nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 7/2012 (IV.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-17 - 2020-01-21
Orosztony község képviselő testületének 7/2012 (IV.26..) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól szóló 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet (módosításokkal egységes szerkezetben)


    Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének


a 2/2016.(III.31.) önk.rend., a 10/2015.(VIII.11.) önk. rend., a 14/2014. (XII.17.) önk. rend., a 17/2012.(XII.20.) önk.rend., a 13/2013. (XI. 21.) önk.rend., és az 1/2014. (II.5.) önk. rendeletekkel módosított  7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól

                                            

                           (A 2016. április 1-től hatályba lépő módosítások dőlt betűvel.)

Orosztony Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban (a továbbiakban Hgt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

/1/ A rendelet hatálya Orosztony  Község  közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, társasházi lakóközösségekre, a gazdasági társaságokra, a jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetekre, illetve a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére és az egyéni vállalkozókra.

 (2) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.

/3/ A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni és a települési központ – különösen a közterületek – szennyeződését, fertőzését eredményező magatartástól, tevékenységtől tartózkodni.

Értelmező rendelkezés

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.)

2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.

3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

5. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.

6. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.

7. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja.

8. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

9. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a további kezelésre történő elszállítás érdekében.

10. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

11. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

12. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.

13. elkülönített gyűjtés: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 5. szerint meghatározott fogalom,

14. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény2.§ (1) 6. szerint meghatározott fogalom,

15. gyűjtőhely: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény2.§ (1) 19. szerint meghatározott fogalom,

16. háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 21.,22.   szerint meghatározott hulladék,

17. hulladékbirtokos: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 24. szerint meghatározott fogalom,

18. hulladéktermelő: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény2.§ (1) 32. szerint meghatározott fogalom,

19. vegyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 47. szerint meghatározott hulladék.”


A települési szilárd hulladék közszolgáltatás

3. §

/1/ A szervezett szemétszállításba bekapcsolt terület Orosztony Község egész belterülete.

 (2) Orosztony közigazgatási területén – a szervezett szemétszállításba bekapcsolt terület Orosztony község belterülete -, a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis - Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) – amely közszolgáltatónak minősül – (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Orosztony közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett az Orosztony Község Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján, annak megszűnéséig.”

/3/ A Közszolgáltató a szemét elszállítását hetente köteles biztosítani.

A szemétszállítás napjáról szórólapon keresztül tájékoztatja a lakosságot.

A szemétszállítás napja egy naptári éven belül csak indokolt esetben változtatható meg. Amennyiben valamely külső váratlan ok miatt /pl. Jelentős üzemzavar, hóakadály stb./ a Közszolgáltató az előre meghirdetett napon a szállítást teljesíteni nem tudja, erről az Önkormányzatot azonnal tájékoztatja, egyuttal megjelölve azt a napot is, amikor a szolgáltatást teljesíti. A változásról az Önkormányzat szórólap utján tájékoztatja a lakosságot.                                A közszolgáltatás tartalma


                     3/A. §


/1/ A közszolgáltatás kiterjed


  a) a természetes személy hulladékbirtokosok  által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását –,

  b)  a nem természetes személy hulladékbirtokosok által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez    rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,

  c)  a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy hulladékbirtokosoktól évi   

        egy alkalommal történő összegyűjtésére

  d)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,

  e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények  üzemeltetésére.


/2/ [1]A Közszolgáltató Orosztony község belterületén hetente egy alkalommal az Önkormányzat részére megküldött szállítási naptár alapján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

A Közszolgáltató a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet[2] alapján a hulladék összegyűjtéséhez szükséges 60, 80 literes, valamint 120 literes nagyságú gyűjtőedényt ajánlja fel.

A hulladék összegyűjtéséhez szükséges 120 literes gyűjtőedény a Közszolgáltató tulajdonát képezi.

A 60 és 80 literes gyűjtőedény a szolgáltatást igénybevevő tulajdonát képezi.


 /3/ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 7. § (1) és (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglalt feltételek alapján 60 literes edényzetet a maximum 1 fős, míg 80 literes edényzetet a maximum 2 fős háztartások használhatnak.[3]


                  Házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés[4]

                                                                      

              3/B. §[5]


 1. Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni.
 2. A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban  kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékot szabad elhelyezni.
 3. Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékszállítását.
 4. Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni, úgy, hogy:
  1. a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi;
  2. a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi.

Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.

 1. A Közszolgáltató kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő, elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Közszolgáltató.
 2. Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
 3. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.
 4. Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6:30 időpontig.
 5. Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.
 6. A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.
 7. Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőben betartására.
 8. Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését jelzi a jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi a közösség elleni magatartás vétsége miatti bírság kiszabását.
 9. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználónak.
 10. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést az ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint – a Közszolgáltató által elkészített – szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.                          3/C. §[6]

 1.  Az önkormányzati igazolás alapján igényelhető Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete szerinti edényméretek használatára való jogosultságát az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által kiállított igazolás alapján a Közszolgáltató felé igazolni.
 2. Az Önkormányzat igazolása alapján igényelhető gyűjtőedény használatára kizárólag az az ingatlanhasználó jogosult, aki:
 1. a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,
 2. az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelve rendelkezik az Önkormányzat által erre vonatkozóan kiállított igazolással,
 3. rendelkezik az önkormányzati igazolás alapján igényelhető szabványos, a Közszolgáltató hulladékgyűjtő gépjárműveihez rendszeresített gyűjtőedénnyel,
 4. hiánytalanul kitöltött és aláírt Hulladékelszállítási közüzemi megállapodással rendelkezik,
 5. a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti,
 6. az érintett ingatlanra vonatkozóan nincs lejárt tartozása,
 7. az általa korábban használt hulladékgyűjtő edényt – amennyiben az a Közszolgáltató tulajdona -, leadta a Közszolgáltatónak.

(3) A Közszolgáltató köteles az önkormányzati igazolás és a hiánytalanul aláírt    Hulladékelszállítási közüzemi megállapodás birtokában 45 napon belül módosítani a számlázási adatokat.
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása

4. §

/1/ A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes, műszaki szabályairól szóló 5/2002./X.29./ KvVM rendelet 5-7. §-ai szerint eljárva hulladékgyűjtő szigeteket alakít ki.

/2/  A hulladékgyűjtő szigetek helyének a Orosztony, Szent Imre u.1. szám  közterületen lévő ingatlant jelöli meg.

/3/  A hulladékgyűjtő-szigeten a települési szilárd hulladék gyűjtése három frakcióban elkülönítetten /papír, műanyag,üveg/ történik.

Adatkezelés, adatok átadása

5. §

/1/ A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. Tv. 4. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.

/2/ A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat az Önkormányzat kérésre, a rendelkezésre álló adatbázisából bocsátja a Közszolgáltató rendelkezésére.

/3/ Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

/4/ A Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonos személyes adatait a nyilvántartásából törölnie kell, ha bármely ok miatt az ingatlantulajdonos már nem tartozik az e rendelet hatálya alá.


/5/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználók azonosításához a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.


/6/  A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. Amennyiben ez nem jár sikerrel, az adatokat az önkormányzati hivatal a közszolgáltató kérelmére átadja.  A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


/7/   A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról és meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


/8/  A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Hulladéktörvény 65. § /2/ bekezdése alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tartja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


/9/  A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a közszolgáltatási szerződéses jogviszony létrejöttétől, annak megszűnéséig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.


/10/ Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.[7]A közszolgáltatás igénybe vétele

                                                                             6. §

/1/ Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

/2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

/3/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 1 hónappal – indokolt esetben rövidebb határidővel - a változás bekövetkezése előtt köteles értesíteni.

/4/ A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

/5/ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.

/6/ A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.

/7/ A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletbe foglalt tartalommal.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7. §

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező vagy egyéb módon birtokába került települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására.

/2/ Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, és ezért a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - a köztisztaság biztosítása érdekében - felhívja az ingatlantulajdonost megfelelő űrtartalmú edényzet igénylésére. Az ingatlantulajdonosnak a felszólítás kézhezvételét követően 10 napon belül megfelelő űrtartalmú edényzetet kell igényelni.

/3/  A gyűjtőedények mérete  60, 80, és 120 literes-es zárt műanyag edényzet.[8]

/4/ Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

/5/ Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.  A többlethulladék elszállításának díját a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

/6/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt e rendeletben írt módon megfelelően megvette, vagy a gyűjtőedényét lecserélték. A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

/7/ Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

/8/ A hulladék gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlantulajdonos köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

/9/ Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség mindkét felet (a régi és az új tulajdonost is) terheli.

(10) Háztartási szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt úgy kell használni, hogy annak tartalma sem a talajt – burkolatot, sem a levegőt ne szennyezze és bűzt ne terjesszen. A gyűjtőedénybe folyadékot, maró anyagot, tűzveszélyes, robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, gyógyszert elhelyezni tilos. A gyűjtőedényt lefedett állapotban kell tartani.


8. §

/1/ A nem háztartási hulladéknak és az egyéb szilárd hulladéknak nem minősülő szemét elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni.

/2/ Nagyobb méretű berendezési tárgyak, veszélyes hulladék – lom – elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítás keretében térítésmentesen gondoskodik.

/3/[9] A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybevevővel külön megállapodást kötni a közszolgáltatási díj megfizetéséről, és a közszolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

9. §

/1/ A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására. A szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt.

/2/  A Közszolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak, illetve hatósági előírásoknak megfelelően elvégezni a hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését.

/3/  A Orosztonyi telephelyű vállalkozások hulladékszállítását a Közszolgáltató egyedi szerződésekben szabályozza. A Közszolgáltató feladata a Orosztonyi telephelyű vállalkozások díjának beszedése.

/4/  Abban az esetben ha a Közszolgáltató az átvett hulladékban veszélyes hulladékot talál, azt a hulladék termelője köteles visszafogadni, vagy a költségek áthárításával ezeket az anyagokat igazolhatóan ártalmatlanítani kell. A veszélyes hulladék kezeléséből keletkező többletköltségeket a hulladék termelője viseli.

/5/ A Közszolgáltató a hulladék mennyiségéről számítógépes nyilvántartást vezet, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti.

/6/  A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.

/7/  A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére.

/8/  A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen általa okozott szennyezés esetén a szennyezett területet megtisztítja és fertőtleníti.

/9/  A Közszolgáltató nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik:

/10/ A Közszolgáltató feladata a fogyasztók számára könnyen elérhető ügyfélszolgálati tájékoztatási rendszer müködtetése, valamint a fogyasztói észrevételek elintézése.

(11)[10] a Közszolgáltató „ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. Rendelet, valamint az Önkormányzat által kiállított igazolás alapján biztosítja az edények választhatóságát.


Közszolgáltatási díj megfizetése

10. §


/1/ A közszolgáltatási díjat annak a hulladékbirtokosnak kell megfizetni, aki a jelen   rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.  


/2/  A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében a        számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek megfizetnie a közszolgáltató felé.

A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást végző cég számlázza ki és szedi be.


/3/ A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.


  /4/  A rendelkezésre állási díj


/5/ A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.


/6/ Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.


/7/ Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az egységnyi díjtétel szorzata.


/8/ Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.


/9/ A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.


/10/ A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a hulladékbirtokos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.


/11/ A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját havonta fizetik meg.


/12/ Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató  visszafizeti vagy a hulladékbirtokos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


/13/ Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


/14/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az hulladékbirtokost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.


/15/ A közszolgáltatási díjhátralékot a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hajtja be a kötelezett hulladékbirtokostól.   


/16/ Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.”


A közszolgáltatás szünetelése

11. §[11]/1/ A természetes személy hulladékbirtokos – részére történő közvetlen számlázás esetén - legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését a hulladékbirtokos utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával - igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy hulladékbirtokos a díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés megkezdése előtt az hulladékbirtokos nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása.


/2/ Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a hulladékbirtokos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


/3/ A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá.”


/4/ A szüneteltetés idejére a természetes személy hulladékbirtokost alapdíj fizetési kötelezettség terheli.”


A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok

12. §

/1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

/2/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

/3/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

/4/ Amennyiben a gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, a 14. § /2/ bekezdése szerint köteles eljárni. A szerződéshez szükséges adatokat a gazdálkodó szervezet köteles a szolgáltatónak átadni.

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

13. §

/1/ A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. §-a /1/ bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

/2/ A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni.

/3/ Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a./ a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

/4/ Az /1/ bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

/5/ Az ingatlantulajdonos jogosult az /1/ bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.

14. §

/1/ A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

/2/ Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

/3/ A /2/ bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályban meghatározottak szerint a hulladék lerakóhely üzemeltetőjét az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) terheli.

/4/ Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja kijelölt hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében köteles a meghatározott elhelyezési díjat megfizetni az üzemeltető részére.

15. §

/1/ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján  a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

/2/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles megfizetni.

/3/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a szerződés vagy megállapodás megkötéséhez saját személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve) köteles megadni.

16. §

/1/ A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tiszántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

/2/ A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki:

a./ főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen,

b./ tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

c./ Egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

17. §

/1/ E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:


/3/[12] A településen jelenleg üdülőingatlan nem található, ezért a Hulladéktörvény 35. § f) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti részletes szabályok megállapítását a Rendelet mellőzi.                 Szőllősi Tiborné sk.                                                dr.Kelemen Marcell sk.

                      polgármester                                                                 körjegyzőA rendelet kihírdetve: 2012. április 26. napján                                                                                                 dr.Kelemen Marcell sk.

                                                                                                             Körjegyző    Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének


a 4/2017. (V.16.) önk.rend., a 2/2016.(III.31.) önk.rend., a 10/2015.(VIII.11.) önk. rend., a 14/2014. (XII.17.) önk. rend., a 17/2012.(XII.20.) önk.rend., a 13/2013. (XI. 21.) önk.rend., és az 1/2014. (II.5.) önk. rendeletekkel módosított  7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól

                                            

                           (A 2017. május  17-től hatályba lépő módosítások dőlt betűvel.)

Orosztony Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban (a továbbiakban Hgt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

/1/ A rendelet hatálya Orosztony  Község  közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, társasházi lakóközösségekre, a gazdasági társaságokra, a jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetekre, illetve a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére és az egyéni vállalkozókra.

 (2) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.

/3/ A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni és a települési központ – különösen a közterületek – szennyeződését, fertőzését eredményező magatartástól, tevékenységtől tartózkodni.

Értelmező rendelkezés

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.)

2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.

3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

5. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.

6. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.

7. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja.

8. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

9. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a további kezelésre történő elszállítás érdekében.

10. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

11. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

12. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.

13. elkülönített gyűjtés: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 5. szerint meghatározott fogalom,

14. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény2.§ (1) 6. szerint meghatározott fogalom,

15. gyűjtőhely: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény2.§ (1) 19. szerint meghatározott fogalom,

16. háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 21.,22.   szerint meghatározott hulladék,

17. hulladékbirtokos: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 24. szerint meghatározott fogalom,

18. hulladéktermelő: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény2.§ (1) 32. szerint meghatározott fogalom,

19. vegyes hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) 47. szerint meghatározott hulladék.”


A települési szilárd hulladék közszolgáltatás

3. §

/1/ A szervezett szemétszállításba bekapcsolt terület Orosztony Község egész belterülete.

 (2) Orosztony közigazgatási területén – a szervezett szemétszállításba bekapcsolt terület Orosztony község belterülete -, a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis - Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) – amely közszolgáltatónak minősül – (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Orosztony közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett az Orosztony Község Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján, annak megszűnéséig.”

/3/ A Közszolgáltató a szemét elszállítását hetente köteles biztosítani.

A szemétszállítás napjáról szórólapon keresztül tájékoztatja a lakosságot.

A szemétszállítás napja egy naptári éven belül csak indokolt esetben változtatható meg. Amennyiben valamely külső váratlan ok miatt /pl. Jelentős üzemzavar, hóakadály stb./ a Közszolgáltató az előre meghirdetett napon a szállítást teljesíteni nem tudja, erről az Önkormányzatot azonnal tájékoztatja, egyuttal megjelölve azt a napot is, amikor a szolgáltatást teljesíti. A változásról az Önkormányzat szórólap utján tájékoztatja a lakosságot.A közszolgáltatás tartalma


    3/A. §


/1/ A közszolgáltatás kiterjed


  a) a természetes személy hulladékbirtokosok  által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását –,

  b)  a nem természetes személy hulladékbirtokosok által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez    rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,

  c)  a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy hulladékbirtokosoktól évi   

        egy alkalommal történő összegyűjtésére

  d)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,

  e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények  üzemeltetésére.


/2/ [13]A Közszolgáltató Orosztony község belterületén hetente egy alkalommal az Önkormányzat részére megküldött szállítási naptár alapján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

A Közszolgáltató a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet[14] alapján a hulladék összegyűjtéséhez szükséges 60, 80 literes, valamint 120 literes nagyságú gyűjtőedényt ajánlja fel.

A hulladék összegyűjtéséhez szükséges 120 literes gyűjtőedény a Közszolgáltató tulajdonát képezi.

A 60 és 80 literes gyűjtőedény a szolgáltatást igénybevevő tulajdonát képezi.


 /3/ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 7. § (1) és (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglalt feltételek alapján 60 literes edényzetet a maximum 1 fős, míg 80 literes edényzetet a maximum 2 fős háztartások használhatnak.[15]


Házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés[16]

                                                                      

3/B. §[17]


 1. Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni.
 2. A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban  kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékot szabad elhelyezni.
 3. Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékszállítását.
 4. Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni, úgy, hogy:
  1. a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi;
  2. a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi.

Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.

 1. A Közszolgáltató kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő, elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Közszolgáltató.
 2. Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.
 3. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.
 4. Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6:30 időpontig.
 5. Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.
 6. A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.
 7. Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőben betartására.
 8. Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését jelzi a jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi a közösség elleni magatartás vétsége miatti bírság kiszabását.
 9. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználónak.
 10. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést az ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint – a Közszolgáltató által elkészített – szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.3/C. §[18]

 1.  Az önkormányzati igazolás alapján igényelhető Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete szerinti edényméretek használatára való jogosultságát az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által kiállított igazolás alapján a Közszolgáltató felé igazolni.
 2. Az Önkormányzat igazolása alapján igényelhető gyűjtőedény használatára kizárólag az az ingatlanhasználó jogosult, aki:
 1. a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,
 2. az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelve rendelkezik az Önkormányzat által erre vonatkozóan kiállított igazolással,
 3. rendelkezik az önkormányzati igazolás alapján igényelhető szabványos, a Közszolgáltató hulladékgyűjtő gépjárműveihez rendszeresített gyűjtőedénnyel,
 4. hiánytalanul kitöltött és aláírt Hulladékelszállítási közüzemi megállapodással rendelkezik,
 5. a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti,
 6. az érintett ingatlanra vonatkozóan nincs lejárt tartozása,
 7. az általa korábban használt hulladékgyűjtő edényt – amennyiben az a Közszolgáltató tulajdona -, leadta a Közszolgáltatónak.

(3) A Közszolgáltató köteles az önkormányzati igazolás és a hiánytalanul aláírt    Hulladékelszállítási közüzemi megállapodás birtokában 45 napon belül módosítani a számlázási adatokat.3/D. §[19]


Zöldhulladék elszállítása 1. A település teljes területén a természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni az ingatlanán.


 1. A Közszolgáltató a begyűjtött zöldhulladék komposztálásáról, továbbkezeléséről a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.


 1. A Közszolgáltató biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére a zöldhulladék gyűjtését az alábbiak szerint:
 1. Január hónapban két alkalommal a karácsonyi fenyőfák gyűjtését házhoz menő gyűjtési rendszerben. A fenyőfákat a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban kell kihelyezni.
 2. Házhoz menő zsákos gyűjtési rendszer keretében a Közszolgáltató évi 9 alkalommal - amelyből április-november időszakban legalább havi 1 alkalommal - szállítja el a kihelyezett zöldhulladékot. Ehhez a Közszolgáltató évente kilenc darab 120 liter űrmértékű gyűjtőzsákot biztosít ingatlanonként.

A zöldhulladék elszállításának időpontjait szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül.


 1. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú zöldhulladékokat (kizárólag fű és falevél) szabad elhelyezni.


 1. A természetes személy ingatlanhasználó köteles a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását. 


 1. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés kizárólag azon természetes személy ingatlanhasználó számára biztosított, aki a közszolgáltatás díját megfizeti, illetve a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti.


 1. A zöldhulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok elszállítása a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik. Gyűjtési napokon ingatlanonként legfeljebb egy darab gyűjtőzsák helyezhető ki.


 1.  A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása.


 1. A zöldhulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig.


 1. Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre (a hulladékgyűjtő edényzet helyére) kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.


 1. A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsák tartalmát.


 1. Amennyiben a gyűjtőzsák a zöldhulladék fogalmába nem tartozó anyagot tartalmaz, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a természetes személy ingatlanhasználó köteles gondoskodni a nem megfelelően kihelyezett hulladék jogszabályoknak megfelelő elhelyezéséről.


 1. A zöldhulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsák használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.


 1. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtést - a természetes személy ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, továbbá a Közszolgáltató által elkészített szállítási naptárban feltüntetett kezdő időponttól - kötelező igénybe venni.
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása

4. §

/1/ A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes, műszaki szabályairól szóló 5/2002./X.29./ KvVM rendelet 5-7. §-ai szerint eljárva hulladékgyűjtő szigeteket alakít ki.

/2/  A hulladékgyűjtő szigetek helyének a Orosztony, Szent Imre u.1. szám  közterületen lévő ingatlant jelöli meg.

/3/  A hulladékgyűjtő-szigeten a települési szilárd hulladék gyűjtése három frakcióban elkülönítetten /papír, műanyag,üveg/ történik.

Adatkezelés, adatok átadása

5. §

/1/ A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. Tv. 4. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.

/2/ A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat az Önkormányzat kérésre, a rendelkezésre álló adatbázisából bocsátja a Közszolgáltató rendelkezésére.

/3/ Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

/4/ A Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonos személyes adatait a nyilvántartásából törölnie kell, ha bármely ok miatt az ingatlantulajdonos már nem tartozik az e rendelet hatálya alá.


/5/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználók azonosításához a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.


/6/  A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. Amennyiben ez nem jár sikerrel, az adatokat az önkormányzati hivatal a közszolgáltató kérelmére átadja.  A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


/7/   A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról és meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


/8/  A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Hulladéktörvény 65. § /2/ bekezdése alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tartja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


/9/  A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a közszolgáltatási szerződéses jogviszony létrejöttétől, annak megszűnéséig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.


/10/ Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.[20]A közszolgáltatás igénybe vétele

                                                                   6. §

/1/ Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

/2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

/3/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 1 hónappal – indokolt esetben rövidebb határidővel - a változás bekövetkezése előtt köteles értesíteni.

/4/ A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

/5/ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.

/6/ A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.

/7/ A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletbe foglalt tartalommal.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7. §

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező vagy egyéb módon birtokába került települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására.

/2/ Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, és ezért a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - a köztisztaság biztosítása érdekében - felhívja az ingatlantulajdonost megfelelő űrtartalmú edényzet igénylésére. Az ingatlantulajdonosnak a felszólítás kézhezvételét követően 10 napon belül megfelelő űrtartalmú edényzetet kell igényelni.

/3/  A gyűjtőedények mérete  60, 80, és 120 literes-es zárt műanyag edényzet.[21]

/4/ Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

/5/ Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.  A többlethulladék elszállításának díját a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

/6/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt e rendeletben írt módon megfelelően megvette, vagy a gyűjtőedényét lecserélték. A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

/7/ Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

/8/ A hulladék gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlantulajdonos köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

/9/ Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség mindkét felet (a régi és az új tulajdonost is) terheli.

(10) Háztartási szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt úgy kell használni, hogy annak tartalma sem a talajt – burkolatot, sem a levegőt ne szennyezze és bűzt ne terjesszen. A gyűjtőedénybe folyadékot, maró anyagot, tűzveszélyes, robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, gyógyszert elhelyezni tilos. A gyűjtőedényt lefedett állapotban kell tartani.


8. §

/1/ A nem háztartási hulladéknak és az egyéb szilárd hulladéknak nem minősülő szemét elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni.

/2/ Nagyobb méretű berendezési tárgyak, veszélyes hulladék – lom – elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítás keretében térítésmentesen gondoskodik.

/3/[22] A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybevevővel külön megállapodást kötni a közszolgáltatási díj megfizetéséről, és a közszolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

9. §

/1/ A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására. A szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt.

/2/  A Közszolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak, illetve hatósági előírásoknak megfelelően elvégezni a hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését.

/3/  A Orosztonyi telephelyű vállalkozások hulladékszállítását a Közszolgáltató egyedi szerződésekben szabályozza. A Közszolgáltató feladata a Orosztonyi telephelyű vállalkozások díjának beszedése.

/4/  Abban az esetben ha a Közszolgáltató az átvett hulladékban veszélyes hulladékot talál, azt a hulladék termelője köteles visszafogadni, vagy a költségek áthárításával ezeket az anyagokat igazolhatóan ártalmatlanítani kell. A veszélyes hulladék kezeléséből keletkező többletköltségeket a hulladék termelője viseli.

/5/ A Közszolgáltató a hulladék mennyiségéről számítógépes nyilvántartást vezet, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti.

/6/  A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.

/7/  A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére.

/8/  A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen általa okozott szennyezés esetén a szennyezett területet megtisztítja és fertőtleníti.

/9/  A Közszolgáltató nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik:

/10/ A Közszolgáltató feladata a fogyasztók számára könnyen elérhető ügyfélszolgálati tájékoztatási rendszer müködtetése, valamint a fogyasztói észrevételek elintézése.

(11)[23] a Közszolgáltató „ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. Rendelet, valamint az Önkormányzat által kiállított igazolás alapján biztosítja az edények választhatóságát.


Közszolgáltatási díj megfizetése

10. §


/1/ A közszolgáltatási díjat annak a hulladékbirtokosnak kell megfizetni, aki a jelen   rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.  


/2/  A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében a        számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek megfizetnie a közszolgáltató felé.

A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást végző cég számlázza ki és szedi be.


/3/ A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.


  /4/  A rendelkezésre állási díj


/5/ A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.


/6/ Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.


/7/ Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az egységnyi díjtétel szorzata.


/8/ Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.


/9/ A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.


/10/ A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a hulladékbirtokos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.


/11/ A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját havonta fizetik meg.


/12/ Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató  visszafizeti vagy a hulladékbirtokos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


/13/ Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


/14/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az hulladékbirtokost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.


/15/ A közszolgáltatási díjhátralékot a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hajtja be a kötelezett hulladékbirtokostól.   


/16/ Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.”


A közszolgáltatás szünetelése

11. §[24]/1/ A természetes személy hulladékbirtokos – részére történő közvetlen számlázás esetén - legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését a hulladékbirtokos utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával - igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy hulladékbirtokos a díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés megkezdése előtt az hulladékbirtokos nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása.


/2/ Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a hulladékbirtokos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


/3/ A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá.”


/4/ A szüneteltetés idejére a természetes személy hulladékbirtokost alapdíj fizetési kötelezettség terheli.”


A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok

12. §

/1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

/2/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

/3/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

/4/ Amennyiben a gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, a 14. § /2/ bekezdése szerint köteles eljárni. A szerződéshez szükséges adatokat a gazdálkodó szervezet köteles a szolgáltatónak átadni.

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

13. §

/1/ A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. §-a /1/ bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

/2/ A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni.

/3/ Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a./ a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

/4/ Az /1/ bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

/5/ Az ingatlantulajdonos jogosult az /1/ bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.

14. §

/1/ A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

/2/ Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

/3/ A /2/ bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályban meghatározottak szerint a hulladék lerakóhely üzemeltetőjét az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) terheli.

/4/ Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja kijelölt hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében köteles a meghatározott elhelyezési díjat megfizetni az üzemeltető részére.

15. §

/1/ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján  a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

/2/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles megfizetni.

/3/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a szerződés vagy megállapodás megkötéséhez saját személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve) köteles megadni.

16. §

/1/ A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tiszántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

/2/ A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki:

a./ főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen,

b./ tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

c./ Egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

17. §

/1/ E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:


/3/[25] A településen jelenleg üdülőingatlan nem található, ezért a Hulladéktörvény 35. § f) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti részletes szabályok megállapítását a Rendelet mellőzi.                 Szőllősi Tiborné sk.                                                dr.Kelemen Marcell sk.

                      polgármester                                                                 körjegyzőA rendelet kihírdetve: 2012. április 26. napján                                                                                                 dr.Kelemen Marcell sk.

                                                                                                             Körjegyző
[1]

Módosította: 10/2015.(VIII.11.) önk. rend. Hatályos: 2016. január 1-től.

[2]

Jogszabályi hivatkozást módosította: 2/2016.(III.31.) önk.rend. 1.§ (1) bek. Hatályos: 2016.április 1-től.

[3]

Beillesztette: 2/2015.(III.31.) önk.rendelet /2/bek. Hatályos:2016.04.01-től

[5]

Beillesztette: 10/2015. (VIII.11.) önk.rend. Hatályos:2016.január 1-től.

[6]

 3/C. §-t beillesztette: 2/2016.(III.31.) önk. rend. 2.§-a. Hatályos:2016. április 1-től.

[7]

Beiktatta: 1/2014.(II.5.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014.02.06-tól.

[8]

Módosította: 10/2015. (VIII.11.) önk. rend. 3.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től.

[9]

Beiktatta: 13/2013.(XI.21.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-én.

[10]

Beillesztette: 10/2015.(VIII.11.) önk. rendelet. Hatályos 2016.január 1-től.

[11]

Módosította: 1/2014. (II.5.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2014. 02.06-tól.

[12]

Beiktatta: 1/2014.(II.5.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2014.02.06-tól.

[13]

Módosította: 10/2015.(VIII.11.) önk. rend. Hatályos: 2016. január 1-től.

[14]

Jogszabályi hivatkozást módosította: 2/2016.(III.31.) önk.rend. 1.§ (1) bek. Hatályos: 2016.április 1-től.

[15]

Beillesztette: 2/2015.(III.31.) önk.rendelet /2/bek. Hatályos:2016.04.01-től

[17]

Beillesztette: 10/2015. (VIII.11.) önk.rend. Hatályos:2016.január 1-től.

[18]

 3/C. §-t beillesztette: 2/2016.(III.31.) önk. rend. 2.§-a. Hatályos:2016. április 1-től.

[19]

3/D. §-t beillesztette: 4/2017.(V.16.) önk. rend. 1.§-a. Hatályos:2017. május 17-től.


[20]

Beiktatta: 1/2014.(II.5.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014.02.06-tól.

[21]

Módosította: 10/2015. (VIII.11.) önk. rend. 3.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től.

[22]

Beiktatta: 13/2013.(XI.21.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-én.

[23]

Beillesztette: 10/2015.(VIII.11.) önk. rendelet. Hatályos 2016.január 1-től.

[24]

Módosította: 1/2014. (II.5.) önk. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2014. 02.06-tól.

[25]

Beiktatta: 1/2014.(II.5.) önk. rendelet 3.§-a. Hatályos: 2014.02.06-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!