nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Szakképzési Ösztöndíj Programról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Középfokú köznevelési intézménynél szakképzésben résztvevő tanulók ösztöndíja


1. §


(1)[1] Az önkormányzat a jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó, jászberényi középfokú köznevelési intézményben hiányszakmának nyilvánított szakmát adó szakképzésben tanuló, aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos tanulók részére, pályázati úton ösztöndíjat biztosít. Jászberényen kívüli középfokú köznevelési intézményben tanulmányokat folytató tanuló abban az esetben kaphat ösztöndíjat, amennyiben olyan hiányszakmának nyilvánított szakmát adó szakképzésben vesz részt, mely jászberényi oktatási intézményben nem elérhető.


(2) Az ösztöndíjra az a tanuló pályázhat, aki:

a)[2] jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,

b)[3] a pályázat benyújtásakor 22. életévét nem töltötte be és hiányszakmának nyilvánított szakképesítéssel még nem rendelkezik,

c)[4] év végi minősítése során egy tantárgyból sem kapott elégtelen osztályzatot,

d) [5]tanulmányi átlaga eléri a 3.00-t, továbbá a szakmai tárgyak átlaga eléri a 3.00-t.


(3) A pályázat tartalmazza:

a)[6] a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, adószámát, bankszámlaszámát, és számlavezető pénzintézet megnevezését,

b)[7] a középfokú köznevelési intézmény megnevezését, címét,

c) a pályázó által vállalt szakképzettség megnevezését,

d) [8]a tanulmányokra megjelölt képzési időkeretet, a tanulói jogviszony létesítésének időpontját és a szakképesítés megszerzésének várható időpontját,

e) általános iskola 8. osztály év végi bizonyítványának másolatát, vagy a pályázat benyújtását megelőző év bizonyítványának másolatát,

f) [9]tanulói jogviszony igazolást.


(4)[10] A pályázatok benyújtásának határideje minden év szeptember 15. napja. Pályázatot a pályázati felhívással együttesen közétett pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott formában, példányszámban és helyen szükséges benyújtani. Kiskorú pályázó esetén a pályázati adatlap aláírása a szülő/törvényes képviselő együttes aláírásával érvényes.


(5) A támogatott diákok legfeljebb havi 30 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak.


(6) [11] A támogatásokról a polgármester minden év október 20. napjáig dönt.


2. Alapfokú köznevelési intézménynél tanuló, középfokú szakképzésben továbbtanulni szándékozó tanulók ösztöndíja


2. §


(1)[12] Az önkormányzat a jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel  rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó, alapfokú köznevelési intézményben tanuló 8. osztályos, aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos tanulók részére, pályázati úton ösztöndíjat biztosít, amennyiben a támogatási szerződésben vállalja, hogy az általános iskolai tanulmányait 1 éven belül sikeresen befejezi, majd ezt követően középfokú tanulmányait jászberényi középfokú köznevelési intézményben, hiányszakmának nyilvánított szakmában kezdi meg.


(2) Az ösztöndíjra az a tanuló pályázhat, aki:

a)[13] jászberényi állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) a pályázat benyújtásakor 16. életévét nem töltötte be,

c)[14] év végi minősítése során egy tantárgyból sem kapott elégtelen osztályzatot,

d) [15]tanulmányi átlaga eléri a 3.00-t.


(3) A pályázat tartalmazza:

a) [16] a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, adószámát, bankszámlaszámát, és számlavezető pénzintézet megnevezését,

b) [17] a középfokú köznevelési intézmény megnevezését, címét,

c) az alapfokú tanulmányok elvégzése után a pályázó által vállalt szakképzettség megnevezését,

d) a tanulmányokra megjelölt képzési időkeretet, a szakképesítés megszerzésének várható időpontját, a középfokú köznevelési intézmény megnevezését, melyben tanulmányait folytatni kívánja,

e)[18] általános iskola 7. osztály év végi bizonyítványának másolatát,

f)[19] tanulói jogviszony igazolást.


(4) [20]A pályázatok benyújtásának határideje minden év szeptember 15. napja. Pályázatot a pályázati felhívással együttesen közétett pályázati adatlapon lehet benyújtani. A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott formában, példányszámban és helyen szükséges benyújtani. A pályázati adatlap aláírása a szülő/ törvényes képviselő együttes aláírásával érvényes.


(5) A támogatott diákok legfeljebb havi 20 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak.


(6) [21]A támogatásokról a polgármester minden év október 20. napjáig dönt.


3. §


(1)[22] [23]A polgármester jogosult megállapítani minden év március 15-ig a következő tanévre az e rendelet szerinti hiányszakmának nyilvánított szakmák listáját.


(2)[24] [25]A polgármesternek az (1) bekezdés szerinti eljárása során ki kell kérnie a Jászsági Menedzser Klub, a JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a JNSZ Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály véleményét.


(3)[26] [27] [28] [29]Az 1-2. § szerinti pályázatok elbírálásáról a polgármester dönt a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnökéből, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökéből és a polgármester által megjelölt egyéb meghívott tagból álló munkacsoport véleményének kikérésével.


(4) Ösztöndíj adott évben csak az adott évi költségvetési rendeletben e célra meghatározott keretösszeg erejéig nyújtható.


(5) [30]Az 1-2. §-ban megítélt ösztöndíj havi kifizetéssel, évente, az adott tanév 10 hónap időtartamára folyósítható.


(6) [31] Az ösztöndíjat az ösztöndíj szerződés aláírását követően, minden hónap 10. napjáig folyósítja az önkormányzat.


(7)[32] A megítélt támogatási összeget a polgármester évente felülvizsgálja. Az ösztöndíj mértékének megállapításakor és felülvizsgálatakor figyelembe veszi a tanuló tanulmányi eredményét.


(8)[33] Az 1. § alapján támogatott ösztöndíjas tanulóval a hiányszakmának minősülő szakképesítés megszerzésének várható időpontjáig terjedő időszakra vonatkozó keretszerződés megkötésére kerül sor, melyben meghatározott ösztöndíj támogatás összegének felülvizsgálatára a 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, az 1. § (6) bekezdésben meghatározott időpontig kerül sor.


(9) [34]A 2. § alapján támogatott ösztöndíjas tanulóval a támogatott tanév vonatkozásában kerül sor szerződéskötésre.4. §


(1) Az ösztöndíj-szerződés tartalmi elemei:

a)[35] [36]az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy a szakképzettség megszerzése után Jászberényben szakképzettséget igénylő munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál dolgozik legalább támogatott félévenként 6 hónapi időtartamra,

a szakképzettség megszerzését követően nappali tagozaton, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezése szerinti hiányszakma szakirányú felsőfokú képzésének megfelelő tanulmányokat folytató ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy az oklevél megszerzését követően Jászberényben létesít végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, illetve jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál dolgozik legalább a támogatott időtartam felének megfelelő időtartamra,

b) a tanulói jogviszony félévenkénti igazolása,

c) a tanulói jogviszony szünetelése (halasztás, külföldi ösztöndíj stb.) esetén az ösztöndíjas bejelentési kötelezettsége,

d) a félévenkénti tanulmányi eredmény igazolása az intézmény által hitelesített okirat február 28-ig, és szeptember 15-ig történő megküldésével,

e) a megszerzendő szakképesítés megnevezése, megszerzésének időpontja,

f) szerződésszegés esetén a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség vállalása,

g) a (3) bekezdésben foglaltakra történő figyelmeztetés,

h)[37] az ösztöndíjasnak tájékoztatni kell az önkormányzatot az ellene indult büntető,- szabály-sértési, - vagy fegyelmi eljárás befejezésének tényéről és annak eredményéről, illetve ha igazgatói megrovásban részesül, mely méltatlan magatartásnak minősül és az önkormányzat részéről a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását eredményezi,

i)[38] [39]az ösztöndíj programból kikerül és részére tovább ösztöndíj nem folyósítható, ha év végén az alapfokú köznevelési intézményben tanuló ösztöndíjas tanulmányi átlaga nem éri el a 3.00-t, vagy az év végi minősítése során bármely tárgyból elégtelen osztályzatot kap;

 a középfokú köznevelési intézményben tanuló ösztöndíjas tanulmányi átlaga nem éri el a 3.00-t, vagy a szakmai tárgyak átlaga nem éri el a 3.00-t és az év végi minősítése során bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kap,

j)[40] az ösztöndíjas hozzájárul, hogy a köznevelési intézmény igazgatója – ahol tanulmányait folytatja – tájékoztassa az önkormányzatot az ösztöndíjas ellen megindult fegyelmi eljárás eredményéről vagy igazgatói megrovás tényéről.


(2) A visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára folyósított támogatás összegére terjed ki, amely után a visszafizetési kötelezettség kezdő időpontjától kezdődően a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot kell fizetni. Az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség terheli ha:

a) az (1) bekezdés a) pontjában vállalt kötelezettségét – a (3) bekezdésben megjelölt esetet kivéve – nem teljesíti,

b)[41] az ösztöndíj folyósításának, ösztöndíj szerződése érvényességének időtartama alatt jászberényi lakhelyét megszünteti,

c) az ösztöndíjas – az (4) bekezdésben megjelölt esetet kivéve – a külön jogszabályokban megjelölt képzési időkeretben nem szerez szakképesítést,

d) [42] az ösztöndíjas tanulmányait indokolatlanul halasztja, nem fejezi be, vagy az év végi minősítése során évismétlésre kötelezett,

e) az ösztöndíjas a szerződésben megjelölt szakképzésben tanulmányait nem folytatja,

f) az ösztöndíjas a támogatási szerződést az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt időpont előtt felmondja,

g) az ösztöndíjas az (1) bekezdés b-d) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.


(3) Az ösztöndíjast 3 évi türelmi idő után 5 évi kamatmentes visszafizetési kötelezettség terheli, ha önhibáján kívül Jászberényben huzamosabb ideig igazoltan nem tud elhelyezkedni, amennyiben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat őt legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartotta, és a bíráló munkacsoport az ösztöndíjas végzettsége szerint érintett legalább 3 reprezentáns foglalkoztató nyilatkozata alapján foglalkoztatását nem látja biztosíthatónak.


(4) A polgármester kérelem alapján a szakképzettség megszerzésének szerződésben vállalt határidejét módosíthatja, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségét önhibáján kívüli ok miatt – különösen betegség, baleset miatt – nem tudja teljesíteni.


(5) A polgármester kérelemre, méltányosságból a visszafizetésre legfeljebb 36 havi részletfizetést engedélyezhet, különösen ha a visszafizetés az ösztöndíjas vagy családja megélhetését veszélyeztetné.


(6)[43] A szakképzettség megszerzését követően a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezése szerinti nappali tagozatú hiányszakma szakirányú felsőfokú képzésének megfelelő felsőfokú képzésre felvételt nyert ösztöndíjas kérelmére a polgármester engedélyezheti, hogy az oklevél megszerzését követően létesítsen végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt Jászberényben.


(7) [44]A szakképzettség megszerzését követően nappali tagozatú hiányszakmának nyilvánított szakmát adó szakképzésre felvételt nyert ösztöndíjas kérelmére a polgármester engedélyezheti, hogy a hiányszakmának nyilvánított újabb szakképzettség megszerzését követően létesítsen végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt Jászberényben.


(8)[45] A szakképzettség megszerzését követően nappali tagozatú érettségi vizsga megszerzésére irányuló képzésre felvételt nyert ösztöndíjas kérelmére a polgármester engedélyezheti, hogy az érettségi vizsga – képzési időkereten belüli - megszerzését követően létesítsen szakképesítési végzettségének megfelelő munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt Jászberényben.


3. Záró rendelkezések


5. §


Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[2]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[3]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. november 17-től.

[4]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[5]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2018. január 1-től.

[6]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[7]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[8]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[9]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2018. január 1-től.

[10]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[11]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[12]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[13]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[14]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[15]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2018. január 1-től.

[16]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[17]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[18]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[19]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2018. január 1-től.

[20]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[21]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[22]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[23]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[24]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[25]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (12) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[26]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[27]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (13) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[28]

A rendelet szövegét a 9/2019. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. április 11-től.

[29]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 19. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[30]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (14) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[31]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (15) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[32]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[33]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2018. január 1-től.

[34]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2018. január 1-től.

[35]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[36]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[37]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[38]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[39]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (16) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[40]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[41]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (17) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[42]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (18) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. január 1-től.

[43]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[44]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése kiegészítette. Hatályos: 2018. január 1-től.

[45]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) Ör. 7. §-a állapította meg. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!