nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (II.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-02 - 2020-04-01
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (II.28..) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról


Balatonberény Község Önkormányzata képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.
1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, valamint

a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§. (2) bekezdés, 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 


  1. A rendelet hatálya


    1.§  (1) A rendelet személyi hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§-a  és a Gyvt. 4.§-a az irányadó.

    (2) A rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:


a) Pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében:      

        aa) rendkívüli települési támogatás

        ab) lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás

        ac) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban:    gyógyszertámogatás)

        ad) temetési támogatás

       

b) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:

          ba) étkeztetés

          bb) házi segítségnyújtás

          bc) család- és gyermekjóléti szolgálat

          bd) gyermekek nappali étkeztetése

          be) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

          bf) támogató szolgálat

          bg) bölcsődei ellátás.


(3) A (2) bekezdés ba), bb), bc) pontjában felsorolt ellátásokat a Balatoni Szociális Társulás által fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ, a be), bf) bg) pontban felsorolt ellátásokat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a Marcali SZESZK intézményén keresztül.


2. Eljárási rendelkezések 


2.§ (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Balatonberényi Kirendeltségen (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.


(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.


(3) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van.


(4) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.


(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a „Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.3.§ (1) A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat kérelméhez becsatolni.


 (2) A pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) pontjában szereplő adatait,

b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

 A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.


(3) A jövedelem

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolással,

b) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal, ezek hiánya esetén nyugdíjszelvénnyel, vagy banki számlakivonattal,

c) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi szerv által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással, vagy az ellátást megállapító határozattal,

d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, és az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

e) ösztöndíj esetén a közép-, felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,

f) a járási hivatal által folyósított ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást megállapító határozattal,

g) egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.


(4) Az 1. § (2) bekezdése aa)-ac) pontjaiban meghatározott támogatások megállapítása iránti kérelemben a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozó köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik-e magánszálláshely idegenforgalmi hasznosítására szóló engedéllyel és abból a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban milyen összegű jövedelme volt.


(5) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (2)-(3) bekezdése az irányadó.


(6) A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (4) bekezdése az irányadó.


(7) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.


(8) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: ÁKR) 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, igazolás beszerezhető.


(9) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


(10) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben - a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 


(11) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagy háztartása vagyoni viszonyairól nyilatkozzék.


(12) A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az ÁKR rendelkezéseit kell alkalmazni.


(13) A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.

E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.


(14) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell

a) a pénzbeli támogatás visszafizetésére;

b) a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.


(15) A támogatást megállapító szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el.

Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, vagy folyamatos támogatás esetén a támogatás megszűnésétől egy év már eltelt.


(16) Ha a támogatás megállapítója a rendszeres települési támogatás megtérítését rendeli el, a kötelezett kérelmére engedélyezheti a megtérítés összegének részletekben történő megfizetését.

A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.


(17) A támogatás megállapítója a kötelezett kérelmére a megtérítés összegét, pénzegyenértékét legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló személy esetében 250 %-át nem haladja meg.


3. Hatásköri szabályok


4. § (1) A képviselő-testület a saját és a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátás esetén, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.


(2) A képviselő-testület az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza.


4. A támogatások folyósítása


5. § (1) A rendszeres támogatások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig, a nem rendszeres támogatások kifizetése a döntés közlésétől számított nyolc napon belül történik a házipénztárból, vagy külön kérelemre a jogosult lakossági folyószámlájára történő átutalás útján. Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel. A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.


(2) A rendkívüli települési támogatás és a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. A folyósítás módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.


II. FEJEZET 

PÉNZBELI  ÉS TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK


5. Rendkívüli települési támogatás


6. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.


(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.


7. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, három, vagy több gyermeket nevelő család, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 260 %-át, egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290 %-át nem haladja meg.


 (2) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 3.000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.


(3) Rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként – az önkormányzat rendelkezésére álló készlet erejéig – tűzifa formájában is nyújtható.


(4) Az adott naptári évben egy személy, család részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.


(5) Rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.


(6) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott támogatásban részesülő háztartás tagja, a gyógyszertámogatásban részesülő személy, családja részére évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg rendkívüli települési támogatás.


 (7) Az (1) és a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy alkalommal - legfeljebb 30.000 Ft összegű - rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.


(8) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező családjában igazoltan:

a) tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be,

b) elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,

c) gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,

d) közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,

e) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

f) olyan többletkiadás keletkezik, amely veszélyezteti a kérelmező, családja létfenntartását.


(9) A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Szociális, Kulturális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.


(10) A képviselő-testület az azonnali döntést igénylő esetekben a rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

Azonnali döntést igénylő eset az, ha a támogatás hiányában a kérelmező élete, testi épsége, egészsége közvetlen veszélybe kerül.


(11) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről félévente beszámol a képviselő-testületnek.


6. Lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás


8. § (1) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.


 (2) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott jogosultaknak a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt.


(3) Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesíti azt a személyt – lakásonként 1 főt – akinek a háztartásában az 1 fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.


(4) A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.


(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(7) Egyszemélyes háztartás esetén a kérelmezőre tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(8) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás havi összege

a) 4.500 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,

b) 3.500 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át,

c) 2.500 Ft, ha az igénylő háztartásának egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 170 %-át, de nem haladja meg annak 220 %-át.


(9) Az önkormányzat a támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában nyújtja, pénzbeli támogatást csak abban az esetben állapít meg, ha a kérelmező részére természetbeni támogatás nyújtására a közműszolgáltatási szerződés- vagy szerződések felmondása, vagy azon ok miatt nincs lehetőség, mert a kérelmezőnek nincs közműszolgáltatási szerződése, és a kérelmező háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék nincs.


(10) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a támogatást természetben, a készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani.


(11) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a lakás nagyságáról, a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről, a kérelmező és a vele közös háztartásban élők számáról, személyi és jövedelmi adatairól, arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban működik-e előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék, továbbá csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmét igazoló iratokat és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetéről szóló vagyonnyilatkozatokat.


(12) A támogatás megállapítására irányuló kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező mely lakhatási költséghez kéri a támogatás megállapítását, továbbá csatolni kell a kérelemben megjelölt költségre vonatkozó utolsó havi közműszámla másolatát.


(13) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást – a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően - egy év időtartamra kell megállapítani.


(14) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy a támogatás megállapítása iránti kérelmet a jogosultság lejártát megelőző hónapban is benyújthatja azzal, hogy az újabb támogatást a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától kell megállapítani.


(15) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.(16) A (15) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

  

(17) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás jogosultjának megváltozik a lakcíme, vagy elhalálozik.


(18) Lakcímváltozás, vagy a jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.


(19) Pénzbeli támogatás esetén a jogosult halála miatt fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.


(20) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.7. Gyógyszertámogatás


9.§ (1) Az önkormányzat évente négy alkalommal gyógyszertámogatásban részesítheti azt a közgyógyellátásra nem jogosult, közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személyt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedülálló esetén a 320 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszerköltsége meghaladja a (2) bekezdés a-d) pontja szerinti mértéket.


(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő személy, akinek a krónikus betegsége kezelésére szolgáló rendszeres havi gyógyszerköltsége

a) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át, de nem haladja meg annak 20 %-át,

b) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, de nem haladja meg annak 25 %-át,

c) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, de nem haladja meg annak 30 %-át,

d) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át.


(3) a gyógyszertámogatás alkalmankénti összege:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben 5.000 Ft

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 6.500 Ft

c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben 8.000 Ft

d) a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben 9.500 Ft


(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapítható a gyógyszertámogatásra való jogosultság.


(5) A (4) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az igénylő személy igazolt havi gyógyszerköltsége meghaladja a 10.000 Ft-ot.


(6) A kivételes méltánylást érdemlő esetben megállapítható gyógyszertámogatás összege 5.000 Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedhet.


(7) A gyógyszertámogatás negyedévente igényelhető.


(8) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődődően három hónap időtartamra kell megállapítani.


(9) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításának céljából a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozói jövedelmét igazoló iratokat, a balatonberényi háziorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt – a krónikus betegsége kezeléséhez szükséges gyógyszerek megnevezését és havonta szükséges mennyiségét, valamint a kérelmező által fizetendő gyógyszerköltség összegét.


(10) Ha a kérelmező nem a balatonberényi háziorvosi szolgálat betege, úgy a kérelemhez a jövedelmet igazoló iratokon kívül mellékelni kell a háziorvos igazolását, melynek tartalmaznia kell a kérelmező részére rendelt – a krónikus betegsége kezeléséhez szükséges gyógyszerek megnevezését és havonta szükséges mennyiségét, valamint a háziorvosi igazolás alapján kiállított gyógyszertári igazolást a kérelmező által fizetendő gyógyszerköltség összegéről.


(11) A 9. § (1)-(3) bekezdése szerinti gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.


(12) A 9. § (4)-(6) bekezdés szerinti gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a Szociális, Kulturális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.


8. Temetési támogatás


10. § (1) Az önkormányzat temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást nyújt annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját vagy  családja létfenntartását veszélyezteti.


(2) 35 000 Ft összegű temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325 %-át, egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425 %-át.


(3) 20 000 Ft összegű temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325 %-át, egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425 %-át.


(4) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő mulasztás jogvesztő.


(5) A kérelemhez csatolni kell a nem helyben anyakönyvezett elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát és a temetés költségeiről – a segélyt kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított - temetési számla eredeti példányát.


(6) A temetési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


III. FEJEZET

SZOCIÁLIS  ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK


11.§. (1) Az önkormányzat a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja az

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) család- és gyermekjóléti szolgálat,


(2) Az önkormányzat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

b) gyermekek napközbeni ellátása: bölcsődei ellátás,

c) támogató szolgálat ellátását.


(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételére, fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, és Marcali Város Önkormányzata vonatkozó rendeletei tartalmazzák.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


12. § (1) A rendelet 2020. március 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal véglegesen el nem bírált, folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) Hatályát veszti a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet.


(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
                                                    Horváth László                      Mestyán Valéria

 Polgármester                      címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. február 28-án


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!