nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 6/2016 (X.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 -tól
Orosztony község képviselő testületének 6/2016 (X.28..) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006.(IV.19.)sz. rendeletének módosításáról

                           Orosztony Község Önkormányzata Képviselőtestületének

                                                   6/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete

                                                         a  helyi építési szabályzatról szóló

                                               4/2006. (IV.19.) sz. rendeletének módosításárólOrosztony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2006. (IV.19.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálta és a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetés érdekében a Rendelet módosítása tárgyában a következőket rendeli el:                                                                       1. §


        A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §


(1)Engedélyhez kötött építési munka az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottakon kívül az 1 m2 felületet meghaladó reklám, vagy  hirdető tábla létesítése.

(2)Reklám, hirdetés létesítése esetén az építési engedélyhez csatolni kell  M=1:50 léptékben minden eltérő nézetet, illetve M=1:100-as homlokzati rajzokat, fotómontázst, műszaki leírást.”2. §


A Rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


16. §

(1)A településen csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályokban előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést. A zajterhelési határértékeket a lakóterületekre a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rögzíti.

(2)Az állattartás a község közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett lehetséges. Az állattartással és állattartó épületekkel kapcsolatos előírásokat a az országos   településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint az Állat-egészségügyi Szabályzatról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet tartalmazza.”


3. §(1) A Rendelet 14. § (3) bekezdés utolsó mondatában a jogszabály megjelölése „21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet”- re módosul.


(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdésében az "ÉMI minősítés és Tűzrendészeti hozzájáruló nyilatkozat alapján" szövegrész, az 5. § (3) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében az „Állattartás megengedett, külön rendeletben kell szabályozni” szövegrész, a 9. § (5) bekezdésében "az illetékes Tűzvédelmi hatóság" a 13. § (10) bekezdésében az "illetékes Tűzoltóságtól" szövegrész e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti.                         Záró rendelkezések


       4. §


                                             E rendelet 2016. november 1-én lép hatályba. 
Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.                                Szőllősi Tiborné sk.                                                                jegyző                                                          polgármester                               
Kihirdetve: 2016. október 28.


                 Baloghné dr. Andel Zsuzsanna  sk.

                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!