nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-08 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2017 (IX.7.) önkormányzati rendelete


a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről


Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el: 

1. §  E rendelet alkalmazásában:

a) alapszolgáltatás: a hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő házasságkötéssel összefüggő esemény;

b) hivatali helyiség: a 8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.  sz. alatti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

c) hivatali munkaidő: a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő;

d) többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívül vagy hivatali munkaidőn kívül, vagy hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötéssel összefüggő esemény.

2. §  Többletszolgáltatás engedélyezéséhez a rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani a jegyzőhöz a házasságkötés szándékának bejelentésével egyidejűleg.


3. § (1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl a házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja 15.000.-Ft + ÁFA, melyből a közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként  bruttó 10.000,- Ft  díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli történő házasságkötés  lebonyolításának szolgáltatási díja 50.000.- Ft + ÁFA, melyből a közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként  bruttó 25.000,- Ft díjazás illeti meg.

(3) A hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőn túli házasságkötés  lebonyolításának szolgáltatási díja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj együttes összege, melyből a közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 35.000,- Ft díjazás illeti meg.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt díjak megfizetése alól a jegyző felmentést adhat amennyiben a házasulók valamelyikének orvos által igazolt, közeli halállal fenyegető egészségügyi állapota vagy hivatalos okirattal igazolt, súlyosan mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen állapotot okozó betegsége miatt valamelyikük lakásán vagy gondozási helyén kérik a házasságkötés lebonyolítását.

4. § A rendelet 3. §-ában meghatározott díjat az önkormányzat 11736006-15363073 számú költségvetési számlájára kell megfizetni, házipénztárba történő befizetéssel, átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással legkésőbb a házasságkötés időpontját megelőző munkanapon.

5. §    (1)    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba    lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

.          (2)  Hatályát veszti az a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül

                  történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének

                  szabályairól, továbbá a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet.

Polyák István Vilmos                                                              Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                                      jegyzőA rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2017.szeptember 7. napján kihirdettem.Szabadbattyán, 2017. szeptember 7.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző
melléklet a 14/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelethezSzabadbattyáni Polgármesteri Hivatal
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. Tel: 22/588-100  Fax: 22/363-473

e-mail:hivatal@szabadbattyan.hu
K é r e l e m


Kérelmező neve..........................................................................................................


Születési helye, ideje:.................................................................................................


Anyja neve:................................................................................................................


Lakcíme:.....................................................................................................................
Kérelmező neve..........................................................................................................


Születési helye, ideje:.................................................................................................


Anyja neve:................................................................................................................


Lakcíme:.....................................................................................................................

kérjük engedélyezni

házasságkötésen

az anyakönyvvezető közreműködését :


  1. hivatali munkaidőn kívül­*

tervezett időpont....................év...........................hó ..........................nap  1. hivatali helyiségen kívül*

tervezett időpont....................év............................hó...........................nap


  1. hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül*

tervezett időpont.....................év...........................hó..........................nap


Szabadbattyán, .........................év.........................hó.....................nap.................................................................................................................

kérelmező kérelmező


*a megfelelő szöveget kérjük aláhúzással jelölni
Csatolmányok

Megnevezés méret
14/2017.(IX.7.)
138.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!