nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (VII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (VII.17.) önkormányzati rendelete
a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. §


Jelen rendelet célja, hogy ösztönözze Jászberény Város közigazgatási területén az új vállalkozások letelepedését, a székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások fejlesztését, beruházások megvalósítását, és ezzel hozzájáruljon a helyi gazdaság fejlesztéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez. Ennek érdekében Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beruházásösztönző és munkahelyteremtő támogatással kíván előnyöket biztosítani a vállalkozások számára. Szabályozza a vállalkozások részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatásának eljárási rendjét.


2. A rendelet hatálya


2. §


Jelen rendelet hatálya kiterjed Jászberény Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező

    a) nagyvállalkozások,

    b) kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV)

(a továbbiakban együtt: vállalkozás) jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására, amennyiben megfelelnek az ezen rendeletben foglalt feltételeknek.


3. Értelmező rendelkezések


3. §[1]


E rendelet alkalmazásában:

1.    acélipar: a szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 2. cikk 43. pontja szerinti ipar;

2.    állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

3.    átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható;

4.    bérköltség: csoportmentességi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti bérköltség;

5.    diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;

6.    egy és ugyanazon vállalkozás: az Atr. 2. § 5a.) pontja szerinti vállalkozás;

7.    elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b.) pontja szerinti termelés

8.    elszámolható költség: Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

9.    foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés;

10.  független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

11.  immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;

12.  induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;

13.  KKV: a csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás;

14.  kutatás-fejlesztés: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 84., 85. és 86. pontja szerinti alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló tevékenység;

15.  kutatási infrastruktúra: csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;

16.  létesítmény felvásárlása: valamely termék előállításához illetve szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak (a továbbiakban együtt: létesítmény) piaci feltételek mellett történő megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy- amennyiben nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalói vásárolnak meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél;

17.  mezőgazdasági termékek: az EUMSZ I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

18.  mezőgazdasági termék feldolgozása: az Atr. 2. § 10e.) pontja szerinti feldolgozás

19.  mezőgazdasági termék forgalmazása: az Atr. 2. § 10f.) pontja szerinti forgalmazás

20.  nagyberuházás: az Atr. 26. § szerinti beruházás;

21.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (6) bekezdése szerinti vállalkozás;

22.  saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

23.  szénipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

24.  szinten tartást szolgáló eszközök: azok az eszközök, amelyek a beruházó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi;

25.  szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;

26.  támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;

27.  támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom;

28.  tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;

       29.  ökológiai termelés: a Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK Rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelés;

30. [2]áttelepítés: ha a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), és az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.


4. Kizárt ágazatok, tevékenységek, vállalkozások


 1.  §


(1) [3]  Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:

 1. acélipari tevékenységhez;
 2. a hajóépítő ipari tevékenységhez;
 3. a szénipari tevékenységhez;
 4. a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
 5. a bérmunkában vagy díjazás ellenében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személyszállítási vagy áruszállítási szolgáltatáshoz;
 6. szélessávú internet szolgáltatást szolgáló beruházáshoz;
 7. kutatási infrastruktúrához;
 8. energiatermelést, energiaszolgáltatást és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz;
 9. az 1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz;
 10. elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
 11. az EUMSz I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások részére, amennyiben;

a)    a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b)    amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

 1. exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódóan; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatosan;
 2. az import áruk helyett hazai áru használatától függően;
 3. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
 4. olyan támogatásként, amelynek feltétele, hogy a kedvezményezett belföldön előállított termékeket, illetve belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe;
 5. olyan támogatásként, amely korlátozza a kedvezményezett azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsa;
 6. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
 7. a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához;
 8. azon vállalkozás részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 9. amennyiben az az európai uniós jog megsértését eredményezi.


(2) [4] A csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-nak nyújtott beruházási támogatás esetében nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés 9-11., 12-14. és 18-20. pontjai szerinti esetekben.


(3) [5] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem nyújtható

a) az (1) bekezdés 9-13. és 20. pontjai szerinti esetekben, valamint

b) teherszállító jármű vásárlására a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére.


(4) [6]Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásként nem nyújtható

a)  olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b)  a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c)  az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás;

d) amennyiben az az európai uniós jog megsértését eredményezi.5. A rendelet alapján nyújtható egyes támogatások


5. §


(1) Az önkormányzat által nyújtandó vissza nem térítendő készpénztámogatások pénzügyi fedezetét az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza.


(2) Támogatások jogcímei:

a)  beruházási támogatás,

b)  foglalkoztatási támogatás.


(3) [7] E rendelet alapján

a)  az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű támogatás,

b)  a csoportmentességi rendelet 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

     c)  a csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-knak nyújtott beruházási támogatás

     d) az 1408/2013/EU bizottsági rendelete 3. cikke szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás

     nyújtható.


(4) E rendelet alapján kizárólag átlátható formában nyújtható támogatás.


(5) E rendelet alapján visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) formájában nyújtható támogatás.


6. Jogosultsági feltételek


6. §


(1) [8] Beruházási célra, egy tényleges beruházás megvalósításához kapcsolódóan az a nagyvállalkozás igényelheti az 5. § (3) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti támogatást, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal és megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja Jászberény közigazgatási területén

a)  új vállalkozás létrehozását,

b)  működő vállalkozásának fejlesztését,

amelynek során legalább 10 %-kal, de minimum 25 fővel növeli a foglalkoztatottak számát, vagy legalább 250 M Ft értékű beruházás megvalósítását, amelynek következtében nettó árbevétel növekedést ér el, és azt három éven keresztül megtartja.


(2) [9] Beruházási célra, egy tényleges beruházás megvalósításához kapcsolódóan az a KKV igényelheti az 5. § (3) bekezdés a)-d) pontja támogatást, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal és megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja Jászberény közigazgatási területén

a)  új vállalkozás létrehozását,

b)  működő vállalkozásának fejlesztését,

amelynek során legalább 10 %-kal, de minimum 2 fővel növeli a foglalkoztatottak számát, vagy KKV esetében legalább 100 M Ft értékű, mikro-vállalkozás esetében legalább 10 M Ft értékű beruházás megvalósítását, amelynek következtében nettó árbevétel növekedést ér el, és azt három éven keresztül megtartja.


(3) [10] Beruházás hiányában foglalkoztatási célra az a vállalkozás igényelheti az 5. § (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti támogatást, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal és megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja, hogy Jászberény közigazgatási területén található székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén nagyvállalkozás esetében legalább 25 fővel, KKV esetében legalább 10 fővel, illetve mikro-vállalkozás esetében legalább 2 fővel növeli a foglalkoztatott létszámot.


(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott létszámot a vállalkozásnak a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 éven belül kell elérnie.


(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott beruházást a vállalkozásnak a támogatási szerződés aláírásától számított 2 éven belül kell megvalósítania.


(6) A vállalkozásnak hitelt érdemlő módon bizonyítania kell, hogy a beruházás üzembe helyezését követő második lezárt teljes üzleti éven belül a támogatott befektetés tevékenységéből érte el az (1)-(2) bekezdésben meghatározott nettó árbevétel növekedést, amelyet a beruházás üzembe helyezésekor készített mérlegben vagy üzleti tervben kimutatott nettó árbevételhez kell viszonyítani.


(7) [11]A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások ökológiai termelés esetén igényelhetik az 5. § (3) bekezdés d) pontja szerinti támogatást.


7. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezések [12]


7. §


(1) Csekély összegű támogatás akkor vehető igénybe, ha a Támogatott az elszámolható költségek legalább 10 %-át igazoltan saját forrásból biztosítja.


(2) [13] Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatási jogcímen Magyarországon odaítélt támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként – folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


(3) A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére – folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában - odaítélt támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


(4) Amennyiben az új csekély összegű támogatás a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott vonatkozó felső határ túllépését eredményezné, e rendelet nem alkalmazható az új támogatásra.


(5) Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységet is folytat, amelyekre a 200 000 euró összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 euró összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy az érintett tagállam – megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 eurót.


(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(7) A csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással nem halmozható, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná egy csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.


(8) [14] A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a Támogatottat arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten hivatkoznia kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendeletre (HL L 352, 2013.12.24., 1. o), annak pontos címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére és a támogatás pontos összegére bruttó támogatástartalomban kifejezve. A nyilatkozatmintát a 6. melléklet tartalmazza.


(9) [15] Az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a Polgármesteri Hivatal támogatási szerződést előkészítő Adóigazgatási Irodája részére a folyó és az azt megelőző két pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű támogatásról. A nyilatkozatmintát az 1. melléklet tartalmazza.


(10) A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételi jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül annak folyósítási időpontjától.


(11) Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni a támogatási összeghatár meghatározásánál.


(12) Szétválás esetén a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, mely vállalkozás a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket vállalta. Ha erre nincs lehetőség a támogatást a saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes- könyv szerinti értéke alapján arányosan kell elosztani.


(13) A 6. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott munkahelyteremtés támogathatóságának feltétele a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a megnövelt statisztikai létszámot legalább 3 évig fenntartja.


7/A. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezések


7/A. § [16]


(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3), (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét.


(2) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a 4. § (4) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.


(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.


(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás a 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.


(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.


(6) A támogatást nyújtó az Atr. 11. § (9) bekezdése alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Magyar Államkincstár által vezetett mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszere alapján ellenőrzi.


(7) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás esetében a Magyar Államkincstár részére megküldeni.


8. A regionális beruházási támogatásokra vonatkozó rendelkezések


8. §


(1) Regionális beruházási támogatás kizárólag a 3. § 12. pontja szerinti induló beruházáshoz nyújtható.


(2) A beruházás elszámolható költsége

a)  a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek, vagy

b)  az induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy

     c)  az a) és b) pont kombinációja, az a) és a b) pont szerinti összegek közül a magasabbat meg nem haladó
     mértékben.


(3) Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni az ugyanazon megyében támogatott másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva három éven belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást.


(4) Az egyes beruházásokhoz nyújtható, bármely helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg jelenértéken a ténylegesen felmerült elszámolható költség (5)-(6) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitással számított mértékét.


(5) A támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 50%, amely - nagyberuházások kivételével - a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhető, amennyiben a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.


(6) Nagyberuházás esetén a (5) bekezdés szerinti támogatási intenzitás az Atr. 25. § (3) bekezdésének megfelelően módosul.


(7) A regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt évig, KKV esetében legalább három évig fenntartja.


(8) A (7) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott üzem vagy berendezés cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett területen biztosított. A korszerűtlenné vált tárgyi eszköz cseréjét követő fenntartási időszakban a beruházó a tárgyi eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.


(9) A támogatás akkor vehető igénybe, ha

       a) a beruházás legalább 25 százalékban saját forrásból vagy minden állami támogatástól mentes külső finanszírozásból
       valósul meg;

       b) a beruházás megkezdésének a napját megelőzi a kérelem benyújtásának a napja.


(10) [17] A beruházás megkezdése napjának a következő időpont minősül:

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

       b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

              ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

       c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

       d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.


(11) Nem minősül a beruházás megkezdésének különösen a földterület vásárlása, az építésügyi hatósági engedélyek megszerzése vagy a megvalósíthatósági tanulmányok készítése.


(12) Az elszámolható költségek az alábbiak szerint határozhatók meg:

       a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben

aa)            a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47-48. §-a, 51. §-a szerinti bekerülési értéke,

ab)           immateriális javak esetében a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47-48. §-a, 51. §-a szerinti bekerülési értéke,

ac)                       létesítmény felvásárlásakor a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

ad)           az ingatlan, gép, berendezés, jármű, felszerelés bérleti díjának a kötelező üzemeletetési időszak végéig elszámolt összege

        számolható el.


    b) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
    napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható –
    személyi jellegű ráfordításának (kivéve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket) 24 havi összege számolható el a
    munkakör betöltésének napjától számítva.


(13) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó KKV-nak minősül.


(14) A tárgyi eszközök bérléséhez kapcsolódó költségek a következők szerint számolhatók el:

      a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését
      követő legalább öt évig, KKV esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll,

      b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre, járműre, felszerelésre vonatkozó szerződés
      tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.


(15) A támogatható immateriális javak a következők szerint számolhatók el:

           a) kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatók fel,

           b) az érintett immateriális javak bekerülési értéke az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá
              esik,

c) piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell megvásárolni,

d) KKV-k esetében legalább három évig a beruházó eszközei között kell szerepelniük és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,

e) nagyvállalkozások esetében legalább öt évig a beruházó eszközei között kell szerepelniük és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,

f) nagyvállalkozások esetében az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.


(16) A (2) bekezdés b) pontja elszámolható költségek esetében a támogatott beruházás által közvetlenül létrehozott munkahelyeknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:

        a) a beruházás a kedvezményezett vállalatnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a
        beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

        b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

       c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely
       első betöltésétől számított legalább öt éven, KKV esetében legalább három keresztül az érintett területen fenntartja.


(17) [18]Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az érintett tevékenységhez kapcsolódó, korábban már használatba vett eszközökre a kérelem benyújtása adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.


(18) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését eredményező beruházás esetén támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege legalább 200 százalékkal meghaladja a korábban már használatba vett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott együttes könyv szerinti értékét.


(19) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és tőle nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.


(20) Nem minősül elszámolható költségnek:

       a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke;

       b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak bekerülési értéke,
       amelynek alapján a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe;

       c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, amelyet a beruházó nehéz helyzetben
       lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be;

       d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás;

       e) a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi bekerülési értéke;

       f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény

       felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.


(21) [19]A kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.


9. A csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-knak nyújtott beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok


9. §


(1) A csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-knak nyújtott beruházási támogatás adható KKV-k induló beruházásaihoz.


(2) [20] Az elszámolható költségek a következők valamelyike vagy mindkettő:

       a) a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek;

       b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége;

       c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b)
       pont szerinti összeg közül a magasabb számolható el.


(3) A csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-knak nyújtható beruházási támogatás a 8. § (9) bekezdés b) pontja, (12) bekezdése, (15) bekezdés a)-d) pontja, (16) és (19) bekezdései, valamint a (20) bekezdés a)-e) pontja szerinti feltételekkel, a beruházás befejezését követő kötelező három éves fenntartási időszak mellett nyújtható.


(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket:

       a) kisvállalkozás esetében az elszámolható költségek 20 %-a;

       b) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 10 %-a.


10. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok


10. § [21]


(1) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást.


(2) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.


(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.


(4) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.


(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.


(6) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.


(7) Nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak, aki

a) a szerződés megkötésekor nem igazolja, hogy köztartozásait maradéktalanul megfizette vagy hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte, továbbá

b) nem tett eleget az Európai Bizottság valamely korábbi támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító, és annak visszatérítését elrendelő határozatának.


(8) Az e rendeletben megjelenő euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.


(9) Nem nyújtható foglakoztatási támogatás munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás részére.


(10) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) és d) pontjai szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) beruházáshoz igényelt összes állami támogatás – figyelembe véve a  nagyberuházásra vonatkozó rendelkezéseket– meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás kaphat;

b) a csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-nak nyújtható beruházási támogatás formájában igényelt összes állami támogatás jelenértéken és beruházásonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

c)  [22]


(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladhatja meg

a) azt a minimális összeget, amellyel a beruházás kellően nyereségessé válik ahhoz, hogy azt a beruházó megvalósítsa, vagy

b) azt a többletköltséget, ami a beruházásnak az adott helyszínen történő megvalósítására tekintettel merült fel az alternatív – más, a beruházás megvalósításának helyszínéhez képest fejlettebb régióban található – helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a fejlettség szintjét a regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási intenzitás alapján kell meghatározni.


(12) Az e rendelet 8. és 9. § hatálya alá tartozó, egyenként ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a csoportmentességi rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából.


(13) A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának és a közzétételnek a módját a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.


11. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása


11. §


(1) [23] [24] [25]A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak címzett támogatási kérelmet az Adóigazgatási Irodához kell benyújtani a tárgyév november 15. napjáig. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Iroda közreműködésével ellenőrzi, hogy a kérelem a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel-e.


(2) Ha a kérelem hiányos, az Adóigazgatási Iroda 10 napon belül egy alkalommal hiánypótlási felhívást bocsát ki, melynek a pályázó a kézhezvételt követő 10 napon belül köteles eleget tenni.


(3) [26] [27]Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőre nem tett eleget, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elutasítja a kérelmet.


(4) [28] [29] [30]Támogatási kérelmet a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően lehet benyújtani, amennyiben az Önkormányzat tárgyévi költségvetése erre a célra céltartalékot nevesít. A hiánytalanul beérkezett vagy hiánypótolt kérelemről a beérkezést vagy hiánypótlást követő 30 napon belül az Adóigazgatási Iroda szakmai javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyedileg, határozattal dönt a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információk, a beruházásra vonatkozó vállalások és pénzügyi fedezet alapján. A vállalkozással kötendő támogatási szerződést az Adóigazgatási Iroda készíti elő.


(5) A támogatott vállalkozással a jogerős döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést kell kötni, amelyben rendelkezni kell a nyújtott támogatás összegéről, a vállalkozás adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségéről, a vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékairól, a szerződésszegés eseteiről és jogkövetkezményeiről. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a támogatott vállalkozás a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig köteles megőrizni, és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.


(6) [31] [32]A megkötött támogatási szerződésről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a soron következő bizottsági ülésén tájékoztatást ad.


(7) A rendelet 2. mellékletében található kérelemhez csatolni kell:

 a) az utolsó 2 lezárt év összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót (az átlagos statisztikai létszám, a nettó árbevétel és a mérleg főösszeg meghatározásához), vagy

b)  az egyéni vállalkozás esetében az utolsó 2 lezárt év éves adóbevallást, vagy

c) éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet,

d) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján vele szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenségről vagy kizáró okról, vagy azok hiányáról a 3. melléklet szerint,

 e)  csekély összegű támogatás esetén nyilatkozatot a számára a folyamatban levő és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról az 1. melléklet szerint,

f)  a beruházás 5 évre szóló üzleti tervét,

g) felhatalmazást hatósági átutalási megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné, továbbá a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,

h) [33]a regionális beruházási támogatásra pályázó vállalkozás 8. § (21) bekezdésben rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozatot a 7. melléklet szerint.


(8) A támogatási kérelem kötelező tartalmi elemei:

a)  a vállalkozás neve és mérete;

b)  a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt;

c)  a projekt helyszíne;

d)  az elszámolható költségek;

     e) a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, kezességvállalás, visszafizetendő előleg,
     tőkeinjekció vagy egyéb) és a projekthez szükséges állami finanszírozás összege.


(9) [34] [35]12. A támogatás felhasználásának elszámolása


12. §


(1) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön felszólítás nélkül igazolni.


(2) Az Önkormányzat a támogatással létrehozott új álláshelyek, megvalósított beruházás folyamatos fenntartását a támogatási szerződés hatálya alatt jogosult ellenőrizni.


(3) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:

a)  [36] a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást nem vagy csak részben valósítja meg, vagy a beruházást a 8. § (7) bekezdésben meghatározott határidőig nem tartja fenn;

b)  a támogatási szerződésben vállalt nettó árbevétel növekedést nem, vagy csak részben éri el; vagy

c) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem vagy csak részben növeli, vagy tartja fenn;

d)  az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;

e)  a (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza;

f) [37]a 8. § (21) bekezdésében meghatározott kötelezettségét megszegi.


(4) [38]A (3) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott esetben a támogatott vállalkozás köteles a támogatások és szolgáltatások támogatási szerződésben meghatározott összegét a szerződésben rögzítettek szerint visszafizetni.13. A támogatási szerződés tartalmi elemei


13. §


A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:


     a)  támogató megnevezését, székhelyét, képviselője nevét, adószámát, és a szervezet statisztikai kódját;

     b)  természetes személy támogatott esetén a Támogatott nevét, címét, levelezési címét, adószámát, nem
     természetes személy támogatott esetén megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét és
     bankszámlaszámát;

c)  a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát;

d)  a támogatási összeg fedezetét biztosító költségvetési rendelet számát;

e)  a támogatási cél megnevezését;

f)  a bruttó támogatástartalom összegét;

g)  a támogatás formáját;

h)  a támogatás kategóriáját és a támogatás támogatástartalmát;

    i) regionális beruházási támogatás és a csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-knak nyújtott
    beruházási támogatás esetében a támogatás intenzitását;

j)   [39] a 6. § előírásait;

k) az elszámolható költségek körét;

l)  a saját forrás mértékét;

    m) a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, az elszámolás határidejét;

n)  a szerződésszegés jogkövetkezményeit (visszafizetési kötelezettség);

o)  a nyilatkozat valótlanság esetére irányadó jogkövetkezményeit;

    p) a Támogató és a Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát (lehetőség
    szerint fax számát, e-mail címét);

q) a Támogatott adatváltozásaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének kikötését;

r) a támogatás folyósításának rendjét;

s) a támogatott felhatalmazó jognyilatkozatát hatósági átutalási megbízás benyújtására;

    t) a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, felhívásra be kell
    mutatni;

   u) [40] a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a csoportmentességi
   rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó
   rendelkezései az irányadóak;

  v) [41]a regionális beruházási támogatásra pályázó vállalkozás 8. § (21) bekezdésben rögzített, áttelepítést kizáró kötelezettségvállalását.


14. A szerződés megkötésének eljárási rendjéről


14. §


(1) A támogatási szerződést a támogatás nyújtásáról szóló jogerős döntést követően 10 napon belül a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodája készíti el.


(2) A támogatott köteles igazolni a szerződés megkötésével egyidejűleg, hogy köztartozásait maradéktalanul megfizette vagy hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte.


(3) Támogatási előleg – amely a támogatási összeg legfeljebb 25 %-a lehet, és bankgarancia vagy ingatlanfedezet szükséges a lehívásához – folyósítása esetén a szükséges igazolásokat az előleg kiutalása előtt kell benyújtani; a további részletek az igazolások megújítása nélkül kiutalhatóak. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését tárgyéven belül elegendő egyszer igazolni.


(4) A támogatási szerződést a pénzügyi ellenjegyzést követően a Polgármester írja alá.


15. A támogatási összeg folyósítása


15. §


(1) Támogatási összegek kizárólag az előirányzatot biztosító tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépése után, és csak akkor folyósíthatók, ha a támogatott az előző évi támogatási összegekkel elszámolt, azokat a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordította.


(2) A támogatás folyósítása két részletben történik. A támogatási előleget, azaz a megítélt összeg legfeljebb 25 %-át a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kell átutalni a támogatott vállalkozás bankszámlájára. A megítélt támogatási összeg 50 %-át – előleg igénybe vétele esetén az azzal csökkentett összeget – az 50 % -os készültségi fok elérését követő 30 napon belül kell a kérelmező bejelentésére átutalni a támogatott vállalkozás bankszámlájára. A támogatási összeg további 50 %-ának a támogatott részére történő átutalásának határideje: a program befejezését követő hónap utolsó napja.


(3) A foglalkoztatási támogatás esetében a vállalt foglalkoztatott létszám elérését követően, a kérelmező bejelentésére, egy összegben 30 napon belül kerül sor a támogatási összeg átutalására.


(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a kérelmezőnek igazolnia kell a támogatás folyósítási feltételeinek teljesítését.


16. A támogatások elszámoltatása


16. §


(1) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a támogatás folyósítását követően a kötelezettség fennállásáig az Adóigazgatási Iroda évente – ide értve a támogatás folyósításának évét is – december 31-ig ellenőrizheti.


(2) A támogatásban részesülő köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, és az ellenőrzésben minden egyéb módon közreműködni.


(3) Az önkormányzat általi támogatásban részesülő vállalkozások számára a támogatási szerződésben szakmai és pénzügyi számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.


(4) A szerződésben megállapított határidőig a támogatás felhasználásáról el kell számolni, ellenkező esetben a támogatásnak a mindenkori késedelemmel érintett naptári félévet megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét az elszámolásra előírt határidőt követő 15 napon belül az önkormányzat bankszámlájára vissza kell fizetni. Az elszámolások végső határideje a támogatás utolsó részletének folyósítását követő hónap 30. napja. Az elszámolás elmulasztása szerződésszegésnek minősül.


(5) [42] [43]A támogatottnak a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozata alapján az elszámolási határidő egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt a támogatott részére újabb támogatás nem nyújtható.


(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások részére újabb támogatás nem folyósítható. Ettől eltérően, amennyiben az elszámolási kötelezettségének a vállalkozó az elszámolási határidőt követő 6 hónapon belül eleget tett, úgy részére az elszámolást követő év december 31-ig nem folyósítható újabb támogatás.


(7) A támogatási összegek támogatási szerződésenkénti elszámolása külön e célra rendszeresített, egységes elszámolási formanyomtatvány alkalmazásával történik. Az elszámolási formanyomtatványt a 4. melléklet tartalmazza. A támogatottak számára a formanyomtatvány elérhetőségét, letölthetőségét a www.jaszbereny.hu honlapon is biztosítani kell.


(8) A szakmai ellenőrzés tényét az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell rögzíteni.


(9) A támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodája a helyszínen ellenőrzi. Amennyiben a helyszíni vizsgálat az elszámolás során közölt adatoktól érdemben eltérő adatokat tár fel, a Támogatott a támogatás teljes összegét köteles – az annak folyósításától a visszafizetés időpontjáig terjedő időszakra a mindenkori késedelemmel érintett naptári félévet megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének alapulvételével számított késedelmi kamattal növelten – visszafizetni.


(10) Az Önkormányzat és a Támogatott köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni és az Európai Bizottság felhívására valamennyi iratot 20 napon belül bemutatni.


(11) Amennyiben a Támogatott a támogatást vagy egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt célra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a jogtalanul igénybevett támogatási összeg visszafizetése iránt kell intézkedni.


17. Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.18. §[44]


Ez a rendelet 2021. június 30-án hatályát veszti.


19. §[45]


(1) [46] Ez a rendelet

a) [47]a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 14. és 17. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

b) a Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

c) a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásról szóló 1408/2013/EU bizottsági rendelete hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.


(2) [48] E rendelet alapján

a) a regionális beruházási támogatás és a csoportmentességi rendelet 17. cikke szerinti, KKV-knak nyújtott beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,

b) csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

c) mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig lehet

támogatási döntést hozni.


20. § [49]
[1]

A rendelet 3. §-át módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[2]

A rendelet 3. §-át kiegészítette a 30. ponttal a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[3]

A rendelet 4. § (1) bekezdését kiegészítette a 17-20. pontokkal a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[4]

A rendelet 4. § (2) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[5]

A rendelet 4. § (3) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[6]

A rendelet 4. §-át kiegészítette a (4) bekezdéssel a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[7]

A rendelet 5. § (3) bekezdését kiegészítette a d) ponttal a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[8]

A rendelet 6. § (1) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[9]

A rendelet 6. § (2) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[10]

A rendelet 6. § (3) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[11]

A rendelet 6. §-át kiegészítette a (7) bekezdéssel a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[12]

A rendelet 7. alcímét módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[13]

A rendelet 7. § (2) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.


[14]

A rendelet 7. § (8) bekezdését kiegészítette egy mondattal a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[15]

A rendelet 7. § (9) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 3. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[16]

A rendeletet kiegészítette a 7/A. §-sal a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[17]

A rendelet 8. § (10) bekezdését módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.


[18]

A rendelet 8. § (17) bekezdését módosította a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[19]

A rendelet 8. §-át kiegészítette a (21) bekezdéssel a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[20]

A rendelet 9. § (2) bekezdését kiegészítette a c) ponttal a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[21]

A rendelet 10. §-át módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[22]

Hatályon kívül helyezte a 10. § (10) bekezdésének c) pontját a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2017. október 13-tól.

[23]

A 11. § (1) bekezdését módosította a 31/2014. (X. 29.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. október 29-től.

[24]

A 11. § (1) bekezdését módosította a 6/2015. (II. 16.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2015. február 17-től.

[25]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[26]

A 11. § (3) bekezdését módosította a 31/2014. (X. 29.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2014. október 29-től.

[27]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[28]

A 11. § (4) bekezdését módosította a 31/2014. (X. 29.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2014. október 29-től.

[29]

A 11. § (4) bekezdését módosította a 6/2015. (II. 16.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2015. február 17-től.

[30]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[31]

A 11. § (6) bekezdését módosította a 31/2014. (X. 29.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2014. október 29-től.

[32]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[33]

A rendelet 11. § (7) bekezdését kiegészítette a h) ponttal a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[34]

A 11. § (9) bekezdését beiktatta a 6/2015. (II. 16.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2015. február 17-től.

[35]

A rendelet 11. § (9) bekezdése a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 6. §-a alapján 2017. július 14-én hatályát vesztette.

[36]

A rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontját módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 3. § (6) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[37]

A rendelet 12. § (3) bekezdését kiegészítette az f) ponttal a 20/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[38]

A rendelet 12. § (4) bekezdését módosította a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[39]

A rendelet 13. § j) pontját módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (7) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[40]

A rendelet 13. § u) pontját módosította a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[41]

A rendelet 13. §-át kiegészítette a v) ponttal a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[42]

A 16. § (5) bekezdését módosította a 31/2014. (X. 29.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2014. október 29-től.

[43]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[44]

A 18.§-t módosította a 6/2015. (II. 16.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2015. február 17-től.

[45]

A 19. §-t módosította a 6/2015. (II. 16.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2015. február 17-től.

[46]

A rendelet 19. § (1) bekezdését kiegészítette a c) ponttal a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[47]

A rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontját módosította a 20/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. október 13-tól.

[48]

A rendelet 19. § (2) bekezdését kiegészítette a c) ponttal a 15/2017. (VII. 13.) Ör. 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2017. július 14-től.

[49]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2014. július 16-án hatályát veszette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
22_2014_3_melléklet
25.5 KB
22_2014_4_melléklet
44.5 KB
22_2014_5_melléklet
30 KB
22_2014_2_melléklet
54.5 KB
1_melléklet_22_2014_r
79 KB
6_melléklet_22_2014_r
25 KB
7_melléklet_22_2014
25.5 KB
2_melléklet_22_2014_r
26.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!