nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-29 - 2020-07-15
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a 109. § (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1.§.


A rendelet célja Magyargéc Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az Önkormányzat által fenntartott, irányított és felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére terjed ki.


II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 239.714.140 Ft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint.


 1. tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét                                         134.445.087 Ft
 2. tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét                                          193.774.584 Ft
 3. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       2.989.905 Ft
 4. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása                 42.949.651 Ft
 5. előző évi pénzmaradvány igénybevételét                                           105.269.053 Ft
 6. kiadás főösszegét                                                                           239.714.140 Ft
 7. bevételi főösszegét                                                                         239.714.140 Ft

összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetését a 2. számú melléklet szerint

46.775.166 Ft bevétellel

46.775.166 Ft kiadással


a kiadási előirányzaton belül:

 1. a személyi juttatásokat                                                    27.116.621 Ft
 2. a munkaadókat terhelő járulékokat                                      5.237.037 Ft
 3. a dologi kiadásokat                                                          13.910.726 Ft
 4. a beruházásokat                                                                  510.782 Ft

összegben hagyja jóvá.

                                                             

Az Önkormányzat bevételei

4. §


(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák. 


(2) A működési, felhalmozási bevételek részletezését szervezetenként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.


Az Önkormányzat kiadásai

5. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait - a kiemelt előirányzatonkénti részletezést is tartalmazva – valamint az intézményi támogatásokat az 1. és 2. számú mellékletek szerint állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


A forráshiány finanszírozásának kezelése

6. §.


(1) A képviselő-testület ezen rendelet szerint feljogosítja a polgármestert, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú mellékletének I./10 pontja alapján a rendkívüli önkormányzati támogatást igényelje meg, amennyiben az Önkormányzat működőképessége veszélybe kerülne.


(2) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeit az OTP Banknál vezetett költségvetési bankszámláján kezelik.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az esetleges forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:


1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az Önkormányzati követelések lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.


2. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás időszakában.


3. Pályázatok széles körű kihasználása minden területen.


4. A közfoglalkoztatás maximális kihasználása az elvégzendő feladatokhoz.


5. A költségvetésben megtervezett, de nem kötelező feladatok finanszírozását időarányosan a pénzügyi lehetőségek függvényében kell biztosítani.


6. Átgondolt, szigorú takarékos gazdálkodás érvényesülése minden területen (világítás, fűtés, telefondíj, vízdíj).


7. Anyag- és tárgyi eszköz beszerzéseknél kedvezőbb beszerzési források megkeresése.


8. Minden kötelezettségvállalás, átutalás és kifizetés csak a polgármester jóváhagyása mellett történhet.


Céltartalék

7. §


Az Önkormányzat 2019. évre - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva készített költségvetésre való tekintettel - megállapított általános tartaléka: 0 Ft, a 2019. évre megállapított céltartalék 0 Ft.


Költségvetési létszámkeret

8. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak

szerint állapítja meg:


 1. Magyargéc Község Önkormányzata: 5 fő (5 fő teljes munkaidős)
 2. Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha 12 fő (12 fő teljes munkaidős)


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát a közfoglalkoztatási pályázatokban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §


(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.


(4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.


(5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.


(6) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.


(8) Magyargéc Község Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve állapítja meg.


(9) A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2019. évben az Önkormányzat működési bevételeként hagyja jóvá.


10. §


(1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a képviselő-testület 2019. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.


(2)[1] A közös hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat értelmében az illetményalap 2019. évben 46. 380.- Ft.


(3) A köztisztviselők 2019. évi cafetéria-juttatását a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint bruttó 200.000.-Ft összegben állapítja meg.


(4) Magyargéc Község Polgármesterének a 2019. évi cafetéria-juttatását bruttó 200.000.-Ft összegben állapítja meg.


(5) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.


11. §


(1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

- Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása

- Vis maior helyzet elhárítása.


(2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.


 (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.


 (4) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.


12. §.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

                                                                 

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

13. §


(1) A pénzmaradvány megállapítására, elszámolására és felhasználására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.


(2) A költségvetési szerv pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg.

A képviselő-testületi előterjesztésben a pénzmaradvány keletkezésének okát a szakmai és gazdálkodási tevékenység végrehajtásának elemzésével be kell mutatni.


(3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megállapítására vonatkozóan az Ávr. 155. §-ában foglaltakat kell alkalmazni és a zárszámadási rendelet mellékletében kell bemutatni. A zárszámadási rendelet pénzmaradvány megállapításáról szóló mellékletében foglaltak szerint kimutatott, kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány felhasználásáról az Ávr. 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a pénzmaradványt a jóváhagyást követően használhatja fel.


Az önkormányzati biztos

14.§


(1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 2 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a polgármestert írásban tájékoztatni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.


(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.


(4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt jelzéstől számított 20 napon belül a képviselő-testület nem ülésezik, a polgármester köteles az önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodni, s ezen intézkedéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.


Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

15 §.


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság és eredményesség elvét érvényesíteni.


(2) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.


(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.


Vegyes és záró rendelkezések

16. §


(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése alapján Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőjének 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 10%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.


(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése alapján Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös hivatalban valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselőjének 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő költségvetési évre a köztisztviselő alapilletménye 10%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.


17. §


Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület külön határozattal dönt.


18. §


 (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


19. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Amennyiben a képviselő testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek.[1]

A rendelet szövegét a 3/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.29-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
443.56 KB
2. melléklet
383.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!