nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 1/2019 (III.6..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-07 -tól
Orosztony község képviselő testületének 1/2019 (III.6..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Orosztony Község Önkormányzatának

1/2019. (III.6.) rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Orosztony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:


  I.

A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet hatálya az Orosztony Község Önkormányzat  Képviselő- testületére, annak bizottságára terjed ki.II.

A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetése bevételi főösszegét

69 913 747,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti bontását az 1.- 4.  mellékletek tartalmazzák


3.§


(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetése kiadási főösszegét

69 913 747,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti bontását az 1. és 5.-7. számú mellékletek tartalmazzák


(3) A képviselő- testület az Önkormányzat

a) Személyi juttatását                                                                      14 144 020,- Ft-ban

b) Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzj. adó                     2 298 711,- Ft-ban

c) Dologi kiadásokat                                                                        13 945 970,- Ft-ban

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       7 906 000,- Ft-ban

e) Egyéb működési célú kiadások                                                  21 991 087,- Ft-ban

f) Működési tartalékot                                                                                   0,- Ft-ban

g) Fejlesztési tartalékot                                                                                   0,- Ft-ban

határozza meg.(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza kiemelt főcsoportonként.


(5) Az önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.


(6) Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a köztisztviselők 2019. január 1-i illetmény alapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg megegyezik a költségvetési törvény által meghatározott összeggel.


4.§(1) A 3.§ (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzatból

a Felújítási kiadásokat                                                        7 981 967,- Ft-ban

állapítja meg.


(2) A felhalmozási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.


.III.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§


A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 10. mellékletben meghatározott létszámban állapítja meg.8.§(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(2) Orosztony Község Önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.


(3) A 100.000,- Ft egyedi értéket meghaladó, egyszeri vásárlásról írásos megrendelőt és kötelezettségvállalási nyilvántartást kell vezetni.


(4) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 000,- Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.


(5) Az Önkormányzat bejáró dolgozói részére a munkába járással kapcsolatban felmerülő útiköltség (bérlet, menetjegyek) 100%-át az önkormányzat megtéríti.


(6) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselőtestület, a Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben meghatározott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


(7) A település fejlődése érdekében minden fejlesztési célú pályázatot – az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében - ki kell használni.


(8) Az egyes pályázatok önkormányzatot terhelő saját forrásként vállalt összegeit a pályázat pozitív elbírálása esetében a beruházási adatlapok szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben, a társulással megvalósuló beruházások esetén a társult települések által fejlesztési célra átadott pénzeszközeivel együtt biztosítja.
9.§


(1) A képviselőtestület az önkormányzatnál köztisztviselőként – közalkalmazottként foglalkoztatottak illetményét a közalkalmazottak-, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények alapján, míg a pótlékokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek alapján állapította meg.


(2) A tiszteletdíjas polgármester díjazása az államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 30 %-ának az 50 %-a az 500 fő alatti lakosságszámú település esetén. Vagyis a polgármester havi bruttó tiszteletdíja 2019. évben 149 576,- Ft.


(3) A polgármesterei tisztség ellátásával összefüggő költségek megtérítésére megállapított költségátalány mértéke a polgármesteri tiszteletdíj 15 %-ának megfelelő összeg, vagyis havi bruttó 22 436,- Ft.


(4) Orosztony Község Önkormányzata a ténylegesen foglalkoztatott közalkalmazottak részére nettó 12.000,- Ft/hó/fő cafetéria   juttatást biztosít.


(5) Az aktívan foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2019. évben munkaruha vásárlásához – a szabályzatokban meghatározottak szerint – a közalkalmazotti pótlékalap (20.000,- Ft) 100%-a, vagyis 20.000,- Ft/fő összeget biztosít a dologi kiadások előirányzatában.10.§(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2019. évben bevételi és kiadási pénzforgalmát a Sberbank ZRt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) A házipénztár készpénz ellátását a Bank pénztárából készpénz felvétellel biztosítja.


(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó támogatások kivételével –pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

A felhalmozási eredetű pénzeszközök kamatait kizárólag fejlesztési célra lehet felhasználni. A számviteli nyilvántartásokban gondoskodni kell ezen összegek pontos kimutatásáról.
11.§


(1) A Képviselő- testület az évközi előirányzat változásokat költségvetési rendeletén negyedévenként átvezeti.


(2) Az önkormányzat képviselő- testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat – módosítás nélkül is – eltérhet.


12.§


Orosztony Község Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadóak.


13.§.


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna                              Szőllősi Tiborné

                jegyző                                                            polgármester

A rendelet kihirdetve 2019.  március 6.               Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.7 KB
2.melléklet
14.85 KB
3.melléklet
15.3 KB
4.melléklet
12.25 KB
5.melléklet
18.08 KB
6.melléklet
12.67 KB
7.melléklet
12.92 KB
8.melléklet
14.21 KB
9.melléklet
12.15 KB
10.melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!