját, időtartamát,

                  e) a közterületen elhelyezendő tárgyak (pl. hirdetőtábla) megjelenésére (anyag, szín, forma) és elhelyezésének módjára vonatkozó előírásokat,

                   f) a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját és határidejét,

                   g) az engedélytől eltérő közterület-használat követelményeire való figyelmeztetést,

                   h) a közterület-használat időtartama alatt szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

                   i) a közterület-használat során okozott kár megtérítésére vonatkozó előírást,

                   j) az engedély megszűnése esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. 

          (2)     A polgármester által kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.A közterület-használat szabályai


9. §             Az engedélyes köteles:

                   a) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,

                   b) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani,

                  c) a használat befejezését követően az eredeti állapotot helyre-állítani,

                   e) a használatért az e rendeletben előírtak szerinti díjat fizetni.


A közterület-használati díj


10. § 

 (1)  A közterület-használatáért az engedélyes a 3. mellékletben meghatározott                 közterület-használati díjat köteles fizetni.

 (2)  Az engedélyes a határozat alapján a közterület-használati díjat a közterület                tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges                 üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

    (3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a hozzá tartozó - alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető stb.) területét együttesen kell számításba venni.

 (4) Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén      annak felületét kell alapul venni.

 (5)     A díjszámítás szempontjából minden megkezdett négyzetméter, hónap, nap, év egésznek számít.


11. §           A megállapított közterület-használati díjat az engedélyes:

                   a) az egy éves időtartamú vagy határozatlan idejű közterület-használat esetén a tárgyévi díjat az engedély kézbesítését követő 8 napon belül, a közterület-használat megkezdése előtt, azt követően az éves díjat január 31-ig egy összegben köteles megfizetni az engedélyben meghatározott számlaszámra,

                   b) havi vagy napi használat esetén az engedély kézbesítését követő 8 napon belül, a közterület-használat megkezdése előtt, majd azt követően minden hó 10. napjáig egy összegben köteles megfizetni az engedélyben meghatározott számlaszámra,

                  


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


12. §           A polgármester a közterület-használati díj fizetése alól mentességet adhat az engedélyesnek az önkormányzat által támogatott rendezvény esetében.


13. §           Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak és köztárgyak           elhelyezéséért             

 b) ha a közterület igénybevétele családi házak külső vakolásához szükséges állványzat elhelyezése céljából történik és az igénybevétel időtartama nem haladja            meg a 15 napot.

         c) közvetlen életveszély elhárítása érdekében igénybevett közterület-használatért,


Üzemképtelen járművek közterületen való tárolása


14. §  (1)     A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

          a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező azon jármű, amely    egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

                   b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

                   c) a műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.

 (2)     Közterületen üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművek (a továbbiakban: üzemképtelen jármű) - a (3) bekezdés esetét kivéve - nem tárolhatók. A tulajdonos vagy üzembentartó (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.

 (3)     Az üzemképtelen járművet közúton és parkolóban legfeljebb 10 napig szabad tárolni közterület-használati engedéllyel, közút esetében kezelői hozzájárulással.


15. §    (1)  Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben-tartónak kell megkérni.

  (2)     Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározottakon túl legfeljebb 10 napra adható.


A közterület-használat megszüntetése, az engedély visszavonása


16. §  (1)  Megszűnik a közterület-használat:

                   a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

                   b) az engedélyes kérelmére,

                   c) az engedélyes halálával, jogutód nélküli megszűnésével,

                   d) az engedélyes által a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényességének megszűnésével,

                   e) az engedély visszavonásával.

          (2)     Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot mindenféle kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

          (3)     Ha a közterület-használatot az engedélyes meg kívánja szüntetni, köteles az engedély visszavonását a használat megszüntetésének tervezett időpontját megelőző 30 nappal írásban a polgármestertől kérelmezni. Ebben az esetben a megfizetett közterület-használati díj időarányos részét az engedélyes részére vissza kell téríteni.

          (4)     Amennyiben a közterület-használati engedély visszavonására az engedélyesnek nem felróható okból kerül sor, részére a megfizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell téríteni.

          (5)     Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díj befizetésének tényét a helyfoglalás/tevékenység megkezdését követő 15 napon belül nem igazolja. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei


17. §  (1)  A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester              gondoskodik.

          (2)   A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a polgármester a használót határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület - saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására.


18. §   (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

    (2)  Hatályát veszti  a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok használatáról, rendjéről,a település tisztaságáról szóló 18/2004. ( VIII. 13. )

önkormányzati rendelet

Polyák István Vilmos                                               Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                        jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. november 24. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.

Némethné dr. Jenei Éva

jegyző1.melléklet a 33/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethezKÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
1. Természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő vonatkozásában


Kérelmező neve (leánykori név is): .....................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................

Születési helye, ideje: ..........................................................................................................

Állandó lakhelyének címe: ...................................................................................................

Adóazonosító száma: ...........................................................................................................


2. Jogi személy esetében

Cég megnevezése: ................................................................................................................

Székhely: ..............................................................................................................................

Levelezési cím (telephely): ..................................................................................................

Adószám: ..............................................................................................................................


3. Közterület-használat célja: ...................................................................................................

Időtartama: ...........................................................................................................................

4. a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz) .......................................................

...............................................................................................................................................

b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ................................................................................


c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) ...........................


...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


5. Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:

a) a mozgóbolt mozgási körzete: ..........................................................................................

b) megállási helyek: .............................................................................................................

6. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági, ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése:

...............................................................................................................................................

7. Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:

neve: .....................................................................................................................................

telefonszáma: .........................................................................................................................Szabadbattyán, ................................................................................................

kérelmező aláírása2. melléklet a 33/2015. (XI.24.)) önkormányzati rendelethezKÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK DÍJAI Közterület megnevezése

Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb parkolás

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Turisztikailag kiemelt helyszín

500

200

200

Turisztikailag nem kiemelt helyszín

200

150

100
3. melléklet a 33/ 2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez


 közterület használati  díjak

                      


Használati cél                                       használati díj


 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám, cég és címtábla esetén, a tényleges felületre vonatkozóan

500 Ft+áfa/m2/év

Önálló hirdető berendezés, figyelmeztető és tájékoztató tábla esetén

1.000 Ft+áfa/hó

Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, autóbusz tárolása, üzemképtelen jármű tárolása esetén

10.000 Ft+áfa/hó

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezés esetén

2.000 Ft/+áfa/hó

Mobil elárusító fülke, pavilon, mozgóbolti tevékenység esetén

2.400 Ft/+áfa/nap

Kiállítás, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára

1200 Ft+áfa/nap

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!