nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 - 2018-05-15
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésérőlSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével   - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvodára, valamint a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárra.

(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda és a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

[1]2.[2]  § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét                                                       873278 e Ft-ban

         Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                        515880 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                54256 e Ft-ban

c) Finanszírozási bevételét                                       303142 e Ft-ban

Kiadási főösszegét                                                                873278 e Ft-ban

         Ebből:

a) Működési költségvetési kiadását                         603473 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési kiadását                   269805 e Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét                                                 0 e Ft-ban

         állapítja meg.

[3][4] 3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

aa)Működési célú támogatás államháztartáson belülről   325901  e Ft

ab)Közhatalmi bevétel                                                 121000  e Ft

ac)Intézményi működési bevétel                                              68929  e Ft

ad)Működési célú átvett pénzeszköz                                    50  e Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei                                               54257 e Ft

ba)Felhalmozási bevételek                                             28715 e Ft

bb)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 24592 e Ft

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                            950 e Ft

c) Finanszírozás bevételei                                                        303142 e Ft

ca) Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány         58606 e Ft

cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések                            9536 e Ft

cc) Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány 235000 e Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                             593937 e Ft

aa) Személyi juttatások                                           248773 e Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó                                                                                        57239  e Ft

ac) Dologi kiadások                                                          157931  e Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                  8598  e Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások                          111860  e Ft

af) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.  9536  e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                      269805 e Ft

ba) Beruházások                                                      88361  e Ft

bb) Felújítások                                                                 181444 e Ft

(3)Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2016. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.


3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


aa)Működési célú támogatás államháztartáson belülről   306444  e Ft

ab)Közhatalmi bevétel                                                    121000 e Ft

ac)Intézményi működési bevétel                                      61812 e Ft

ad)Működési célú átvett pénzeszköz                                         0e Ft

b)      Felhalmozási költségvetés bevételei                                      16200 e Ft

ba)Felhalmozási bevételek                                             16200 e Ft

bb)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        0 e Ft


(4)A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                     546569 e Ft

aa) Személyi juttatások                                                247506 e Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó                                                                                57159 e Ft

ac) Dologi kiadások                                                               146807 e Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                               6000 e Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások                                89097 e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                              233887 e Ft

ba) Beruházások                                                            85801 e Ft

bb) Felújítások                                                             148086 e Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                           0 e Ft

c)   Finanszírozási költségvetés kiadásai                              9536 e Ft

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai   9536 e Ft

III.

A költségvetés szerkezete

 1. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

 1. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

 1.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
 1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
 1. § Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
 1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

 1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
 1. § A  polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére 500.00.-Ft   értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, melyről a költségvetési rendelet soron következő  módosításakor köteles tájékoztatni a  képviselő-testületet.
 1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményalapját 45000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

         a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői      alapilletményének 30 %-a,

         b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői   alapilletményének 20 %-a.

 1. A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
 2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

 1. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Polyák István Vilmos                                Némethné dr. Jenei Éva

         polgármester                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 15. napján kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva

         jegyző


[5]Módosította a 2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet

[6]Módosította a 2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet

Csatolmányok

Megnevezés méret
1/2017. (II.15.)
1.81 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!