nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-11 - 2014-09-11
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) rendlet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

                                  13/2014. (IX.11.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  tv. 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével  a következőket rendeli el:  1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének


Bevételi, kiadási  főösszegét                                              524921        ezer Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                           428094 ezer Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                        13850 ezer Ft-ban

c) Működési finanszírozás bevételét                                             82977 ezer Ft-ban


d) Működési költségvetési kiadását                                            456187 ezer Ft-ban

e) Felhalmozási költségvetési kiadását                                         68734 ezer Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                                             0 ezer Ft-ban                                                                         

állapítja meg.”


  1. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


  1. Működési költségvetés bevételei                                                                    428094 e Ft


aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről              266877    e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                             105500    e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                 54865   e Ft

ad)       Működési célú átvett pénzeszköz                                              852   e Ft


b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                 13850 e Ft


   ba)       Felhalmozási bevételek                                                          5042 e Ft

  1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       8808 e Ft


    c) Működési finanszírozás bevételei                                                82977 e Ft


  

  1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                     456187 e Ft


      aa) Személyi juttatások                                                                      1634 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                                   42155 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                          130052e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                          38242 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                                     82244 e Ft


b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                68734 e Ft


      ba) Beruházások                                                                                25152 e Ft

      bb) Felújítások                                                                                   39582 e Ft  

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                          4000 e Ft  1. Az önkormányzat költségvetési egyenlege a 2013. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.


  1. §    (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

                   (2)  Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

                   (3)  Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

                   (4)  Az Alaprendelet 6. mellléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

                   (5)  Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

                   (6) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


Záró rendelkezések


  1. §   (1) Ez a  rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január   

                      1. napjától kell alkalmazni.


         (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.


/:Mátrai Csaba:/                                                                              /:Némethné Jenei Éva:/

polgármester                                                                                                  jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. szeptember 11. napján 9 órakor kihirdettem.

A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2014. szeptember 1. napjától 2014. szeptember 10. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.
Szabadbattyán, 2014. szeptember 11.


/:Némethné Jenei Éva:/

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
13/2014.(IX.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségve
53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!